Odstavec předpisu 82/2023 Sb.
Nařízení Vlády České republiky č. 82/2023 Sb., o stanovení podmínek provádění společné organizace trhů organizacemi producentů
§ 7

§ 7
Schválení operačního programu a provozní fond
(1) Žádost o schválení operačního programu12), včetně způsobu výpočtu objemu provozního fondu, podává organizace producentů Fondu nejpozději do 15. srpna roku, který předchází roku, ve kterém se má operační program začít provádět.
(2) Organizace producentů je povinna zřídit provozní fond ve formě samostatného bankovního účtu, na kterém budou uloženy finanční příspěvky pocházející od organizace producentů nebo jejích členů a který se používá výhradně k financování schválených operačních programů.
(3) V případě, že je organizace producentů uznána pro více odvětví, podává žádost o schválení operačního programu vždy pro příslušné odvětví jednotlivě; rovněž provozní fond musí být zřízen pro účely operačního programu příslušného odvětví samostatně.
(4) Obsahem operačního programu pro příslušné odvětví mohou být pouze opatření uvedená v příloze č. 5 k tomuto nařízení.
(5) Návrh operačního programu obsahuje
a) identifikaci navrhovaného opatření podle přílohy č. 5 k tomuto nařízení,
b) popis výchozího stavu a způsob plnění cíle operačního programu podle přílohy č. 5 k tomuto nařízení, včetně popisu cílového stavu podle operačního programu,
c) popis plánovaných způsobilých výdajů13) podle přílohy č. 5 k tomuto nařízení,
d) dobu trvání operačního programu14), která začne běžet dnem 1. ledna, a
e) finanční hledisko, a to
1. metodu výpočtu výše finančních příspěvků,
2. postup financování provozního fondu a
3. celkovou částku a částky způsobilých výdajů pro každý rok trvání operačního programu.
(6) Organizace producentů v odvětví ovoce a zeleniny je povinna do svého operačního programu zahrnout nejméně
a) 3 činnosti a současně nejméně 15 % způsobilých výdajů podle části A) přílohy č. 5 k tomuto nařízení určených na výdaje související s cíli podle čl. 46 písm. e) a f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2115 a
b) 2 % způsobilých výdajů podle části A) přílohy č. 5 k tomuto nařízení určených na výdaje související s cílem podle čl. 46 písm. d) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2115.
(7) Pokud se alespoň na 80 % členů organizace producentů vztahuje agroenvironmentálně-klimatický závazek týkající se ekologického zemědělství podle Strategického plánu Společné zemědělské politiky Evropské unie v České republice, považuje se každý z těchto závazků za jednu z činností podle odstavce 6 písm. a).
(8) Součástí žádosti o schválení návrhu operačního programu jsou
a) operační program podle odstavců 5 a 6,
b) zápis z členské schůze nebo valné hromady, na které došlo ke schválení předkládaného operačního programu,
c) informace vedoucí k posouzení přiměřenosti nákladů k jednotlivým investičním výdajům v rámci prvního roku provádění operačního programu a
d) soupis hodnot obchodované produkce za referenční období podle § 9 pro jednotlivé produkty nebo odkaz na přiložený výpis z účetnictví.
12) Čl. 50 odst. 5 a čl. 67 odst. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2115, v platném znění.
13) Čl. 22 odst. 3 a příloha III nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/126.
14) Čl. 50 odst. 2 a čl. 67 odst. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2115, v platném znění.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.