Odstavec předpisu 245/2004 Sb.
Nařízení Vlády České republiky č. 245/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhu s vínem
§ 7

§ 7
Přesun vinice do svahu
(1) Podpora na opatření přesun vinice do svahu se vyplácí na celý půdní blok nebo jeho díl17), pokud
a) restrukturalizovaná část vinice, z níž pochází udělené právo na opětovnou výsadbu, má nebo měla v době klučení nejméně 50 % keřů révy vinné starších 5 let k roku podání žádosti,
b) výměra osázené plochy nebo součet plochy takto restrukturalizovaných vinic žadatele neklesne pod 0,2 ha,
c) nová vinice má průměrnou svažitost vyšší nebo rovnu 12,5 stupně,
d) výsadba se provede moštovou odrůdou registrovanou v České republice nebo v jiném členském státě Evropské unie při počtu keřů nejméně 2 500 ks na 1 ha,
e) výsadba nesmí být provedena na stejném půdním bloku nebo jeho dílu, ze kterého pocházejí práva na opětovnou výsadbu.
(2) V žádosti pěstitel uvede
a) číslo půdního bloku nebo jeho dílu, z něhož bude po vyklučení vinice použito právo na opětovnou výsadbu, nebo číslo půdního bloku nebo jeho dílu, který má být vyklučen na základě udělení práva na opětovnou výsadbu předem,
b) výměru osázené plochy klučené vinice evidované v evidenci nebo části této plochy,
c) klučené odrůdy,
d) způsob pěstování klučené vinice,
e) číslo půdního bloku nebo jeho dílu, na který bude vinice přesunuta.
(3) V případě, že půdní blok nebo jeho díl podle odstavce 2 písm. e) je ke dni podání žádosti evidován v evidenci jako vinice, uvede k němu pěstitel v žádosti výměru osázené plochy evidované v evidenci, pěstované odrůdy a způsob pěstování.
(4) V oznámení o provedení opatření žadatel u půdního bloku nebo jeho dílu podle odstavce 2 písm. e) uvede
a) výměru nově vysazené vinice,
b) odrůdovou skladbu nově vysazené vinice,
c) způsob pěstování nově vysazené vinice.
17) Čl. 75 nařízení Komise (ES) č. 555/2008.
22) Čl. 103i a násl. nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, v platném znění.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.