Odstavec předpisu 245/2004 Sb.
Nařízení Vlády České republiky č. 245/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhu s vínem
§ 8f

§ 8f
Snížení podpory
(1) Zjistí-li Fond, že pěstitel neuvedl ve formuláři jednotné žádosti36) podle § 8e veškerou plochu v souladu s předpisy Evropské unie37) a rozdíl mezi celkovou plochou uvedenou ve formuláři jednotné žádosti a souhrnem celkové plochy uvedené ve formuláři jednotné žádosti a ve formuláři jednotné žádosti nevykázané je
a) vyšší než 3 %, avšak nižší nebo roven 4 % plochy uvedené ve formuláři jednotné žádosti, sníží podporu37) podle § 2 a § 6 až 8, k níž se vztahuje povinnost podávat formulář jednotné žádosti, o 1 %38),
b) vyšší než 4 %, avšak nižší nebo roven 5 % plochy uvedené ve formuláři jednotné žádosti, sníží podporu37) podle § 2 a § 6 až 8, k níž se vztahuje povinnost podávat formulář jednotné žádosti, o 2 %38),
c) vyšší než 5 %, sníží podporu37) podle § 2 a § 6 až 8, k níž se vztahuje povinnost podávat formulář jednotné žádosti, o 3 %38).
(2) Pokud žadatel o podporu
a) podle § 6 až 8, který má povinnost podat prohlášení o sklizni, produkci nebo zásobách39), překročí v jakémkoli roce od podání žádosti do podání oznámení o provedení opatření stanovený termín pro jeho nebo jejich podání, Fond sníží podporu podle § 6 až 8 o 1 % za každý pracovní den překročení termínu podání prohlášení v jednotlivých letech,
b) podle § 6 až 8 překročí v jakémkoli roce od podání žádosti do podání oznámení o provedení opatření termín podání jakéhokoliv z prohlášení podle písmena a) o více než 10 pracovních dnů, nemá nárok na podporu,
c) podle § 8c, který má povinnost podat prohlášení o sklizni, produkci nebo zásobách39), překročí stanovený termín pro jeho nebo jejich podání, Fond sníží podporu podle § 8c o 1 % za každý pracovní den překročení termínu podání prohlášení40).
(3) Pokud žadatel o podporu podle § 8c, který má povinnost podat prohlášení o sklizni, produkci nebo zásobách, uvede v jakémkoliv z prohlášení neúplné nebo nepřesné údaje, které jsou podstatné pro správné uplatnění opatření, Fond sníží podporu podle § 8c o 1 %41).
(4) Překážka pro snížení podpory nebo vyloučení nároku na podporu v případě vyšší moci nebo mimořádné okolnosti stanovená v předpisu Evropské unie46) se použije rovněž na postup podle odstavce 2 písm. a) a b).
(5) Ustanovením odstavců 1 až 4 nejsou dotčena ustanovení o snížení a vyloučení uvedená v předpisu Evropské unie1).
1) Nařízení Rady (ES) č. 479/2008 ze dne 29. dubna 2008 o společné organizaci trhu s vínem, o změně nařízení (ES) č. 1493/1999, (ES) č. 1782/2003, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 3/2008
a o zrušení nařízení (EHS) č. 2392/86 a (ES) č. 1493/1999.
Nařízení Komise (ES) č. 555/2008 ze dne 27. června 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 479/2008 o společné organizaci trhu s vínem, pokud jde o programy podpory, obchod se třetími zeměmi, produkční potenciál a kontroly v odvětví vína.
Nařízení Komise (ES) č. 796/2004 ze dne 21. dubna 2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro podmíněnost, odlišení a integrovaný administrativní a kontrolní systém podle nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce, v platném znění.
Nařízení Rady (ES) č. 73/2009 ze dne 19. ledna 2009, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce a kterým se mění nařízení (ES) č. 1290/2005, (ES) č. 247/2006, (ES) č. 378/2007 a zrušuje nařízení (ES) č. 1782/2003.
Nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů), v platném znění.
Nařízení Komise (ES) č. 436/2009 ze dne 26. května 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 479/2008, pokud jde o registr vinic, povinná prohlášení a shromažďování údajů pro sledování trhu, průvodní doklady pro přepravu vinařských produktů a evidenční knihy vedené v odvětví vína, v platném znění.
Nařízení Komise (ES) č. 1122/2009 ze dne 30. listopadu 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 73/2009, pokud jde o podmíněnost, modulaci a integrovaný administrativní a kontrolní systém v rámci režimů přímých podpor pro zemědělce stanovených v uvedeném nařízení, a k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o podmíněnost v rámci režimu přímé podpory pro odvětví vína, v platném znění.
36) Čl. 11 odst. 1 nařízení Komise (ES) č. 1122/2009.
37) Čl. 55 nařízení Komise (ES) č. 1122/2009.
38) Čl. 55 odst. 1 nařízení Komise (ES) č. 1122/2009.
39) Čl. 8 až 11 nařízení Komise (ES) č. 436/2009.
40) Čl. 18 odst. 1 druhý pododstavec nařízení Komise (ES) č. 436/2009.
41) Čl. 18 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 436/2009, v platném znění.
46) Čl. 102 nařízení Komise (ES) č. 555/2008, v platném znění.
Čl. 52 nařízení Komise (ES) č. 436/2009, v platném znění.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.