Odstavec předpisu 155/2007 Sb.
Nařízení Vlády České republiky č. 155/2007 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb k přímým podporám pro rok 2007
§ 19

§ 19
(1) Fond při rozhodování a poskytování platby postupuje podle nařízení Komise (ES) č. 796/2004 ze dne 21. dubna 2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k podmíněnosti, odlišení a integrovanému administrativnímu a kontrolnímu systému uvedených v nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce, v platném znění, a podle tohoto nařízení.
(2) Fond při výpočtu číselných údajů podle tohoto nařízení použije matematické zaokrouhlování na 2 desetinná místa.
(3) Žádost podle tohoto nařízení může podat osoba, která je právním nástupcem žadatele, který by splnil podmínky poskytnutí platby podle tohoto nařízení nebo na niž přešla práva a povinnosti v důsledku prodeje podniku, nebo nájmu podniku16). Uvedené skutečnosti doloží Fondu současně s žádostí o poskytnutí platby, včetně způsobu a rozsahu převodu práv a povinností vztahujících se k podmínkám poskytnutí platby stanoveným v § 2 až 15. V tomto případě však není oprávněna podat žádost Fondu osoba, která by jinak mohla být žadatelem podle tohoto nařízení.
(4) Žádost podle tohoto nařízení může také podat osoba, která převzala zemědělskou půdu žadatele za podmínek stanovených v nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotace v souvislosti s předčasným ukončením provozování zemědělské činnosti zemědělského podnikatele17), a který by splnil podmínky poskytnutí platby podle tohoto nařízení. Uvedené skutečnosti doloží Fondu současně s žádostí o poskytnutí platby podle tohoto nařízení, včetně způsobu a rozsahu převodu práv a povinností vztahujících se k podmínkám poskytnutí platby stanovené v tomto nařízení. V tomto případě však není oprávněna podat žádost Fondu osoba, která by jinak mohla být žadatelem podle tohoto nařízení.
16) § 476 až 488h obchodního zákoníku.
17) Nařízení vlády č. 69/2005 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotace v souvislosti s předčasným ukončením provozování zemědělské činnosti zemědělského podnikatele.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.