Odstavec předpisu 70/2023 Sb.
Nařízení Vlády České republiky č. 70/2023 Sb., o stanovení podmínek provádění opatření dobré životní podmínky zvířat
§ 5

§ 5
Podmínky poskytnutí dotace
(1) Fond poskytne dotaci na opatření dobré životní podmínky zvířat v plné výši, jestliže žadatel po celou dobu plnění podmínek
a) dodržuje pravidla podmíněnosti uvedená v nařízení vlády upravujícím pravidla podmíněnosti plateb zemědělcům a
b) na hospodářství chová hospodářská zvířata tak, aby nedocházelo k jejich týrání nebo usmrcování nepovoleným způsobem4) a dodržuje požadavky pro chov hospodářských zvířat podle přílohy č. 2 k tomuto nařízení.
(2) Fond poskytne dotaci na opatření dobré životní podmínky zvířat v plné výši, jestliže žadatel po celé období pro stanovení velkých dobytčích jednotek hospodářských zvířat, která jsou předmětem dotace, a které trvá od 1. června příslušného kalendářního roku, za který má být dotace poskytnuta, do posledního dne měsíce února následujícího kalendářního roku (dále jen "retenční období"),
a) splňuje podmínky stanovené tímto nařízením pro jednotlivá podopatření,
b) vede průběžně, nejpozději následující den po provedeném úkonu, evidence podle § 8 odst. 2 písm. d), § 10 odst. 3 písm. c), § 10 odst. 4 písm. c), § 11 odst. 2 písm. d), § 12 odst. 2 písm. d) nebo § 13 odst. 2 písm. d) a uchovává tyto evidence pro potřeby kontroly prokazující poskytnutí a užití dotace,
c) chová minimálně 5 velkých dobytčích jednotek dojnic v případě podopatření podle § 2 odst. 1 písm. a), b) nebo c).
(3) Za způsobilou dojnici se pro účely podopatření podle § 2 odst. 1 písm. a), b) nebo c) považuje dojnice, u níž je v ústřední evidenci evidováno hlášení o události
a) zmetání po 7 měsících březosti, narození mrtvého telete nebo změny systému chovu z hlediska tržní produkce mléka do 30 dnů ode dne události, nebo
b) narození telete ve lhůtě podle vyhlášky č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem, ve znění pozdějších předpisů, případně oprava tohoto hlášení.
(4) Není-li hlášení o události evidováno ve lhůtě podle odstavce 3, za způsobilou dojnici se pro účely podopatření podle § 2 odst. 1 písm. a), b) nebo c) považuje dojnice dnem evidování hlášení o události v ústřední evidenci nebo pokud byl kontrolou na místě zjištěn stav odůvodňující její způsobilost.
(5) Za způsobilou dojnici pro účely podopatření podle § 2 odst. 1 písm. c) se považuje suchostojná kráva, která má přístup do výběhu na hospodářství podle § 10 odst. 1 písm. a).
(6) Za způsobilé tele dojeného skotu se pro účely podopatření podle § 2 odst. 1 písm. a) považuje tele, u nějž je v ústřední evidenci evidováno hlášení o události jeho narození ve lhůtě podle vyhlášky č. 136/2004 Sb. nebo oprava tohoto hlášení.
(7) Za způsobilou dojnici nebo způsobilé tele dojeného skotu pro účely podopatření podle § 2 odst. 1 písm. a), b) nebo c) se považuje také dojnice nebo tele dojeného skotu, které se účastní svodu podle veterinárního zákona, který trvá nejdéle 10 dnů.
(8) Fond poskytne dotaci v plné výši, nebude-li zjištěno u žadatele nedodržení podmínek opatření dobré životní podmínky zvířat stanovených v tomto nařízení.
4) § 2, 4 nebo 5 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení Rady (ES) č. 1099/2009 ze dne 24. září 2009 o ochraně zvířat při usmrcování, v platném znění.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.