Odstavec předpisu 338/1992 Sb.
Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí
§ 1a

§ 1a
Druh pozemku a způsob využití nemovité věci
(1) Pro účely daně z nemovitých věcí se rozumí
a) budovou garáže zdanitelná stavba se způsobem využití garáž,
b) budovou pro rodinnou rekreaci zdanitelná stavba se způsobem využití stavba pro rodinnou rekreaci, budova rodinného domu užívaná pro rodinnou rekreaci a objekt k bydlení užívaný pro rodinnou rekreaci,
c) lesním pozemkem pozemek druhu lesní pozemek,
d) ostatní plochou pozemek druhu ostatní plocha,
e) pozemkem orné půdy pozemek druhu orná půda,
f) pozemkem chmelnic pozemek druhu chmelnice,
g) pozemkem vinic pozemek druhu vinice,
h) pozemkem zahrad pozemek druhu zahrada,
i) pozemkem ovocných sadů pozemek druhu ovocný sad,
j) pozemkem trvalých travních porostů pozemek druhu trvalý travní porost,
k) stavebním pozemkem pozemek nebo jeho část, které jsou určené podle pravomocného povolení stavby podle stavebního zákona k zastavění zdanitelnou stavbou, a to v rozsahu výměry pozemku v m
2
odpovídající zastavěné ploše nadzemní části stavby,
l) vodní plochou pozemek druhu vodní plocha,
m) zastavěnou plochou a nádvořím pozemek druhu zastavěná plocha a nádvoří,
n) zemědělským pozemkem zemědělský pozemek podle katastrálního zákona,
o) zpevněnou plochou pozemku pozemek nebo jeho část, které jsou užívány k podnikání nebo které má podnikatel zařazeny v obchodním majetku podle zákona upravujícího daně z příjmů, jejichž povrch je zpevněn stavbou podle stavebního zákona bez svislé nosné konstrukce, včetně plochy vlečky, bazénu nebo nádrže, pokud tyto nejsou zdanitelnou stavbou.
(2) Stavebním pozemkem podle odstavce 1 písm. k) není pozemek určený k zastavění zdanitelnou stavbou, která bude alespoň z části osvobozena podle § 9 odst. 1 písm. g), i) nebo j). Je-li stavebním pozemkem pouze část pozemku, hledí se na ni a na zbývající část pozemku pro účely daně z nemovitých věcí jako na dva samostatné pozemky. Pozemek přestane být stavebním pozemkem, pokud se zdanitelná stavba nebo všechny jednotky v ní stanou předmětem daně ze staveb a jednotek, nebo pokud toto povolení stavby pozbude platnosti.
(3) Je-li zpevněnou plochou pozemku pouze část pozemku, hledí se na ni a na zbývající část pozemku pro účely daně z nemovitých věcí jako na dva samostatné pozemky.
(4) Pro účely daně z nemovitých věcí se druhem pozemku rozumí druh pozemku
a) evidovaný v katastru nemovitostí bez ohledu na to, zda odpovídá skutečnému stavu, nebo
b) podle katastrálního zákona nejblíže odpovídající skutečnému stavu pozemku, není-li o pozemku v katastru nemovitostí evidován žádný druh pozemku.
(5) Pro účely daně z nemovitých věcí se způsobem využití nemovité věci rozumí způsob využití
a) evidovaný v katastru nemovitostí bez ohledu na to, zda odpovídá skutečnému stavu, nebo
b) podle právních předpisů upravujících katastr nemovitostí nejblíže odpovídající skutečnému způsobu využití nemovité věci, není-li u nemovité věci znám žádný způsob využití nebo není-li nemovitá věc evidována v katastru nemovitostí.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.