Odstavec předpisu 82/2023 Sb.
Nařízení Vlády České republiky č. 82/2023 Sb., o stanovení podmínek provádění společné organizace trhů organizacemi producentů
Příl.5

Příloha 5
Seznam opatření, činností, cílů a způsobilých výdajů obsažených ve Strategickém plánu podle jednotlivých příslušných odvětví pro účely operačních programů
A) ODVĚTVÍ OVOCE A ZELENINY
I. Investice a výzkum
a) Sledované cíle
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I Sledované cíle podle nařízení    I čl. 46 písm. a), b), c), d), e), f), I
I Evropského parlamentu a Rady (EU)  I g) nebo k)              I
I 2021/2115              I                   I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I Sledované cíle podle nařízení    I čl. 12 odst. 1 písm. a) až i)    I
I Komise v přenesené pravomoci (EU)  I                   I
I 2022/126 (opatření související s  I                   I
I agroenvironmentálně klimatickými  I                   I
I cíli)                I                   I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
b) Způsobilé výdaje
I----------------------------------------------------------------------------I
I 1. Výdaje na pořízení výpočetní techniky                 I
I----------------------------------------------------------------------------I  
I 2. Výdaje na pořízení softwarového vybavení                I
I----------------------------------------------------------------------------I
I 3. Výdaje na pořízení technologií pro přípravu půdy            I
I----------------------------------------------------------------------------I  
I 4. Výdaje na pořízení technologií pro ošetřování rostlin         I
I----------------------------------------------------------------------------I  
I 5. Výdaje na pořízení technologií pro sklizeň rostlin včetně sklizňových I
I   boxů                                  I
I----------------------------------------------------------------------------I
I 6. Výdaje na pořízení skleníků nebo fóliovníků a související       I
I   technologie, závlahy, topení, chlazení, ventilace, clon, pěstebního  I
I   osvětlení, pěstebních žlabů, elektroinstalace, distribuce CO
2
pro I I podporu fotosyntézy, hardwarového nebo softwarového vybavení pro I I evidenci pracovních operací ve skleníku a pro řízení nebo optimalizaci I I klimatu včetně senzorů, nebo související s vybavením skleníků včetně I I postřikovače, stroje pro čištění skleníku, stroje pro čištění střechy I I skleníků I I----------------------------------------------------------------------------I I 7. Výdaje na budování systémů síťových nebo foliových krytů I I----------------------------------------------------------------------------I I 8. Výdaje na zařízení nebo technologie související I I s agroenvironmentálně-klimatickými cíli včetně výměny starých I I chladících systémů nebo tepelné izolace objektů pro skladování a I I posklizňovou úpravu I I----------------------------------------------------------------------------I I 9. Výdaje na pořízení technologií nebo zařízení ke zvýšení přirozené I I úrodnosti půd, včetně mulčovačů I I----------------------------------------------------------------------------I I 10. Výdaje na pořízení technologií pro laboratorní nebo polní detekci I I patogenních organismů, včetně virů a bakterií I I----------------------------------------------------------------------------I I 11. Výdaje na pořízení technologií v souvislosti s automatickým I I monitoringem chorob a škůdců v porostech I I----------------------------------------------------------------------------I I 12. Výdaje spojené s protimrazovou ochranou I I----------------------------------------------------------------------------I I 13. Výdaje na pořízení technologií prodlužujících trvanlivost produkce I I----------------------------------------------------------------------------I I 14. Výdaje na pořízení technologií pro posklizňovou úpravu produkce I I----------------------------------------------------------------------------I I 15. Výdaje na pořízení technologií pro dopravu produkce k posklizňové I I úpravě nebo ke zpracování nebo skladování v rámci organizace I I producentů I I----------------------------------------------------------------------------I I 16. Výdaje na pořízení dodatečné nástavby nákladních vozů vybavené I I chladícími boxy nebo regulovatelnou atmosférou I I----------------------------------------------------------------------------I I 17. Výdaje na monitoring kvality produkce I I----------------------------------------------------------------------------I I 18. Výdaje na pořízení technologií pro třídění, úpravu, balení produkce I I nebo označování produkce I I----------------------------------------------------------------------------I I 19. Výdaje na vybudování skladovacích nebo manipulačních prostor I I----------------------------------------------------------------------------I I 20. Výdaje na pořízení zařízení nebo technologií ke zvýšení hygieny I I a kvality skladovacích prostor včetně sociálního zařízení nebo zázemí I I pro zaměstnance I I----------------------------------------------------------------------------I I 21. Výdaje na pořízení zařízení nebo technologie ke zpracování vlastní I I produkce I I----------------------------------------------------------------------------I I 22. Výdaje na výzkum v oblasti šetrných technologií pěstování ovoce I I a zeleniny, včetně oblasti integrované produkce nebo ekologického I I zemědělství, zavádění inovativních postupů v oblasti sklizně, I I posklizňové úpravy a skladování I I----------------------------------------------------------------------------I I 23. Výdaje na pořízení závlahových technologií včetně příslušenství I I (kapková závlaha, mikropostřik, závlahové systémy s uzavřeným oběhem I I vody, mobilní závlahová zařízení včetně pásových, mostových I I a pivotových zavlažovačů nebo zálivkových vozíků, záplavové stoly I I a záhony, nádrže na závlahovou vodu, míchací a čerpadlové jednotky, I I jednotky na filtraci, úpravu a desinfekci vody nebo systémy fertigace) I I----------------------------------------------------------------------------I I 24. Výdaje spojené s pořízením investic a technologií pro optimalizaci I I výrobních procesů a snižování výrobních nákladů I I----------------------------------------------------------------------------I I 25. Investice na pořízení systémů, které vyrábějí energii, pokud množství I I vyrobené energie nepřekročí množství, které lze každoročně využít na I I činnosti organizace producentů I I----------------------------------------------------------------------------I I 26. Výdaje spojené se splácením jistiny úvěru a leasingu na pořízení I I investic do hmotných aktiv, očištěné o provozní náklady a úroky I I----------------------------------------------------------------------------I I 27. Personální a správní výdaje související s prováděním opatření I I----------------------------------------------------------------------------I
II. Poradenství a technická pomoc
a) Sledované cíle
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I Sledované cíle podle nařízení    I čl. 46 písm. d), i) nebo k)     I
I Evropského parlamentu a Rady (EU)  I                   I
I 2021/2115              I                   I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
b) Způsobilé výdaje
I----------------------------------------------------------------------------I
I 1. Výdaje spojené se získáním informací z oblasti šetrných technologií  I
I   pěstování ovoce a zeleniny, zejména z oblasti integrované produkce   I
I   a ekologického zemědělství, zavádění inovativních postupů v oblasti  I
I   sklizně, posklizňové úpravy, skladování a odbytu produkce       I
I----------------------------------------------------------------------------I
I 2. Výdaje spojené se získáním informací o environmentálních tématech,   I
I   o kontrole chorob a škůdců, jakosti produktů, o dohledatelnosti    I
I   produktů, o     zlepšení a udržení vysoké kvality produkce         I
I----------------------------------------------------------------------------I
I 3. Výdaje spojené s poradenskou činností k zajištění vysoké kvality    I
I   produkce                                I
I----------------------------------------------------------------------------I  
I 4. Výdaje spojené s bezpečností pracovního prostředí           I
I----------------------------------------------------------------------------I  
I 5. Personální a správní výdaje související s prováděním opatření     I
I----------------------------------------------------------------------------I
III. Odborná příprava a školení
a) Sledované cíle
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I Sledované cíle podle nařízení    I čl. 46 písm. d), e), f) nebo i)   I
I Evropského parlamentu a Rady (EU)  I                   I
I 2021/2115              I                   I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I Sledované cíle podle nařízení    I čl. 12 odst. 1 písm. a) až i)    I
I Komise v přenesené pravomoci (EU)  I                   I
I 2022/126 (opatření související s  I                   I
I agroenvironmentálně klimatickými  I                   I
I cíli)                I                   I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
b) Způsobilé výdaje
I----------------------------------------------------------------------------I
I 1. Výdaje spojené s poskytováním vzdělání nebo s přednáškovou činností  I 
I   včetně pronájmu prostor, výstavní plochy nebo sálu, ubytování nebo   I
I   dopravy                                I
I----------------------------------------------------------------------------I
I 2. Výdaje spojené s poskytováním vzdělání nebo s přednáškovou činností  I
I   týkající se environmentálních témat nebo výzkumu            I
I----------------------------------------------------------------------------I
I 3. Výdaje spojené s výzkumem a předáváním znalostí a osvědčených postupů I
I   do zemědělské praxe                          I
I----------------------------------------------------------------------------I
I 4. Personální a správní výdaje související s prováděním opatření     I
I----------------------------------------------------------------------------I
IV. Ekologická nebo integrovaná produkce
a) Sledované cíle
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I Sledované cíle podle nařízení    I čl. 46 písm. d), e) nebo f)     I
I Evropského parlamentu a Rady (EU)  I                   I
I 2021/2115              I                   I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I Sledované cíle podle nařízení    I čl. 12 odst. 1 písm. a), c), d), e), I
I Komise v přenesené pravomoci (EU)  I g), h) nebo i)            I
I 2022/126 (opatření související s  I                   I
I agroenvironmentálně klimatickými  I                   I
I cíli)                I                   I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
b) Způsobilé výdaje
I----------------------------------------------------------------------------I
I 1. Výdaje na opatření nebo služby spojené s uplatněním technologie šetrné I 
I   vůči životnímu prostředí                        I
I----------------------------------------------------------------------------I
I 2. Výdaje na opatření nebo služby spojené s uplatněním technologie    I
I   a zařízení ke zvýšení přirozené úrodnosti půd             I
I----------------------------------------------------------------------------I
I 3. Zvláštní výdaje na přípravky na biologickou ochranu rostlin včetně   I
I   výživy pro predátory a přípravků na přírodní bázi ve výši 97,79 %   I
I   z fakturované částky s výjimkou ekologické produkce          I
I----------------------------------------------------------------------------I
I 4. Personální a správní výdaje související s prováděním opatření     I
I----------------------------------------------------------------------------I
V. Odbyt produkce
a) Sledované cíle
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I Sledované cíle podle nařízení    I čl. 46 písm. b)           I
I Evropského parlamentu a Rady (EU)  I                   I
I 2021/2115              I                   I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
b) Způsobilé výdaje
I----------------------------------------------------------------------------I
I 1. Výdaje na opatření nebo služby spojené s uplatněním technologie pro  I
I   posklizňovou úpravu, třídění nebo balení produkce           I
I----------------------------------------------------------------------------I
I 2. Výdaje spojené s technologií prodlužující trvanlivost produkce     I
I----------------------------------------------------------------------------I
I 3. Výdaje spojené s úpravou skladovacích a manipulačních prostor     I
I----------------------------------------------------------------------------I  
I 4. Neinvestiční výdaje spojené se zvýšením hygieny a kvality skladovacích I
I   prostor                                I
I----------------------------------------------------------------------------I  
I 5. Pronájem nebo pacht skladovacích a manipulačních prostor jako účelná  I
I   náhrada výstavby nových skladů                     I
I----------------------------------------------------------------------------I
I 6. Personální a správní výdaje související s prováděním opatření     I
I----------------------------------------------------------------------------I
VI. Propagace a zvyšování spotřeby produktů
a) Sledované cíle
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I Sledované cíle podle nařízení    I čl. 46 písm. i) nebo h)       I
I Evropského parlamentu a Rady (EU)  I                   I
I 2021/2115              I                   I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I Sledované cíle podle nařízení    I čl. 14 písm. a) až g) a j)      I
I Komise v přenesené pravomoci (EU)  I                   I
I 2022/126 (opatření související   I                   I
I s propagací, komunikací a      I                   I
I marketingem)            I                   I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
b) Způsobilé výdaje
I----------------------------------------------------------------------------I
I 1. Výdaje spojené s aktivním marketingem                 I
I----------------------------------------------------------------------------I  
I 2. Výdaje spojené s propagací obchodní značky organizace producentů    I
I   včetně etiket                             I
I----------------------------------------------------------------------------I  
I 3. Výdaje spojené s propagací značek jakosti včetně etiket        I
I----------------------------------------------------------------------------I  
I 4. Výdaje spojené s propagací způsobů produkce, režimů jakosti a kvality I
I   produktů včetně nových odrůd                      I
I----------------------------------------------------------------------------I
I 5. Personální a správní výdaje související s prováděním opatření     I
I----------------------------------------------------------------------------I
VII. Kvalita produkce: režimy jakosti
a) Sledované cíle
I-------------------------------------I--------------------------------------I
    I Sledované cíle podle nařízení    I čl. 46 písm. a), c) nebo g)     I
I Evropského parlamentu a Rady (EU)  I                   I
I 2021/2115              I                   I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
b) Způsobilé výdaje
I----------------------------------------------------------------------------I
I 1. Zvláštní výdaje související se zavedením a prováděním režimů jakosti  I
I   (chráněné označení původu, chráněné zeměpisné označení, zaručená    I
I   tradiční specialita, horský produkt) ve výši 100 % z fakturované    I
I   částky                                 I
I----------------------------------------------------------------------------I
I 2. Personální a správní výdaje související se zavedením a prováděním   I
I   režimů jakosti                             I
I----------------------------------------------------------------------------I
VIII. Systémy certifikace
a) Sledované cíle
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I Sledované cíle podle nařízení    I čl. 46 písm. a), c) nebo g)     I
I Evropského parlamentu a Rady (EU)  I                   I
I 2021/2115              I                   I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
b) Způsobilé výdaje
I----------------------------------------------------------------------------I
I 1. Zvláštní výdaje spojené s monitoringem kvality produkce, včetně    I
I   rozborů, ve výši 100 % z fakturované částky              I
I----------------------------------------------------------------------------I
I 2. Zvláštní výdaje spojené s certifikací produktů ve výši 100 %      I
I   z fakturované částky                          I
I----------------------------------------------------------------------------I
I 3. Zvláštní výdaje spojené s certifikací procesu řízení ve výši 100 %   I
I   z fakturované částky                          I
I----------------------------------------------------------------------------I
I 4. Personální a správní výdaje související s prováděním opatření     I
I----------------------------------------------------------------------------I
IX. Zmírňování změny klimatu
a) Sledované cíle
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I Sledované cíle podle nařízení    I čl. 46 písm. d), e) nebo f)     I
I Evropského parlamentu a Rady (EU)  I                   I
I 2021/2115              I                   I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I Sledované cíle podle nařízení    I čl. 12 odst. 1 písm. a), c), d), e), I
I Komise v přenesené pravomoci (EU)  I g), h) a i)             I
I 2022/126 (opatření související s  I                   I
I agroenvironmentálně klimatickými  I                   I
I cíli)                I                   I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
b) Způsobilé výdaje
I----------------------------------------------------------------------------I
I 1. Zvláštní výdaje spojené se zvýšením biodiverzity, introdukce opylovačů I 
I   (včetně formou služby) ve výši 75 % z fakturované částky        I
I----------------------------------------------------------------------------I
I 2. Zvláštní výdaje spojené s pořízením netkaných textilií na pokrytí   I
I   porostu ve výši 93,67 % z fakturované částky              I
I----------------------------------------------------------------------------I
I 3. Výdaje na zajištění služby týkající se zavedení a provozu vratných   I
I   obalů                                 I
I----------------------------------------------------------------------------I
I 4. Zvláštní výdaje spojené s roubováním rostlin pro produkci ve      I
I   venkovních a krytých podmínkách ve výši rozdílu mezi neroubovanými   I
I   rostlinami a roubovanými rostlinami; způsobilým výdajem je výhradně  I
I   samotné roubování rostlin                       I
I----------------------------------------------------------------------------I
I 5. Výdaje na služby spojené s vakcinací rostlin proti původcům      I
I   rostlinných viróz                           I
I----------------------------------------------------------------------------I  
I 6. Výdaje spojené se zvyšováním kvality produkce ve skleníkovém      I
I   hospodářství a snižování spotřeby energií (pronájem zařízení na    I
I   skladování technického CO
2
od externích dodavatelů) I I----------------------------------------------------------------------------I I 7. Personální a správní výdaje související s prováděním opatření I I----------------------------------------------------------------------------I
X. Prevence krizí a řízení rizik: stahování z trhu za účelem bezplatné distribuce nebo pro jiné účely
a) Sledované cíle
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I Sledované cíle podle nařízení    I čl. 46 písm. j)           I
I Evropského parlamentu a Rady (EU)  I                   I
I 2021/2115              I                   I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
b) Výše podpory na stahování z trhu pro produkty podle § 13 odst. 5
I-------------------------I--------------------------------------------------I
I     Produkt     I        Výše podpory (Kč/t)        I
I             I------------------------I-------------------------I
I             I Bezplatná distribuce I   Pro jiné účely   I
I-------------------------I------------------------I-------------------------I
I Třešně         I     18 141     I     13 606     I
I-------------------------I------------------------I-------------------------I
I Višně          I     4 537     I     3 403     I
I-------------------------I------------------------I-------------------------I
I Švestky, slívy     I     4 804     I     3 603     I
I-------------------------I------------------------I-------------------------I
I Jahody         I     40 650     I     30 487     I
I-------------------------I------------------------I-------------------------I
I Rybíz červený      I     8 898     I     6 673     I
I-------------------------I------------------------I-------------------------I
I Rybíz černý       I     8 601     I     6 451     I
I-------------------------I------------------------I-------------------------I
I Mrkev          I     3 351     I     2 513     I
I-------------------------I------------------------I-------------------------I
I Cibule         I     3 348     I     2 511     I
I-------------------------I------------------------I-------------------------I
I Okurky salátové     I     9 328     I     6 996     I
I-------------------------I------------------------I-------------------------I
I Papriky         I     9 873     I     7 405     I
I-------------------------I------------------------I-------------------------I
I Saláty         I     15 722     I     11 792     I
I-------------------------I------------------------I-------------------------I
I Brokolice        I     11 600     I     8 700     I
I-------------------------I------------------------I-------------------------I
I Kedlubny        I     11 495     I     8 621     I
I-------------------------I------------------------I-------------------------I
I Kapusta         I     5 985     I     4 489     I
I-------------------------I------------------------I-------------------------I
I Ředkvičky        I     9 200     I     6 900     I
I-------------------------I------------------------I-------------------------I
I Hlávkové zelí bílé   I     3 769     I     2 827     I
I-------------------------I------------------------I-------------------------I
I Hlávkové zelí červené  I     3 058     I     2 294     I
I-------------------------I------------------------I-------------------------I
c) Náklady na přepravu na stahování z trhu k bezplatné distribuci podle § 13 odst. 6
I----------------------------------------------------I-----------------------I
I Vzdálenost mezi místem stažení z trhu a místem   I Dopravní náklady Kč/t I
I bezplatné distribuce                I            I
I----------------------------------------------------I-----------------------I
I 25 km nebo menší                  I    449,54     I
I----------------------------------------------------I-----------------------I
I Více než 25 km, ale nejvýše 200 km         I    1 022,58    I
I----------------------------------------------------I-----------------------I
I Více než 200 km, ale nejvýše 350 km        I    1 341,21    I
I----------------------------------------------------I-----------------------I
I Více než 350 km, ale nejvýše 500 km        I    1 793,22    I
I----------------------------------------------------I-----------------------I
I Příplatek za chladírenskou dopravu (Kč/t)     I    209,95     I
I----------------------------------------------------I-----------------------I
XI. Prevence krizí a řízení rizik: zelená sklizeň
a) Sledované cíle
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I Sledované cíle podle nařízení    I čl. 46 písm. j)           I
I Evropského parlamentu a Rady (EU)  I                   I
I 2021/2115              I                   I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
b) Způsobilé výdaje
I----------------------------------------------------------------------------I
I 1. Částky ve výši 90 % z výše podpory pro stahování z trhu pro jiné účely I
I   než k bezplatné distribuci pro daný produkt              I
I----------------------------------------------------------------------------I
XII. Prevence krizí a řízení rizik: nesklízení
a) Sledované cíle
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I Sledované cíle podle nařízení    I čl. 46 písm. j)           I
I Evropského parlamentu a Rady (EU)  I                   I
I 2021/2115              I                   I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
b) Způsobilé výdaje
I----------------------------------------------------------------------------I
I 1. Částky ve výši 90 % z výše podpory pro stahování z trhu pro jiné účely I
I   než k bezplatné distribuci pro daný produkt              I
I----------------------------------------------------------------------------I
XIII. Prevence krizí a řízení rizik: pojištění sklizně a produkce
a) Sledované cíle
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I Sledované cíle podle nařízení    I čl. 46 písm. j)           I
I Evropského parlamentu a Rady (EU)  I                   I
I 2021/2115              I                   I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
b) Způsobilé výdaje
I----------------------------------------------------------------------------I
I 1. Výdaje spojené s pojištěním sklizně a produkce pro uznané produkty do I 
I   výše 80 % za předpokladu, že pojistná smlouva nebo informace      I
I   o zaplaceném pojistném obsahuje výši výdajů pro uznaný druh ovoce nebo I
I   zeleniny                                I
I----------------------------------------------------------------------------I
XIV. Prevence krizí a řízení rizik: odborné vedení
a) Sledované cíle
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I Sledované cíle podle nařízení    I čl. 46 písm. j)           I
I Evropského parlamentu a Rady (EU)  I                   I
I 2021/2115              I                   I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I Sledované cíle podle nařízení    I čl. 13 písm. a) až c)        I
I Komise v přenesené pravomoci (EU)  I                   I
I 2022/126 (opatření související s  I                   I
I odborným vedením)          I                   I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
b) Způsobilé výdaje
I----------------------------------------------------------------------------I
I 1. Výdaje spojené s organizováním a poskytováním odborného vedení     I
I   organizacím producentů i jednotlivých producentů na území Evropské   I
I   unie včetně výdajů na poradenství a odborné školitele pro předávání  I
I   odborných znalostí a osvědčených postupů v oblasti pěstování      I
I   a předcházení krizím v pěstování a přenášení těchto odborných znalostí I
I   a osvědčených postupů do zemědělské praxe               I
I----------------------------------------------------------------------------I
XV. Prevence krizí a řízení rizik: informační kampaň
a) Sledované cíle
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I Sledované cíle podle nařízení    I čl. 46 písm. j)           I
I Evropského parlamentu a Rady (EU)  I                   I
I 2021/2115              I                   I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
b) Způsobilé výdaje
I----------------------------------------------------------------------------I
I 1. Výdaje spojené s komunikačními akcemi na zvýšení povědomí       I
I   a informování spotřebitelů o ovoci a zelenině             I
I----------------------------------------------------------------------------I
I 2. Výdaje spojené s pronájmem prostor nebo výstavní plochy, nacházející  I
I   se na území Evropské unie                       I
I----------------------------------------------------------------------------I
I 3. Personální výdaje související s prováděním opatření          I
I----------------------------------------------------------------------------I
B) ODVĚTVÍ BRAMBOR
I. Investice
a) Sledované cíle
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I Sledované cíle podle nařízení    I čl. 46 písm. c)           I
I Evropského parlamentu a Rady (EU)  I                   I
I 2021/2115              I                   I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
b) Způsobilé výdaje
I----------------------------------------------------------------------------I
I 1. Správní a personální výdaje včetně zpráv, studií, nákladů na vedení  I
I   a správu účetnictví, povinných poplatků spojených se mzdami a platy,  I
I   pokud je přímo hradí organizace producentů               I
I----------------------------------------------------------------------------I
I 2. Výdaje na pořízení speciálních strojů pro pěstování brambor včetně   I
I   separátoru, hrobkovače záhonů, plečky, sazeče, sázecí kombinace,    I
I   rozbíječe natě, vytrhávače natě, vyorávače, vyorávacího nakladače nebo I
I   sklízeče                                I
I----------------------------------------------------------------------------I
I 3. Výdaje na pořízení techniky pro přípravu půdy včetně podmítače, pluhu, I
I       brán, půdní frézy, kombinátoru nebo traktoru              I
I----------------------------------------------------------------------------I
I 4. Výdaje na pořízení strojů nebo technologií pro ošetřování brambor   I
I   během vegetace včetně strojů na ochranu rostlin            I
I----------------------------------------------------------------------------I
I 5. Výdaje na pořízení závlahových technologií včetně příslušenství    I
I   (kapková závlaha, mikropostřik, závlahové systémy s uzavřeným oběhem  I
I   vody, mobilní závlahová zařízení včetně pásových, mostových nebo    I
I   pivotových zavlažovačů nebo zálivkových vozíků, záplavové stoly nebo  I
I   záhony, nádrže na závlahovou vodu)                   I
I----------------------------------------------------------------------------I
I 6. Výdaje spojené se splácením jistiny úvěru a leasingu na pořízení    I
I   investic do hmotných aktiv, očištěné o provozní náklady a úroky    I
I----------------------------------------------------------------------------I
II. Odborná příprava, včetně odborného vedení
a) Sledované cíle
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I Sledované cíle podle nařízení    I čl. 46 písm. a)           I
I Evropského parlamentu a Rady (EU)  I                   I
I 2021/2115              I                   I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
b) Způsobilé výdaje
I----------------------------------------------------------------------------I
I 1. Správní a personální výdaje týkající se provádění operačních programů I
I   nebo příslušných opatření, včetně zpráv, studií, nákladů na vedení   I
I   a správu účetnictví, povinných poplatků spojených se mzdami a platy,  I
I   pokud je přímo hradí organizace producentů               I
I----------------------------------------------------------------------------I
I 2. Výdaje spojené s realizací odborné přípravy, včetně výdajů na     I
I   vzdělávání a školení členů, a odborné pomoci jednotlivým členům    I
I   organizace producentů, včetně pronájmu prostor, výstavní plochy,    I
I   přednáškového sálu, ubytování a dopravy                I
I----------------------------------------------------------------------------I
I 3. Výdaje spojené se získáním informací pro realizaci odborné přípravy,  I
I   včetně výdajů na zajištění přednášejících na školení a na vyškolení  I
I   pracovníků pro odbornou pomoc                     I
I----------------------------------------------------------------------------I
I 4. Výdaje spojené s výzkumem a předáváním odborných znalostí       I
I   a osvědčených postupů do zemědělské praxe               I
I----------------------------------------------------------------------------I
I 5. Výdaje spojené se získáváním nových členů organizace producentů,    I
I   poskytováním poradenství stávajícím i potenciálním členům organizace  I
I   producentů a vytváření příležitostí k navazování kontaktů pro     I
I   poskytovatele a adresáty odborného vedení               I
I----------------------------------------------------------------------------I
III. Zlepšování udržitelnosti a efektivnosti přepravy a skladování produktů
a) Sledované cíle
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I Sledované cíle podle nařízení    I čl. 46 písm. c)           I
I Evropského parlamentu a Rady (EU)  I                   I
I 2021/2115              I                   I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
b) Způsobilé výdaje
I----------------------------------------------------------------------------I
I 1. Správní a personální výdaje včetně zpráv, studií, nákladů na vedení a I
I   správu účetnictví, povinných poplatků spojených se mzdami a platy,   I
I   pokud je přímo hradí organizace producentů               I
I----------------------------------------------------------------------------I
I 2. Výdaje spojené s pořízením technologií pro posklizňovou úpravu     I
I   produkce, s pořízením technologií pro třídění nebo balení produkce   I
I   včetně třídící linky, mobilního třídiče, nakladače, dopravníku, balící I
I   technologie nebo loupací linky                     I
I----------------------------------------------------------------------------I
I 3. Výdaje spojené s pořízením, úpravou a vybudováním skladovacích     I
I   a manipulačních prostor                        I
I----------------------------------------------------------------------------I  
I 4. Výdaje spojené s pořízením zařízení zvyšujících hygienu a kvalitu   I
I   skladovacích prostor včetně čistící a sanitární techniky a aplikátorů I
I----------------------------------------------------------------------------I
I 5. Výdaje spojené se snížením energetické náročnosti při skladování    I
I   brambor včetně rekuperace, zateplení, strojů a zařízení s nižší    I
I   spotřebou energií                           I
I----------------------------------------------------------------------------I
I 6. Výdaje spojené s pořízením technologií prodlužujících trvanlivost,   I
I   skladovatelnost a kvalitu produkce včetně aplikátorů k zamezení    I
I   klíčení nebo regulace teploty a vlhkosti                I
I----------------------------------------------------------------------------I
I 7. Výdaje spojené s pronájmem nebo pachtem skladovacích a manipulačních  I
I   prostor jako účelná náhrada výstavby nových skladů           I
I----------------------------------------------------------------------------I
I 8. Výdaje spojené s pořízením přepravních strojů a zařízení udržujících  I
I   kvalitu produkce a zlepšujících přepravu a skladování produktů     I
I   s výjimkou uvádění na trh a distribuce                 I
I----------------------------------------------------------------------------I
I 9. Výdaje spojené se splácením jistiny úvěru a leasingu na pořízení    I
I   investic do hmotných aktiv očištěné o provozní náklady a úroky     I
I----------------------------------------------------------------------------I
I 10. Výdaje vyplývající z opatření ke zlepšení úrovně uvádění brambor na  I
I   trh včetně průzkumu trhu a propagace brambor jako nutričně a zdravotně I
I   významné zeleniny                           I
I----------------------------------------------------------------------------I
I 11. Zvláštní výdaje související se zavedením a prováděním režimů jakosti  I
I   ve výši 100 % z fakturované částky s výjimkou konzumních brambor    I
I----------------------------------------------------------------------------I
I 12. Zvláštní výdaje spojené s certifikací procesu řízení ve výši 100 %   I
I   z fakturované částky                          I
I----------------------------------------------------------------------------I
I 13. Zvláštní výdaje spojené s certifikací produktů ve výši 100 %      I
I   z fakturované částky                          I
I----------------------------------------------------------------------------I
I 14. Zvláštní výdaje spojené s monitoringem kvality produkce ve výši 100 % I
I   z fakturované částky                          I
I----------------------------------------------------------------------------I  
I 15. Výdaje na zajištění služby týkající se zavedení a provozu vratných   I
I   obalů                                 I
I----------------------------------------------------------------------------I
IV. Prevence krizí a řízení rizik: pojištění sklizně a produkce
a) Sledované cíle
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I Sledované cíle podle nařízení    I čl. 46 písm. j)           I
I Evropského parlamentu a Rady (EU)  I                   I
I 2021/2115              I                   I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
b) Způsobilé výdaje
I----------------------------------------------------------------------------I
I 1. Výdaje spojené s pojištěním sklizně a produkce brambor do výše 80 % za I
I   předpokladu, že pojistná smlouva nebo informace o zaplaceném pojistném I
I   obsahuje výši výdajů pro odvětví brambor                I
I----------------------------------------------------------------------------I
I 2. Správní a personální výdaje včetně zpráv, studií, nákladů na vedení a I
I   správu účetnictví nebo povinných poplatků     spojených se mzdami a platy, I
I   pokud je přímo hradí organizace producentů               I
I----------------------------------------------------------------------------I
C) ODVĚTVÍ OKRASNÝCH ROSTLIN
I. Investice a výzkum
a) Sledované cíle
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I Sledované cíle podle nařízení    I čl. 46 písm. a), d), e) nebo f)   I
I Evropského parlamentu a Rady (EU)  I                   I
I 2021/2115              I                   I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I Sledované cíle podle nařízení    I čl. 12 písm. d) nebo i)       I
I Komise v přenesené pravomoci (EU)  I                   I
I 2022/126 (opatření související s  I                   I
I agroenvironmentálně klimatickými  I                   I
I cíli)                I                   I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
b) Způsobilé výdaje
I----------------------------------------------------------------------------I
I 1. Výdaje na pořízení výpočetní a kancelářské techniky          I
I----------------------------------------------------------------------------I
I 2. Výdaje na pořízení softwarového vybavení                I
I----------------------------------------------------------------------------I
I 3. Výdaje na pořízení technologií pro přípravu půdy a pěstebních     I
I   substrátů                               I
I----------------------------------------------------------------------------I
I 4. Výdaje na pořízení technologií pro ošetřování a ochranu rostlin    I
I----------------------------------------------------------------------------I
I 5. Výdaje na pořízení technologií pro sklizeň rostlin           I
I----------------------------------------------------------------------------I
I 6. Výdaje na pořízení technologií pro dopravu produkce k posklizňové   I
I   úpravě nebo ke zpracování                       I
I----------------------------------------------------------------------------I
I 7. Výdaje na výzkumnou činnost a podporu inovativních metod produkce   I
I   okrasných rostlin                           I
I----------------------------------------------------------------------------I
I 8. Výdaje na pořízení skleníků, fóliovníků a jejich vybavení včetně    I
I   závlahy, topení, chlazení, ventilace, clon, pěstebního osvětlení,   I
I   pěstebních žlabů, elektroinstalace, distribuce CO
2
pro podporu I I fotosyntézy, hardwarového a softwarového vybavení pro evidenci I I pracovních operací ve skleníku a pro řízení nebo optimalizaci klimatu I I včetně senzorů, postřikovače, stroje pro čištění skleníku, stroje pro I I čištění střechy skleníků nebo výdaje na vybavení ploch s kontejnery I I----------------------------------------------------------------------------I I 9. Výdaje na budování systémů síťových a foliových krytů I I----------------------------------------------------------------------------I I 10. Výdaje na pořízení závlahových technologií včetně příslušenství I I (kapková závlaha, mikropostřik, závlahové systémy s uzavřeným oběhem I I vody, mobilní závlahová zařízení včetně pásových, mostových a I I pivotových zavlažovačů a zálivkových vozíků, záplavové stoly a záhony, I I nádrže na závlahovou vodu, míchací a čerpadlové jednotky, jednotky na I I filtraci, úpravu a desinfekci vody nebo systémy fertigace) I I----------------------------------------------------------------------------I I 11. Personální a správní výdaje související s prováděním opatření I I----------------------------------------------------------------------------I
II. Poradenství
a) Sledované cíle
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I Sledované cíle podle nařízení    I čl. 46 písm. a) nebo d)       I
I Evropského parlamentu a Rady (EU)  I                   I
I 2021/2115              I                   I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
b) Způsobilé výdaje
I----------------------------------------------------------------------------I
I 1. Výdaje spojené se získáním odborných informací o šetrných způsobech  I
I   pěstování okrasných rostlin, včetně oblasti ekologické a integrované  I
I   produkce, kontroly chorob a škůdců, včetně sklizně, posklizňové    I
I   úpravy, skladování a odbytu produkce                  I
I----------------------------------------------------------------------------I
I 2. Výdaje spojené se získáním odborných informací o dohledatelnosti    I
I   produktů, vysokou kvalitou produkce, jejím udržením nebo zlepšením   I
I----------------------------------------------------------------------------I
I 3. Výdaje spojené s předáním odborných informací, znalostí, osvědčených  I
I   postupů do zemědělské praxe                      I
I----------------------------------------------------------------------------I
I 4. Výdaje spojené se vzděláváním a přednáškovou činností včetně pronájmu I
I   vzdělávacích prostor, výstavní plochy, sálu, ubytování, dopravy    I
I----------------------------------------------------------------------------I
I 5. Výdaje spojené s bezpečností pracovního prostředí           I
I----------------------------------------------------------------------------I
I 6. Personální a správní výdaje související s prováděním opatření     I
I----------------------------------------------------------------------------I  
III. Environmentální opatření a opatření ke zmírnění klimatu
a) Sledované cíle
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I Sledované cíle podle nařízení    I čl. 46 písm. a), e) nebo f)     I
I Evropského parlamentu a Rady (EU)  I                   I
I 2021/2115              I                   I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I Sledované cíle podle nařízení    I čl. 12 písm. c), e) nebo i)     I
I Komise v přenesené pravomoci (EU)  I                   I
I 2022/126 (opatření související s  I                   I
I agroenvironmentálně klimatickými  I                   I
I cíli)                I                   I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
b) Způsobilé výdaje
I----------------------------------------------------------------------------I
I 1. Zvláštní výdaje na přípravky na biologickou ochranu rostlin včetně   I
I   výživy pro predátory a přípravků na přírodní bázi ve výši 97,79 %   I
I   z fakturované částky                          I
I----------------------------------------------------------------------------I
I 2. Zvláštní výdaje spojené s pořízením netkaných textilií na pokrytí   I
I   porostu ve výši 93,64 % z fakturované částky              I
I----------------------------------------------------------------------------I
I 3. Výdaje na zajištění služby týkající se zavedení a provozu vratných   I
I   obalů včetně pořízení expedičních vozíků, a to včetně pronájmu     I
I----------------------------------------------------------------------------I
I 4. Zvláštní výdaje spojené s roubováním rostlin pro produkci ve      I
I   venkovních a krytých podmínkách ve výši rozdílu mezi neroubovanými   I
I   rostlinami a roubovanými rostlinami; způsobilým výdajem je výhradně  I
I   samotné roubování rostlin                       I
I----------------------------------------------------------------------------I
I 5. Výdaje na služby spojené s vakcinací rostlin proti původcům      I
I   rostlinných viróz                           I
I----------------------------------------------------------------------------I  
I 6. Personální a správní výdaje související s prováděním opatření     I
I----------------------------------------------------------------------------I
IV. Odbyt produkce: soustředění nabídky
a) Sledované cíle
I-------------------------------------I--------------------------------------I
    I Sledované cíle podle nařízení    I čl. 46 písm. b)           I
I Evropského parlamentu a Rady (EU)  I                   I
I 2021/2115              I                   I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
b) Způsobilé výdaje
I----------------------------------------------------------------------------I
I 1. Výdaje spojené s pořízením a uplatněním zařízení pro posklizňovou   I
I   úpravu, třídění nebo balení produkce                  I
I----------------------------------------------------------------------------I
I 2. Výdaje spojené s úpravou nebo vybudováním skladovacích a manipulačních I
I   prostor                                I
I----------------------------------------------------------------------------I
I 3. Pronájem nebo pacht skladovacích a manipulačních prostor jako účelná  I
I   náhrada výstavby nových skladů                     I
I----------------------------------------------------------------------------I
I 4. Výdaje spojené se zlepšením úrovně uvádění okrasných rostlin na trh a I
I   zvyšováním koncentrace jejich nabídky                 I
I----------------------------------------------------------------------------I
I 5. Výdaje spojené se zvýšením přidané hodnoty produkce včetně etiket   I
I----------------------------------------------------------------------------I
I 6. Personální a správní výdaje související s prováděním opatření     I
I----------------------------------------------------------------------------I
V. Propagace a zvyšování spotřeby produktů
a) Sledované cíle
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I Sledované cíle podle nařízení    I čl. 46 písm. h)           I
I Evropského parlamentu a Rady (EU)  I                   I
I 2021/2115              I                   I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I Sledované cíle podle nařízení    I čl. 14 písm. a), b), c) nebo f)   I
I Komise v přenesené pravomoci (EU)  I                   I
I 2022/126 (opatření související s  I                   I
I propagací, komunikací a       I                   I
I marketingem)            I                   I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
b) Způsobilé výdaje
I----------------------------------------------------------------------------I
I 1. Výdaje spojené se zlepšením úrovně odbytu a uvádění zboží na trh    I
I   včetně propagačních a marketingových aktivit              I
I----------------------------------------------------------------------------I
I 2. Výdaje spojené s propagací včetně propagace způsobů pěstování     I
I   okrasných rostlin                           I
I----------------------------------------------------------------------------I
I 3. Výdaje spojené s přímým marketingem                  I
I----------------------------------------------------------------------------I
I 4. Personální a správní výdaje související s prováděním opatření     I
I----------------------------------------------------------------------------I
VI. Kvalita produkce: zvyšování obchodní hodnoty a jakosti
a) Sledované cíle
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I Sledované cíle podle nařízení    I čl. 46 písm. a) nebo g)       I
I Evropského parlamentu a Rady (EU)  I                   I
I 2021/2115              I                   I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
b) Způsobilé výdaje
I----------------------------------------------------------------------------I
I 1. Výdaje spojené se zlepšením a udržením vysoké kvality produkce včetně I
I   pořízení dodatečné nástavby nákladních vozů vybavené chladícími boxy  I
I   nebo regulovanou atmosférou                      I
I----------------------------------------------------------------------------I
I 2. Zvláštní výdaje spojené s monitoringem kvality produkce ve výši 100 % I
I   z fakturované částky                          I
I----------------------------------------------------------------------------I
I 3. Výdaje spojené s pořízením a uplatněním zařízení zvyšujících hygienu  I
I   a kvalitu skladovacích prostor                     I
I----------------------------------------------------------------------------I
I 4. Výdaje spojené s pořízením a uplatněním zařízení prodlužující     I
I   trvanlivost produkce                          I
I----------------------------------------------------------------------------I
I 5. Zvláštní výdaje související se zavedením a prováděním certifikace   I
I   produktů a s certifikací procesu řízení ve výši 100 % z fakturované  I
I   částky                                 I
I----------------------------------------------------------------------------I
I 6. Personální a správní výdaje související s prováděním opatření     I
I----------------------------------------------------------------------------I
VII. Prevence a řízení rizik: pojištění produkce
a) Sledované cíle
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I Sledované cíle podle nařízení    I čl. 46 písm. j)           I
I Evropského parlamentu a Rady (EU)  I                   I
I 2021/2115              I                   I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
b) Způsobilé výdaje
I----------------------------------------------------------------------------I
I 1. Výdaje spojené s pojištěním sklizně a produkce pro uznané produkty do I 
I   výše 80 % za předpokladu, že pojistná smlouva nebo informace o     I 
I   zaplaceném pojistném obsahuje výši výdajů pro odvětví okrasných    I
I   rostlin                                I
I----------------------------------------------------------------------------I
D) ODVĚTVÍ VAJEC
1. Investice a výzkum
a) Sledované cíle
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I Sledované cíle podle nařízení    I čl. 46 písm. a), d), e) nebo f)   I
I Evropského parlamentu a Rady (EU)  I                   I
I 2021/2115              I                   I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I Sledované cíle podle nařízení    I čl. 12 odst. 1 písm. a) až i)    I
I Komise v přenesené pravomoci (EU)  I                   I
I 2022/126 (opatření související s  I                   I
I agroenvironmentálně klimatickými  I                   I
I cíli)                I                   I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
b) Způsobilé výdaje
I----------------------------------------------------------------------------I
I 1. Výdaje spojené s pořízením výpočetní a kancelářské techniky      I
I----------------------------------------------------------------------------I  
I 2. Výdaje spojené s pořízením softwarového vybavení            I
I----------------------------------------------------------------------------I
I 3. Výdaje spojené s výzkumem a předáním odborných informací z oblasti   I
I   šetrných technologií chovu kuřat a nosnic, zejména z oblasti      I
I   integrované produkce a ekologického zemědělství, zavádění inovativních I 
I   postupů v oblasti chovů a zpracování produkce             I 
I----------------------------------------------------------------------------I
I 4. Výdaje spojené s vybudováním staveb pro umístění technologií pro    I
I   odchov a chov drůbeže                         I
I----------------------------------------------------------------------------I  
I 5. Výdaje spojené s pořízením stroje zajišťujícího přepravu vajec i        I
I   drůbeže s výjimkou uvádění na trh a distribuci             I
I----------------------------------------------------------------------------I
I 6. Výdaje na technologie a zařízení určené pro odchov drůbeže v      I
I   alternativních systémech                        I
I----------------------------------------------------------------------------I
I 7. Výdaje spojené s pořízením technologií chovu drůbeže v alternativních I
I   systémech                               I 
I----------------------------------------------------------------------------I
I 8. Výdaje spojené s pořízením technologie nebo stroje určených pro    I 
I   manipulaci s drůbežím trusem a podestýlkou               I
I----------------------------------------------------------------------------I
I 9. Výdaje spojené s pořízením technologie nebo stroje určených pro    I
I   manipulaci s drůbeží nebo kadávery (uhynulou drůbeží)         I
I----------------------------------------------------------------------------I
I 10. Výdaje spojené s bezpečností produktů ve všech jeho fázích       I
I----------------------------------------------------------------------------I
I 11. Výdaje spojené s pořízením technologií a systémů zajišťujících ochranu I 
I   zvířat proti týrání - automatické záložní zdroje elektrického proudu, I
I   záložní zdroje vody pro napájení zvířat, systémy monitoringu stájového I 
I   klimatu, alarmové výstražní systémy, systémy monitoringu pohybu    I
I----------------------------------------------------------------------------I
I 12. Výdaje na technologie zajišťující řízení teplotní nebo vlhkostní režim I 
I   určených pro zachování deklarovaných jakostních znaků výrobků     I
I----------------------------------------------------------------------------I
I 13. Výdaje spojené s pořízením technologických systémů sloužících k    I
I   předcházení vzniku salmonel a patogenů pro technologie a zařízení mytí I
I   přepravních obalů, vozidel, výdaje na systémy strojní očisty      I
I   technologií a budov, které přichází do styku s drůbeží nebo vejci   I
I----------------------------------------------------------------------------I
I 14. Podpora investic do jímání dešťových (povrchových) vod do akumulací s I
I   úpravnou vod, s následným využitím pro napájení zvířat         I
I----------------------------------------------------------------------------I
I 15. Podpora investic do vytápění objektů vztahujících se k produkci vajec, I
I   a to technologie na zdroj tepla                    I
I----------------------------------------------------------------------------I
I 16. Investice do opatření ke zlepšení úrovně uvádění zboží na trh     I
I----------------------------------------------------------------------------I
I 17. Podpora systémů a mobilních zařízení na otevřených prostranstvích a  I
I   pastvinách sloužících k napájení zvířat a odpočinku s cílem      I
I   prostorového rozložení zvířat, aby nedocházelo k degradaci půdy a   I
I   ploch v místech napajedel, venkovních krmišť a odpočíváren       I
I----------------------------------------------------------------------------I
I 18. Podpora systémů a technologií umožňujících šetrnou manipulaci se    I
I   zvířaty přímo na otevřených prostranstvích při činnostech - kontroly  I
I   zdravotního stavu, vakcinace, vážení zvířat, nakládání a skládání   I
I   zvířat                                 I
I----------------------------------------------------------------------------I
I 19. Výdaje na technologie zpracování vlastní produkce (technologie pro   I
I   třídění, značení, prosvětlování, desinfekci ultrafialovým světlem a  I
I   balení vajec, technologie na robotickou paletizaci hotové produkce,  I
I   technologie automatického zaskladňování výtluku vajec, technologie   I
I   sušení vajec)                             I
I----------------------------------------------------------------------------I
I 20. Výdaje spojené s budováním staveb určených pro třídění, skladování   I
I   a manipulaci s produkcí                        I
I----------------------------------------------------------------------------I  
I 21. Výdaje k pořízení a zavádění technologií, strojů a zařízení, které   I
I   efektivně snižují, likvidují nebo napomáhají tlumit dopady živočišné  I
I   výroby provozované pro účely získání produkce ve všech fázích vzniku  I
I   produkce, včetně služeb s tímto spojených (zařízení pro čištění    I
I   odpadních vod, rekuperační systémy)                  I
I----------------------------------------------------------------------------I
I 22. Výdaje k pořízení a zavádění technologií šetrných vůči životnímu    I
I   prostředí, snížení uhlíkové stopy, včetně služeb s tímto spojených   I
I----------------------------------------------------------------------------I
I 23. Podpora systémů snižujících energetickou náročnost budov - systémy   I
I   podporující přirozené proudění vzduchu nahrazující nucenou ventilaci  I
I   (posuvné stěny chovných hal, mobilní stěnové rolety, stěnové štěrbiny I
I   pro přirozené proudění vzduchu)                    I
I----------------------------------------------------------------------------I
I 24. Podpora instalace fotovoltaických systémů s akumulací i bez pro    I
I   snížení energetické závislosti na trhu a instalace LED šetrného    I
I   osvětlení                               I
I----------------------------------------------------------------------------I
II. Ekologická nebo integrovaná produkce
a) Sledované cíle
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I Sledované cíle podle nařízení    I čl. 46 písm. a), e), f) nebo g)   I
I Evropského parlamentu a Rady (EU)  I                   I
I 2021/2115              I                   I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I Sledované cíle podle nařízení    I čl. 12 odst. 1 písm. a), e), g) a i) I
I Komise v přenesené pravomoci (EU)  I                   I
I 2022/126 (opatření související s  I                   I
I agroenvironmentálně klimatickými  I                   I
I cíli)                I                   I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
b) Způsobilé výdaje
I----------------------------------------------------------------------------I
I 1. Výdaje spojené se získáním informací o alternativních způsobech chovu I
I   drůbeže o environmentálních tématech                  I
I----------------------------------------------------------------------------I 
I 2. Personální nebo správní výdaje související s řízením odpadového    I
I   hospodářství nebo se zaváděním postupů šetrných k životnímu prostředí I
I----------------------------------------------------------------------------I
III. Zlepšování udržitelnosti a účinnosti přepravy a skladování
a) Sledované cíle
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I Sledované cíle podle nařízení    I čl. 46 písm. a) nebo b)       I
I Evropského parlamentu a Rady (EU)  I                   I
I 2021/2115              I                   I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
b) Způsobilé výdaje
                                       
I----------------------------------------------------------------------------I
I 1. Pronájem nebo pacht skladovacích a manipulačních prostor jako účelná  I
I   náhrada výstavby nových skladů                     I 
I----------------------------------------------------------------------------I
I 2. Personální a správní výdaje vyplývající z opatření ke zvyšování    I 
I   koncentrace nabídky                          I
I----------------------------------------------------------------------------I
IV. Propagace a zvyšování spotřeby produktů: marketing zaměřený na propagaci značek jakosti
a) Sledované cíle
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I Sledované cíle podle nařízení    I čl. 46 písm. h)           I
I Evropského parlamentu a Rady (EU)  I                   I
I 2021/2115              I                   I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I Sledované cíle podle nařízení    I čl. 14 odst. 1 písm. a), b) a c)   I
I Komise v přenesené pravomoci (EU)  I                   I
I 2022/126 (opatření související     s  I                   I
I propagací, komunikací a       I                   I
I marketingem)            I                   I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
b) Způsobilé výdaje
I----------------------------------------------------------------------------I
I 1. Výdaje spojené s aktivním marketingem                 I
I----------------------------------------------------------------------------I 
I 2. Personální a správní výdaje vyplývající z opatření ke zlepšení úrovně I 
I   uvádění zboží na trh                          I
I----------------------------------------------------------------------------I 
I 3. Výdaje spojené s propagací značek jakosti               I
I----------------------------------------------------------------------------I
V. Kvalita produkce
a) Sledované cíle
I-------------------------------------I--------------------------------------I 
I Sledované cíle podle nařízení    I čl. 46 písm. a) nebo g)       I 
I Evropského parlamentu a Rady (EU)  I                   I 
I 2021/2115              I                   I 
I-------------------------------------I--------------------------------------I 
b) Způsobilé výdaje
I----------------------------------------------------------------------------I
I 1. Výdaje spojené se získáním odborných informací pro kontrolu      I
I   zdravotního stavu a monitoringu výživy                 I  
I----------------------------------------------------------------------------I 
I 2. Výdaje spojené s poradenskou činností k zajištění vysoké kvality    I 
I   produkce                                I
I----------------------------------------------------------------------------I
VI. Sledovatelnost, certifikace a monitorování jakosti produktů
a) Sledované cíle
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I Sledované cíle podle nařízení    I čl. 46 písm. a) nebo g)       I
I Evropského parlamentu a Rady (EU)  I                   I
I 2021/2115              I                   I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
b) Způsobilé výdaje
I----------------------------------------------------------------------------I
I 1. Personální a správní výdaje v souvislosti se zajištěním bezpečnosti,  I 
I   dohledatelnosti a jakosti výrobků včetně vytvoření virtuálního     I 
I   prostředí pro dohledatelnost původu vajec               I 
I----------------------------------------------------------------------------I
I 2. Zvláštní výdaje spojené s certifikací produkce ve výši 100 % z     I 
I   fakturované částky                           I
I----------------------------------------------------------------------------I
I 3. Výdaje spojené se získáním informací o dohledatelnosti produktů    I 
I----------------------------------------------------------------------------I
I 4. Zvláštní výdaje na certifikaci procesů řízení třídění, skladování,   I
I   logistiky nebo zpracování produkce potřebné pro uvádění produktu na  I 
I   trh ve výši 100 % z fakturované částky                 I
I----------------------------------------------------------------------------I
VII. Environmentální opatření
a) Sledované cíle
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I Sledované cíle podle nařízení    I čl. 46 písm. a), f) nebo g)     I
I Evropského parlamentu a Rady (EU)  I                   I
I 2021/2115              I                   I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I Sledované cíle podle nařízení    I čl. 12 odst. 1 písm. a), b) a i)   I
I Komise v přenesené pravomoci (EU)  I                   I
I 2022/126 (opatření související s  I                   I
I agroenvironmentálně klimatickými  I                   I
I cíli)                I                   I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
b) Způsobilé výdaje
I----------------------------------------------------------------------------I
I 1. Personální a správní výdaje související s prováděním opatření     I
I----------------------------------------------------------------------------I  
I 2. Zvláštní výdaje na výsadbu zeleně v kontaktní vzdálenosti stájí, s   I 
I   cílem snížit teplotu stájového prostředí a tím snížit energetickou   I
I   závislost na trhu ve výši 100 % z fakturované částky          I 
I----------------------------------------------------------------------------I
VIII. Prevence krizí a řízení rizik: pojištění produkce
a) Sledované cíle
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I Sledované cíle podle nařízení    I čl. 46 písm. j)           I
I Evropského parlamentu a Rady (EU)  I                   I
I 2021/2115              I                   I
I-------------------------------------I--------------------------------------I
b) Způsobilé výdaje
I----------------------------------------------------------------------------I
I 1. Výdaje spojené s pojištěním produkce vajec do výše 80 % za       I
I   předpokladu, že pojistná smlouva nebo informace o zaplaceném pojistném I
I   obsahuje výši výdajů pro odvětví vajec (celková podpora z veřejných  I
I   prostředků nesmí přesáhnout 80 % nákladů na pojistné hrazené poducenty I 
I   jako pojištění proti ztrátám)                     I 
I----------------------------------------------------------------------------I

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.