Odstavec předpisu 141/2006 Sb.
Nařízení Vlády České republiky č. 141/2006 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb k přímým podporám pro rok 2006
§ 3

§ 3
(1) Žádost o platbu na pěstování lnu na vlákno se podává Fondu na jím vydaném formuláři do 15. května 2006.
(2) Součástí žádosti o platbu na pěstování lnu na vlákno je
a) seznam půdních bloků, popřípadě dílů půdních bloků (§ 3a zákona), žadatelem osetých lnem na vlákno, včetně jejich výměr a zakreslení v mapě půdních bloků, popřípadě dílů půdních bloků, v měřítku 1 : 10 000 nebo podrobnějším,
b) prohlášení s úředně ověřeným podpisem žadatele na formuláři vydaném Fondem o použití uznaného osiva5), doložené
1. daňovým dokladem o nákupu uznaného osiva5) nebo jeho úředně ověřenou kopií a uznávacím listem5) nebo jeho úředně ověřenou kopií,
2. rozhodnutím o uznání osiva5) nebo jeho úředně ověřenou kopií,
3. dokladem o uznání osiva vydaným v jiném členském státě Evropské unie5) nebo jeho úředně ověřenou kopií, nebo
4. certifikátem Mezinárodní asociace pro zkoušení osiva (ISTA) u osiv z dovozu ze třetích zemí5) nebo jeho úředně ověřenou kopií,
c) smlouva o odbytu stonku lnu žadatele nebo její úředně ověřená kopie uzavřená s prvním zpracovatelem lnu schváleným Fondem6).
5) Zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění zákona č. 444/2005 Sb.
Vyhláška č. 175/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin, ve znění vyhlášky č. 40/2005 Sb.
6) Nařízení vlády č. 248/2004 Sb., o některých opatřeních k provádění společné organizace trhu se lnem a konopím pěstovanými na vlákno.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.