Odstavec předpisu 149/2008 Sb.
Nařízení Vlády České republiky č. 149/2008 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování diverzifikační podpory pěstitelům cukrové řepy
§ 2

§ 2
Diverzifikační podpora
(1) Žádost o diverzifikační podporu (dále jen „žádost“) může podat fyzická nebo právnická osoba,
a) která uzavřela s cukrovarnickým podnikem3), který se vzdal kvóty nebo její části, nebo jehož kvóta byla dotčena žádostí o restrukturalizační podporu podanou pěstitelem cukrové řepy, podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství upravujícího dočasný režim restrukturalizace cukrovarnického průmyslu4), smlouvu o dodání cukrové řepy pro hospodářský rok předcházející hospodářskému roku, za který se cukrovarnický podnik vzdal kvóty nebo její části, nebo jehož kvóta byla dotčena žádostí o restrukturalizační podporu podanou pěstitelem cukrové řepy, podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství upravujícího dočasný režim restrukturalizace cukrovarnického průmyslu4),
b) které byla Fondem přiznána restrukturalizační podpora pro hospodářský rok, za který se cukrovarnický podnik vzdal kvóty nebo její části, nebo jehož kvóta byla dotčena žádostí o restrukturalizační podporu podanou pěstitelem cukrové řepy, podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství upravujícího dočasný režim restrukturalizace cukrovarnického průmyslu4),
c) která koupila zemědělský stroj, jehož nákup lze spolufinancovat z diverzifikační podpory (dále jen „podporovaný zemědělský stroj“), a to v období od začátku prvního hospodářského roku, za který se cukrovarnický podnik vzdal kvóty nebo její části, nebo jehož kvóta byla dotčena žádostí o restrukturalizační podporu podanou pěstitelem cukrové řepy, podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství upravujícího dočasný režim restrukturalizace cukrovarnického průmyslu4), do 31. března následujícího hospodářského roku,
d) která obhospodařuje zemědělskou půdu vedenou na žadatele ke dni podání žádosti v evidenci využití zemědělské půdy podle uživatelských vztahů (§ 3a a 3b zákona o zemědělství),
(dále jen „žadatel“).
(2) Podporovanými zemědělskými stroji jsou
a) sklízecí mlátička,
b) sklízecí řezačka,
c) obracecí pluh s mechanickým nebo pneumatickým jištěním proti úniku kapaliny,
d) stroj pro přípravu, prohlubování nebo kypření půdy omezující vodní a větrné eroze,
e) secí stroj umožňující setí do nezpracované nebo částečně zpracované půdy,
f) stroj pro aplikaci kapalných hnojiv omezující emise čpavku do ovzduší nebo stroj pro aplikaci pevných hnojiv, nebo
g) postřikovač,
jejichž měrný tlak na půdu nepřesahuje 200 kPa a byly vyrobeny v období od začátku kalendářního roku předcházejícího prvnímu hospodářskému roku, za který se cukrovarnický podnik vzdal kvóty nebo její části, nebo v němž byla jeho kvóta dotčena žádostí o restrukturalizační podporu podanou pěstitelem cukrové řepy, podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství upravujícího dočasný režim restrukturalizace cukrovarnického průmyslu4).
(3) Za podporovaný zemědělský stroj se nepovažuje traktor nebo jiné tažné motorové vozidlo.
(4) Žádost může podat také osoba, která je právním nástupcem žadatele, který by splnil podmínky poskytnutí diverzifikační podpory, nebo na niž přešla práva a povinnosti v důsledku prodeje podniku nebo nájmu podniku.
(5) Žádost může rovněž podat osoba, která převzala zemědělskou půdu žadatele za podmínek stanovených v nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotace v souvislosti s předčasným ukončením provozování zemědělské činnosti zemědělského podnikatele5), popřípadě za podmínek stanovených přímo použitelným předpisem Evropských společenství upravujícím podporu pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova6), který by splnil podmínky poskytnutí diverzifikační podpory podle tohoto nařízení.
(6) V případech podle odstavců 4 a 5 však není oprávněna podat žádost Fondu osoba, která by jinak mohla být žadatelem podle tohoto nařízení.
(7) Skutečnosti uvedené v odstavcích 4 a 5 doloží osoba uvedená v těchto odstavcích Fondu současně s žádostí, včetně způsobu a rozsahu převodu nebo přechodu práv a povinností vztahujících se k podmínkám poskytnutí diverzifikační podpory.
3) § 2 písm. a) nařízení vlády č. 337/2006 Sb., o stanovení některých podmínek provádění opatření společné organizace trhů v odvětví cukru.
4) Čl. 3 a 4a nařízení Rady (ES) č. 320/2006, v platném znění.
5) Nařízení vlády č. 69/2005 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotace v souvislosti s předčasným ukončením provozování zemědělské činnosti zemědělského podnikatele, ve znění nařízení vlády č. 512/2006 Sb.
6) Čl. 23 nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 ze dne 20. září 2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV).

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.