Odstavec předpisu 337/2006 Sb.
Nařízení Vlády České republiky č. 337/2006 Sb., o stanovení některých podmínek provádění opatření společné organizace trhů v odvětví cukru
§ 5

§ 5
Dodatečná kvóta
(1) Fond do 15. srpna 2006 oznámí cukrovarnickému podniku3) podíl na něj připadajícího množství cukru v rámci maximální dodatečné kvóty stanovené pro Českou republiku předpisem Evropských společenství12), který odpovídá podílu kvóty přidělené cukrovarnickému podniku a kvóty přidělené České republice předpisem Evropských společenství13) (dále jen "podílové množství").
(2) Žádost o přidělení dodatečné kvóty14) na období od začátku hospodářského roku 2006/2007 může podat cukrovarnický podnik Fondu do 30. září 2006. V žádosti o přidělení dodatečné kvóty14) cukrovarnický podnik uvede nejvýše podílové množství podle odstavce 1. K žádosti cukrovarnický podnik přiloží doklad nebo znalecký posudek prokazující, že je schopen vzhledem k výrobní kapacitě svých cukrovarů vyrobit množství cukru, které odpovídá jemu přidělené kvótě zvýšené o dodatečnou kvótu.
(3) Cukrovarnický podnik v žádosti podle odstavce 2 současně uvede, zda požaduje na období od začátku hospodářského roku 2007/2008 přidělení případného zbývajícího množství cukru z dodatečné kvóty přidělené České republice předpisem Evropských společenství.
(4) Fond přidělí dodatečnou kvótu podle odstavce 2 na období od začátku hospodářského roku 2006/2007 cukrovarnickému podniku, který požádal, aby mu byla přidělena od začátku tohoto hospodářského roku, s podmínkou, že cukrovarnický podnik uhradí Fondu do 28. února 2007 jednorázovou částku za přidělenou dodatečnou kvótu stanovenou předpisem Evropských společenství15).
(5) Žádost o přidělení dodatečné kvóty14) na období od začátku hospodářského roku 2007/2008 může podat cukrovarnický podnik, kterému nebyla přidělena dodatečná kvóta podle odstavce 4, do 30. září 200716). V žádosti o přidělení dodatečné kvóty cukrovarnický podnik uvede nejvýše podílové množství podle odstavce 1. K žádosti cukrovarnický podnik přiloží doklad nebo znalecký posudek, kterým prokáže, že je schopen vzhledem k výrobní kapacitě svých cukrovarů vyrobit množství cukru, které odpovídá jemu přidělené kvótě zvýšené o dodatečnou kvótu.
(6) Cukrovarnický podnik v žádosti podle odstavce 5 současně uvede, zda požaduje na období od začátku hospodářského roku 2007/2008 přidělení případného zbývajícího množství cukru z dodatečné kvóty přidělené České republice předpisem Evropských společenství.
(7) Fond přidělí dodatečnou kvótu podle odstavce 5 na období od začátku hospodářského roku 2007/2008 cukrovarnickému podniku, který požadoval, aby mu byla přidělena od začátku hospodářského roku 2007/2008, s podmínkou, že cukrovarnický podnik uhradí Fondu do 30. listopadu 2007 jednorázovou částku za přidělenou dodatečnou kvótu stanovenou předpisem Evropských společenství15).
(8) Fond do 31. prosince 2007 zveřejní v celostátním deníku a způsobem umožňujícím dálkový přístup zbývající množství cukru z maximální dodatečné kvóty přidělené České republice předpisem Evropských společenství12), o které nebylo požádáno podle odstavce 2 nebo 5, nebo které nebylo ve lhůtě podle odstavce 4 nebo 7 uhrazeno.
(9) V případě, že cukrovarnický podnik podle odstavce 3, popřípadě podle odstavce 6, požadoval přidělení případného zbývajícího množství cukru z maximální dodatečné kvóty přidělené České republice předpisem Evropských společenství12) a po rozdělení dodatečné kvóty podle odstavců 4 a 7 má Fond ještě k dispozici zbývající množství cukru, přidělí je na období od začátku hospodářského roku 2007/2008 cukrovarnickému podniku s podmínkou, že uhradí Fondu do 28. února 2008 jednorázovou částku za přidělenou dodatečnou kvótu stanovenou předpisem Evropských společenství15).
(10) V případě, že požadavek podle odstavce 3, popřípadě podle odstavce 6, uplatnil více než jeden cukrovarnický podnik, Fond rozdělí zbývající množství cukru mezi cukrovarnické podniky poměrně v množství, které odpovídá podílu dodatečné kvóty přidělené cukrovarnickému podniku podle odstavce 4 nebo 7, a součtu dodatečných kvót přidělených cukrovarnickým podnikům, které požadovaly přidělení případného zbývajícího množství cukru.
3) Čl. 7 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 318/2006.
12) Příloha IV nařízení Rady (ES) č. 318/2006.
13) Příloha III nařízení Rady (ES) č. 318/2006.
14) Čl. 8 nařízení Rady (ES) č. 318/2006.
15) Čl. 8 odst. 3 až 5 nařízení Rady (ES) č. 318/2006.
16) Čl. 8 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 318/2006.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.