Odstavec předpisu 245/2004 Sb.
Nařízení Vlády České republiky č. 245/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhu s vínem
§ 5

§ 5
Restrukturalizace a přeměna vinic
(1) Žádost o podporu na restrukturalizaci a přeměnu vinic podle předpisů Evropské unie1) podává pěstitel Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu3) (dále jen „Fond“) na jím vydaném formuláři.
(2) Podporu lze poskytnout na tato opatření:
a) změna odrůdové skladby vinice,
b) přesun vinice do svahu, nebo
c) snížení produkce révy vinné na jednom keři révy vinné při současném zachování produkčního potenciálu zvýšením počtu keřů révy vinné.
(3) Žadatel nesmí zahájit provádění opatření podle odstavce 2, včetně klučení vinice, dříve než 4 měsíce po podání žádosti Fondu nebo před kontrolou provedenou Fondem v souladu s předpisem Evropské unie43).
(4) Nedílnou součástí žádosti podle odstavce 1 je zákres klučené části půdního bloku nebo jeho dílu v mapě půdních bloků, popřípadě dílů půdních bloků, v měřítku 1 : 10 000 nebo podrobnějším v případě, že žadatel neklučí celou výměru půdního bloku nebo jeho dílu. Žadatel zajistí označení klučené části půdního bloku nebo jeho dílu viditelně v terénu.
(5) Žadatel doručí Fondu na jím vydaném formuláři nejpozději do 30. dubna čtvrtého kalendářního roku následujícího po kalendářním roce, ve kterém byla žádost podána, oznámení o provedení všech opatření na půdních blocích nebo jejich dílech uvedených v žádosti. Ke každé žádosti žadatel podá pouze jedno oznámení o provedení všech opatření.
(6) V případě udělení práva na opětovnou výsadbu předem44) se provedením opatření rozumí i splnění závazku vyklučit plochu vinice do konce třetího roku po vysazení nové vinice, na niž bylo právo na opětovnou výsadbu předem uděleno.
(7) Podporu na opatření podle odstavce 2 lze poskytnout pouze v případě, že půdní blok nebo jeho díl, na kterém je opatření prováděno, je evidován v evidenci využití půdy podle uživatelských vztahů (dále jen „evidence“) na žadatele jako vinice v souladu s registrem vinic45).
(8) Podpora na opatření podle odstavce 2 se poskytuje pod podmínkou dodržení povinných požadavků na hospodaření48) a požadavků na dobrý zemědělský a environmentální stav uvedených v příloze č. 2 k tomuto nařízení.
(9) Fond žádosti o podporu na opatření podle odstavce 2 vyhodnotí ve vztahu ke každému opatření samostatně; splnění podmínek se posuzuje pro jednotlivé půdní bloky nebo jejich díly.
(10) Žadatel může použít k restrukturalizaci a přeměně vinic pouze platná práva na opětovnou výsadbu v souladu s předpisem Evropské unie49) evidovaná v registru vinic a nahlášená Komisi do 1. března kalendářního roku50) k použití pro restrukturalizaci a přeměnu vinic v souladu s předpisem Evropské unie51).
(11) Při použití platných práv na opětovnou výsadbu starších 5 let při restrukturalizaci a přeměnu vinice se za zahájení restrukturalizace a přeměny vinice považuje podání oznámení o provedení restrukturalizace a přeměny vinice. Pokud se k restrukturalizaci a přeměny vinice použijí pouze platná práva na opětovnou výsadbu, podává se pouze žádost o podporu, oznámení o provedení restrukturalizace a přeměny vinice se nepodává.
(12) Využití platných práv na opětovnou výsadbu pro restrukturalizaci a přeměnu vinic podle odstavce 10 není omezeno a lze je uplatnit nejpozději v oznámení o provedení opatření spolu s uvedením registračního čísla vinice nebo čísla půdního bloku, který byl restrukturalizován.
(13) Žádost podle odstavce 1 a oznámení podle odstavce 5 nelze Fondu podat počínaje dnem 1. srpna 2014.
1) Nařízení Rady (ES) č. 479/2008 ze dne 29. dubna 2008 o společné organizaci trhu s vínem, o změně nařízení (ES) č. 1493/1999, (ES) č. 1782/2003, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 3/2008
a o zrušení nařízení (EHS) č. 2392/86 a (ES) č. 1493/1999.
Nařízení Komise (ES) č. 555/2008 ze dne 27. června 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 479/2008 o společné organizaci trhu s vínem, pokud jde o programy podpory, obchod se třetími zeměmi, produkční potenciál a kontroly v odvětví vína.
Nařízení Komise (ES) č. 796/2004 ze dne 21. dubna 2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro podmíněnost, odlišení a integrovaný administrativní a kontrolní systém podle nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce, v platném znění.
Nařízení Rady (ES) č. 73/2009 ze dne 19. ledna 2009, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce a kterým se mění nařízení (ES) č. 1290/2005, (ES) č. 247/2006, (ES) č. 378/2007 a zrušuje nařízení (ES) č. 1782/2003.
Nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů), v platném znění.
Nařízení Komise (ES) č. 436/2009 ze dne 26. května 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 479/2008, pokud jde o registr vinic, povinná prohlášení a shromažďování údajů pro sledování trhu, průvodní doklady pro přepravu vinařských produktů a evidenční knihy vedené v odvětví vína, v platném znění.
Nařízení Komise (ES) č. 1122/2009 ze dne 30. listopadu 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 73/2009, pokud jde o podmíněnost, modulaci a integrovaný administrativní a kontrolní systém v rámci režimů přímých podpor pro zemědělce stanovených v uvedeném nařízení, a k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o podmíněnost v rámci režimu přímé podpory pro odvětví vína, v platném znění.
3) Zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění pozdějších předpisů.
17) Čl. 75 nařízení Komise (ES) č. 555/2008.
18) Čl. 15 nařízení Rady (ES) č. 479/2008.
19) Čl. 11 odst. 6 nařízení Rady (ES) č. 479/2008.
20) Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999.
43) Čl. 81 odst. 6 nařízení Komise (ES) č. 555/2008, v platném znění.
44) Čl. 85i odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, v platném znění.
Čl. 63 nařízení Komise (ES) č. 555/2008, v platném znění.
45) § 28 zákona č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění zákona č. 215/2006 Sb. a zákona č. 256/2011 Sb.
48) Čl. 103z nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, v platném znění.
49) Čl. 85i nařízení Rady č. 1234/2007, v platném znění.
Čl. 4 odst. 5 nařízení Rady (ES) č. 1493/1999.
§ 9 odst. 7 zákona č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství).
50) Čl. 185a odst. 3 nařízení Rady č. 1234/2007, v platném znění.
51) Čl. 103q nařízení Rady č. 1234/2007, v platném znění.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.