Odstavec předpisu 326/2004 Sb.
Zákon Parlamentu České republiky č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů
§ 37

§ 37
Rozšíření povolení na menšinová použití
(1) Ústav postupuje v řízení o rozšíření povolení na menšinová použití75) podle § 32 až 35 obdobně.
(2) Kritéria menšinového použití jsou splněna, jestliže
a) pěstební plocha plodiny je v České republice menší než 10 000 ha v roce, ve kterém byla podána žádost o rozšíření povolení,
b) ošetřená plocha v posledních 3 letech před podáním žádosti o rozšíření povolení byla menší než 10 000 ha ročně,
c) výskyt škodlivého organismu je nepravidelný a ošetření potřebné méně než jednou za 3 roky,
d) přípravek je použitelný v ekologickém zemědělství, nebo
e) denní dietární příjem plodiny pro dospělého člověka je menší než 1,5 g.
(3) V případě rozšíření povolení na menšinová použití v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh je veřejným zájmem zejména
a) zabránění vzniku rezistence škodlivých organismů,
b) různorodost nebo udržitelnost zemědělské produkce, nebo
c) ochrana veřejné zeleně a zachování krajinného rázu.
(4) Ústav povoluje rozšíření povolení na menšinová použití nařízením, které vydá způsobem podle § 76 odst. 2 vět druhé až čtvrté.
4e) Zákon č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 186/2004 Sb.
75) Čl. 51 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.