Odstavec předpisu 93/2023 Sb.
Vyhláška Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního prostředí č. 93/2023 Sb., kterou se mění vyhláška č. 257/2009 Sb., o používání sedimentů na zemědělské půdě
Čl.I

Čl.I
Vyhláška č. 257/2009 Sb., o používání sedimentů na zemědělské půdě, se mění takto:
1. V § 1 se za slova "použití sedimentů" vkládají slova " , způsob hlášení o používání sedimentů".
2. Za § 5 se vkládá nový § 5a, který včetně nadpisu zní:
"§ 5a
Způsob hlášení o používání sedimentů
Vzor formuláře pro hlášení o používání sedimentů na zemědělské půdě je uveden v příloze č. 7 k této vyhlášce.".
3. Za přílohu č. 6 se doplňuje příloha č. 7, která včetně nadpisu zní:
"Příloha č. 7 k vyhlášce č. 257/2009 Sb.
Hlášení o použití sedimentů na zemědělské půdě
I--------------------------------------------I---------------------------------I
I Zemědělský podnikatel           I                 I 
I--------------------------------------------I---------------------------------I
I Místo podnikání nebo sídlo         I                 I 
I--------------------------------------------I---------------------------------I
I Datum narození nebo IČO, bylo-li přiděleno I                 I
I--------------------------------------------I---------------------------------I
I Plánovaný termín aplikace (datum)     I                 I
I--------------------------------------------I---------------------------------I
I Místo mezideponie (je-li využívána) 
1)
I I I--------------------------------------------I---------------------------------I I Místo aplikace s určením pozemků
1)
I I I--------------------------------------------I---------------------------------I I Název a kód katastrálního území
1)
I I I--------------------------------------------I---------------------------------I I Osoba provádějící aplikaci (název, sídlo, I I I--------------------------------------------I---------------------------------I I IČO, bylo-li přiděleno) I I I--------------------------------------------I---------------------------------I Datum, podpis: ............................................. Vysvětlivka: 1) Pokud je pozemek zařazen v evidenci půdy podle uživatelských vztahů podle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, uvede se v příslušných řádcích zkrácený kód půdního bloku nebo jeho dílu a u katastrálního území číslo čtverce mapy.".

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.