Odstavec předpisu 244/2004 Sb.
Nařízení Vlády České republiky č. 244/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek pro uplatňování dávky v odvětví mléka a mléčných výrobků v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky
§ 2

§ 2
Individuální referenční množství mléka pro dodávky
(1) Producent,2) který byl držitelem individuální dodávkové kvóty mléka podle dosavadního právního předpisu,3) je dnem 1. května 2004 držitelem individuálního referenčního množství mléka pro dodávky podle přímo použitelného předpisu Evropské unie,4) a to ve výši, která odpovídá individuální dodávkové kvótě mléka jím držené ke dni 31. března 2004, popřípadě snížené po skončení kvótového roku 2003/2004 podle dosavadního právního předpisu,5) na období stanovené předpisy Evropské unie.6)
(2) Pokud po skončení kvótového roku 2003/2004 nebylo o snížení individuální dodávkové kvóty ke dni 1. května 2004 podle dosavadního právního předpisu3) pravomocně rozhodnuto, individuální referenční množství mléka pro dodávky podle odstavců 1 a 3 se právní mocí tohoto rozhodnutí snižuje o množství mléka uvedené v tomto rozhodnutí s právními účinky ke dni 1. května 2004.
(3) Je-li součet individuálních referenčních množství mléka pro dodávky všech producentů2) podle odstavce 1 vyšší než vnitrostátní referenční množství mléka pro dodávky stanovené pro Českou republiku,7) individuální referenční množství mléka pro dodávky producenta2) ke dni 1. května 2004 se sníží o 8,95 %.
(4) Je-li součet individuálních referenčních množství mléka pro dodávky všech producentů2) podle odstavců 1 a 3 nižší než vnitrostátní referenční množství mléka pro dodávky stanovené pro Českou republiku,7) zvýší se o tento rozdíl počáteční výše rezervy uvedená v § 6 odst. 1 písm. a).
(5) Státní zemědělský intervenční fond (dále jen "Fond") sdělí do 30. května 2004 každému producentovi2) výši individuálního referenčního množství mléka pro dodávky podle odstavců 1 a 3.
2) Čl. 5 písm. c) nařízení Rady (ES) č. 1788/2003.
3) Nařízení vlády č. 445/2000 Sb., o stanovení produkčních kvót mléka na léta 2001 až 2005, ve znění nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 410/2001 Sb., nařízení vlády č. 44/2002 Sb. a nařízení vlády č. 107/2004 Sb.
4) Čl. 6 nařízení Rady (ES) č. 1788/2003.
5) § 6 nařízení vlády č. 445/2000 Sb., ve znění nařízení vlády č. 44/2002 Sb.
6) Čl. 1 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 1788/2003 a rozhodnutí Rady (ES) č. 2004/281.
7) Smlouva o přistoupení k Evropské unii, příloha II Aktu o přistoupení.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.