Odstavec předpisu 70/2023 Sb.
Nařízení Vlády České republiky č. 70/2023 Sb., o stanovení podmínek provádění opatření dobré životní podmínky zvířat
Příl.2

Příl.2
Požadavky pro chov hospodářských zvířat [pro podmínku stanovenou v § 5 odst. 1 písm. b) a v § 15 odst. 2]
ČÁST I.
Požadavky na prostory pro ustájení hospodářských zvířat
I----I--------------------------I----I-----------------------------------------------------------I
I A. I SKOT           I 1. I Šířka individuálního kotce pro skot ve věku do 6 měsíců  I
I  I             I  I (dále jen "telata") odpovídá minimálně kohoutkové výšce  I
I  I             I  I telete, měřeno ve stoje, a délka kotce je minimálně rovna I
I  I             I  I délce těla měřené od rostrálního okraje mulce po kaudální I
I  I             I  I okraj hrbolu kyčelního vynásobeného koeficientem 1,1.   I
I  I             I  I Individuální kotce pro telata, kromě vyhrazených pro   I
I  I             I  I izolaci nemocných zvířat, nesmějí mít celistvé stěny, ale I
I  I             I  I stěny s otvory, které poskytují telatům přímý vizuální a I
I  I             I  I hmatový kontakt s ostatními; toto ustanovení se      I
I  I             I  I nevztahuje na telata, která jsou chována se svými matkami I
I  I             I  I z důvodu kojení, a stáje, kde je ustájeno méně než 6   I
I  I             I  I telat.                          I
I  I             I  I Pro telata chovaná ve skupinách je prostor bez překážek  I
I  I             I  I pro jedno tele o živé hmotnosti do 150 kg nejméně 1,5 m
2
; I I I I I pro tele od 150 do 220 kg živé hmotnosti nejméně 1,7 m
2
a I I I I I pro tele nad 220 kg živé hmotnosti nejméně 1,8 m
2
. I I I I----I-----------------------------------------------------------I I I I 2. I Minimální plocha pro individuální ustájení plemenného I I I I I býka ve věku od 6 měsíců v boxu je 16 m
2
a v případě I I I I I hmotnosti větší než 1000 kg je na každých 60 kg živé I I I I I hmotnosti plocha zvětšena o 1,0 m
2
. I I----I--------------------------I----I-----------------------------------------------------------I I B. I PRASATA I 1. I Využitelná volná podlahová plocha pro každé prase od I I I I I odstavu do stáří 10 týdnů nebo prasete od stáří 10 týdnů I I I I I do porážky nebo zařazení do plemenitby chované ve I I I I I skupině, s výjimkou zapuštěných prasniček a prasnic, činí I I I I I minimálně: I I I I I a) pro prase o živé hmotnosti do 10 kg 0,15 m
2
, I I I I I b) pro prase o živé hmotnosti od 10 kg do 20 kg 0,20 m
2
, I I I I I c) pro prase o živé hmotnosti od 20 kg do 30 kg 0,30 m
2
, I I I I I d) pro prase o živé hmotnosti od 30 kg do 50 kg 0,40 m
2
, I I I I I e) pro prase o živé hmotnosti od 50 kg do 85 kg 0,55 m
2
, I I I I I f) pro prase o živé hmotnosti od 85 kg do 110 kg 0,65 m
2
, I I I I I g) pro prase o hmotnosti vyšší než 110 kg 1,00 m
2
. I I I I----I-----------------------------------------------------------I I I I 2. I Pro zapuštěné prasničky nebo prasnice chované ve I I I I I skupinách činí celková využitelná podlahová plocha pro I I I I I každou zapuštěnou prasničku nejméně 1,64 m
2
a pro každou I I I I I prasnici nejméně 2,25 m
2
. I I I I I Jsou-li tato zvířata chována ve skupinách po méně než 6 I I I I I kusech, je celková využitelná podlahová plocha zvětšena o I I I I I 10 %. I I I I I Jsou-li tato zvířata chována ve skupinách po 40 nebo více I I I I I kusech, celková využitelná podlahová plocha může být I I I I I zmenšena o 10 %. I I I I----I-----------------------------------------------------------I I I I 3. I Kotce pro pohlavně dospělého samce prasete zařazeného do I I I I I plemenitby podle plemenářského zákona (dále jen "kanec") I I I I I jsou umístěny a konstruovány tak, aby se kanec mohl I I I I I otáčet a slyšet, cítit a vidět jiná prasata; volná I I I I I podlahová plocha kotce pro dospělého kance je minimálně 6 I I I I I m
2
. I I I I I V případech, kdy se kotce používají také jako místo pro I I I I I připouštění prasnic, je podlahová plocha pro dospělého I I I I I kance minimálně 10 m
2
a v kotci nesmí být žádné překážky, I I I I----I-----------------------------------------------------------I I I I 4. I Prasnice a prasničky se během období, které začíná 4 I I I I I týdny po zapuštění a končí 1 týden před očekávaným I I I I I porodem, chovají ve skupinách. Kotec, ve kterém je I I I I I skupina chována, má strany delší než 2,8 m. Je-li ve I I I I I skupině chováno méně než 6 zvířat, kotec, ve kterém je I I I I I skupina chována, má strany delší než 2,4 m. I I----I--------------------------I----I-----------------------------------------------------------I I C. I OVCE A KOZY I I Podlahová plocha ve stájích pro ovce a kozy musí být I I I I I minimálně: I I I I I 1. 0,15 m
2
na 10 kg živé hmotnosti u bahnic nebo koz, I I I I I 2. 0,15 m
2
na 10 kg živé hmotnosti u jehňat nebo kůzlat, I I I I I 3 0,25 m
2
na 10 kg živé hmotnosti u plemenných beranů I I I I I nebo kozlů ve skupinovém kotci, I I I I I 4. 0,30 m
2
na 10 kg živé hmotnosti u plemenných beranů I I I I I nebo kozlů v individuálním kotci. I I----I--------------------------I----I-----------------------------------------------------------I I D. I HUSY, KACHNY A KRŮTY I I Velikost prostoru pro kachny domácí, kachny pižmové a I I I I I hybridy kachny pižmové a kachny domácí, husy domácí a I I I I I jejich křížence a krůty splňuje jejich požadavky na I I I I I prostředí s ohledem na jejich věk, pohlaví, živou I I I I I hmotnost, zdravotní stav a jejich potřebu volnosti pohybu I I I I I a projevů normálního sociálního chování daného druhu. I I I I I Velikost skupiny je taková, aby nevedla k poruchám I I I I I chování nebo jiným poruchám nebo poranění. I I----I-----------I--------------I----I-----------------------------------------------------------I I E. I NOSNICE I Obecně I 1. I Využitelná plocha pro jednu nosnici je prostor nejméně 30 I I I
1)
I I I cm široký se sklonem podlahy nepřesahujícím 14 % a s I I I I I I výškou nejméně 45 cm. Oddělený prostor pro snášku vajec I I I I I I (hnízdo) se nepovažuje za využitelný prostor. I I I I--------------I----I-----------------------------------------------------------I I I I Alternativní I 2. I Hustota osazení nesmí překročit 9 nosnic na 1 m
2
I I I I systém chovu I I využitelné plochy. I I I I--------------I----I-----------------------------------------------------------I I I I Obohacené I 3. I Nosnice mají nejméně 750 cm
2
prostoru v kleci na jednu I I I I klečové I I nosnici, z toho 600 cm
2
využitelné plochy; výška klece I I I I systémy I I jiná než ta, která je nad využitelnou plochou, musí být I I I I I I alespoň 20 cm v každém bodě a žádná klec nesmí mít I I I I I I celkovou plochu menší než 2000 cm
2
. I I----I-----------I--------------I----I-----------------------------------------------------------I I F. I BĚŽCI
2)
VE FARMOVÉM I 1. I Oplocení hospodářství je minimálně 180 cm vysoké, v I I I CHOVU I I rozích zaoblené, dostatečně silné a bezpečné, aby v I I I I I případě nárazu nedocházelo k poranění běžců. Zařízení I I I I I musí být zabezpečeno proti vnikání větších druhů volně I I I I I žijících zvířat nebo toulavých psů. Minimální velikost I I I I I výběhu na každého dospělého pštrosa dvouprstého je 300 I I I I I m
2
. Minimální velikost výběhu na každého dospělého nandu I I I I I pampového nebo emu hnědého je 100 m
2
. Stáje nebo I I I I I přístřešky pro pštrosy dvouprsté, nandu pampové a emu I I I I I hnědé musí být vzdušné, větratelné a zabraňovat průvanu. I I I I I Výška stropu musí umožňovat volný pohyb stojícího I I I I I zvířete. Veškeré průchody musí umožňovat bezpečný pohyb I I I I I zvířete bez možnosti poranění. I I I I----I-----------------------------------------------------------I I I I 2. I Minimální výška přístřešku pro dospělé pštrosy je 3 m. I I I I I Minimální šířka dveří a průchodů je 150 cm. Stěny I I I I I uzavírají přístřešek ze tří stran a uzavírací systém v I I I I I něm umožňuje oddělení samce. I I I I I Minimální plocha pro pštrosy je 10 m
2
na 1 dospělý kus, I I I I I pro mláďata se od vylíhnutí do 6 měsíců věku zvětšuje I I I I I postupně od 0,25 m
2
do 2 m
2
na 1 kus, minimální celková I I I I I plocha kotce pro tuto kategorii je 30 m
2
. I I I I----I-----------------------------------------------------------I I I I 3. I Minimální výška přístřešku pro dospělé nandu a emu je 2,5 I I I I I m. Minimální šířka dveří a průchodů je 150 cm. Stěny I I I I I uzavírají přístřešek ze tří stran a uzavírací systém v I I I I I něm umožňuje oddělení samce. I I I I I Plocha pro nandu a emu dosahuje minimálně 5 m
2
na 1 I I I I I dospělý kus, pro mláďata se od vylíhnutí do 6 měsíců věku I I I I I zvětšuje postupně od 0,25 m
2
do 2 m
2
na 1 kus, minimální I I I I I celková plocha kotce pro tuto kategorii je 20 m
2
. I I I I----I-----------------------------------------------------------I I I I 4. I Minimální plocha stáje nebo přístřešku na jednoho pštrosa I I I I I dvou prstého je pro I I I I I a) dospělý kus 5 m
2
, kdy minimální celková plocha pro I I I I I tuto kategorii je 30 m
2
, I I I I I b) mladý kus ve věku 1 až 2 roky postupně zvětšována od 2 I I I I I m
2
do 4 m
2
, kdy minimální celková plocha pro tuto I I I I I kategorii je 30 m
2
, I I I I I c) kuře od vylíhnutí do 1 roku postupně zvětšována od 0,3 I I I I I m
2
do 2 m
2
, kdy minimální celková plocha pro tuto I I I I I kategorii je 5 m
2
. I I I I I Minimální plocha stáje nebo přístřešku na jednoho nandu I I I I I pampového nebo emu hnědého je pro I I I I I a) dospělý kus 2 m
2
, kdy minimální celková plocha pro I I I I I tuto kategorii je 15 m
2
, I I I I I b) mladý kus ve věku 1 až 2 roky postupně zvětšována od I I I I I 0,8 m
2
do 1,5 m
2
, kdy minimální celková plocha pro tuto I I I I I kategorii je 15 m
2
, I I I I I c) kuře od vylíhnutí do věku 1 roku postupně zvětšována I I I I I od 0,15 m
2
do 0,8 m
2
, kdy minimální celková plocha pro I I I I I tuto kategorii je 2 m
2
. I I----I--------------------------I----I-----------------------------------------------------------I I G. I FARMOVÁ ZVĚŘ
3)
I 1. I Pro chov jelena lesního a daňka evropského se počítá s I I I I I hustotou chovaných zvířat do 15 kusů na 1 ha podle I I I I I přírodních podmínek a intenzity přikrmování. Plocha farmy I I I I I se rozdělí podle místních podmínek do více výběhů, aby se I I I I I zabezpečila péče o pastviny rotačním systémem pastvy. K I I I I I rozdělení pastvin se používají pevné pletivové nebo I I I I I elektrické ohradníky z několika vodičů umístěných nad I I I I I sebou. Elektrické ohradníky musí být zviditelněny I I I I I použitím pruhu textilie o šíři 5 až 10 cm. Nelze použít I I I I I nepřerušovaný elektrický proud, použité impulsy mají mít I I I I I délku maximálně 2 sekundy. Na zimní období může být I I I I I vyčleněn pro zvířata zmenšený výběh. I I I I----I-----------------------------------------------------------I I I I 2. I Při zřizování kotců pro zvířata pro zimní ubytování, I I I I I karanténu apod. se počítá s plochou I I I I I a) 2 m
2
pro odstavené kolouchy do 25 kg, I I I I I b) 2,5 m
2
pro kolouchy ve věku 5 až 11 měsíců - od 40 kg I I I I I do 90 kg, I I I I I c) 3 m
2
a více v případě ustájení ročků a dospělých I I I I I zvířat nad 75 kg. I I I I----I-----------------------------------------------------------I I I I 3. I Pokud jsou mláďata umístěna do uzavřených ustájovacích I I I I I prostor v zimním období, postačuje pro kolouchy kotec o I I I I I půdorysu 3 x 4 m pro 5 kusů, pro odchov daňčat kotec o I I I I I půdorysu 4 x 2,5 m pro 6 kusů. I I----I--------------------------I----I-----------------------------------------------------------I I H. I KUŘATA CHOVANÁ NA MASO I I Chovatel může provozovat chov kuřat chovaných na maso se I I I I I zvýšenou hustotou osazení, která překračuje hustotu I I I I I osazení 39 kg/m
2
maximálně o 3 kg/m
2
, pokud mu bude na I I I I I žádost a po splnění kritérií pro povolení zvýšené hustoty I I I I I osazení vydáno krajskou veterinární správou rozhodnutí o I I I I I povolení chovu kuřat chovaných na maso se zvýšenou I I I I I hustotou osazení. I I----I--------------------------I----I-----------------------------------------------------------I Poznámky:
1)
Slepice druhu kur domácí, které dosáhly snáškové zralosti a jsou chovány pro produkci vajec nezamýšlených k líhnutí.
2)
Pštros dvouprstý, nandu pampový a emu hnědý.
3)
Chov jelenovitých, zejména jelena lesního, siky a daňka evropského na farmách zaměřených na jejich hospodářské využití. ČÁST II. Další požadavky na prostory pro ustájení skotu 1. Krávy - minimální rozměry vazného stání I---------------I---------------I--------------I--------------I--------------I I Živá hmotnost I Šířka stání I Délka I Délka I Délka I I v kg I v mm I krátkého I středního I dlouhého I I I I stání v mm I stání v mm I stání v mm I I---------------I---------------I--------------I--------------I--------------I I do 550 I 1120 I 1830 I 2210 I 2390 I I---------------I---------------I--------------I--------------I--------------I I 550 až 650 I 1150 I 1900 I 2300 I 2480 I I---------------I---------------I--------------I--------------I--------------I I nad 650 I 1180 I 1960 I 2360 I 2560 I I---------------I---------------I--------------I--------------I--------------I 2. Minimální rozměry při volném ustájení skotu I-------------I--------------I--------------------------I-------------------------------I---------------I I Kategorie I Box (kotec) I Šířka pohybových chodeb I Rozměry boxových loží I Rozměry I I I - plocha I v mm I v mm I kombiboxu I I I lehárny I I I v mm I I I v m
2
/kus I-------------I------------I----------------------I--------I-------I-------I I I nebo živá I jednosměrné I obousměrné I délka I šířka I délka I šířka I I I hmotnost I I I---------I------------I I I I I I I I I jedna I protilehlé I I I I I I I I I řada I řady I I I I I-------------I--------------I-------------I------------I---------I------------I--------I-------I-------I I Krávy
1)
I 5,00/kus I 850 I 1600 I 2300 I 2050 I 1100 I 1750 I 1100 I I-------------I--------------I I I---------I------------I--------I-------I-------I I Porodní I 9,00/kus I I I I I I kotec pro I I I I X I I I volné I I I I I I I telení I I I I I I I-------------I--------------I-------------I------------I---------I------------I--------I I I Jalovice
1)
I 0,90/ 100 kg I 850 I 1600 I 1900 až I 1700 až I 800 až I I I I ž. hm. I I I 2300
3)
I 2050
3)
I 1100 I X I I-------------I--------------I-------------I------------I I I
3)
I I I Výkrm býků I 0,90/ 100 kg I 1100
2)
I 2100
2)
I I I I I I stlané I ž. hm. I I I I I I I I-------------I--------------I I I I I I I I Výkrm býků I 0,45/ 100 kg I I I I I I I I celoroštové I ž. hm. I I I I I I I I-------------I--------------I-------------I------------I---------I------------I--------I---------------I Poznámky:
1)
Počet zvířat ve volném ustájení nesmí být větší než počet boxů; ve stájích s automatickým dojicím systémem je možné navýšit počet ustájených zvířat až o 20 % oproti počtu lehacích boxů, pokud je objemné krmivo podáváno do nasycení podle vlastní potřeby zvířete a pokud systém řízení pohybu zvířat zajistí, aby počet zvířat v prostoru s lehacími boxy nebyl větší než počet těchto boxů.
2)
Pohybová chodba musí být minimálně stejně široká jako vstupní a výstupní otvor ze stáje. Při počtu hospodářských zvířat více než 25 kusů ve skupině je nutno rozměry zvětšit minimálně o 30 %.
3)
Podle hmotnosti od 200 kg. ČÁST III. Požadavky na prostory pro ustájení koňovitých
1)
(Vztahuje se od 1. 1.2012 na nově budované stáje nebo poprvé uvedené do provozu) 1. Minimální rozměry stání pro koně I-----------------I--------------------------------------I-------------------I I Hůlková výška I Ustájení I Krmné místo při I I koně v kohoutku I I volném ustájení I I v m I---------I---------I------------------I---------I---------I I I délka I šířka I výška přepážky I délka I šířka I I I v m I v m I v m (bez příp. I v m I v m I I I I I mříže) I I I I-----------------I---------I---------I------------------I---------I---------I I <0,85 I 1,50 I 1,00 I 0,80 I 1,40 I 0,50 I I-----------------I---------I---------I------------------I---------I---------I I 0,86 až 1,07 I 1,80 I 1,15 I 0,95 I 1,75 I 0,50 I I-----------------I---------I---------I------------------I---------I---------I I 1,08 až 1,30 I 2,15 I 1,40 I 1,15 I 2,10 I 0,55 I I-----------------I---------I---------I------------------I---------I---------I I 1,31 až 1,40 I 2,35 I 1,50 I 1,25 I 2,30 I 0,60 I I-----------------I---------I---------I------------------I---------I---------I I 1,41 až 1,48 I 2,45 I 1,60 I 1,30 I 2,40 I 0,65 I I-----------------I---------I---------I------------------I---------I---------I I 1,49 až 1,60 I 2,65 I 1,75 I 1,40 I 2,60 I 0,70 I I-----------------I---------I---------I------------------I---------I---------I I 1,61 až 1,70 I 2,85 I 1,85 I 1,50 I 2,75 I 0,75 I I-----------------I---------I---------I------------------I---------I---------I I >1,71 I 3,00 I 2,00 I 1,60 I 2,90 I 0,80 I I-----------------I---------I---------I------------------I---------I---------I 2. Minimální prostor v boxu pro koně I------------------I----------------------------I----------------------------I I Hůlková výška I Individuální ustájení I Box pro hříbata a box pro I I koně v kohoutku I I klisnu s hříbětem
3)
I I v m I-------------I--------------I-------------I--------------I I I plocha
2)
I nejkratší I plocha I nejkratší I I I v m
2
I strana v m I v m
2
I strana v m I I------------------I-------------I--------------I-------------I--------------I I <0,85 I 3,00 I 1,50 I 3,50 I 1,60 I I------------------I-------------I--------------I-------------I--------------I I 0,86 až 1,07 I 4,00 I 1,60 I 4,50 I 1,90 I I------------------I-------------I--------------I-------------I--------------I I 1,08 až 1,30 I 5,00 I 1,90 I 6,50 I 2,30 I I------------------I-------------I--------------I-------------I--------------I I 1,31 až 1,40 I 6,00 I 2,10 I 7,50 I 2.50 I I------------------I-------------I--------------I-------------I--------------I I 1,41 až 1,48 I 7,00 I 2,20 I 8,50 I 2,60 I I------------------I-------------I--------------I-------------I--------------I I 1,49 až 1,60 I 8,00 I 2,35 I 10,00 I 2,80 I I------------------I-------------I--------------I-------------I--------------I I 1,61 až 1,70 I 9,00 I 2,50 I 11,00 I 3,00 I I------------------I-------------I--------------I-------------I--------------I I >1,71 I 10,00 I 2,70 I 13,00 I 3,20 I I------------------I-------------I--------------I-------------I--------------I 3. Minimální prostor pro jednoho koně při chovu ve skupině I----------------I-----------------------------I-----------------------------I I I Skupinový box - plocha v m
2
I Hala k odpočinku
4)
- I I I I plocha v m
2
I I----------------I-----------------------------I-----------------------------I I Dospělí koně I 100 % plochy pro dospělého I 80 % plochy pro dospělého I I nad 24 měsíců I koně podle bodu 2 I koně podle bodu 2 I I----------------I-----------------------------I-----------------------------I I Mladí koně 13 I 75 % plochy podle I 60 % plochy podle I I až 24 měsíců I předpokládané velikosti I předpokládané velikosti I I I dospělého koně podle bodu 2 I dospělého koně podle bodu 2 I I----------------I-----------------------------I-----------------------------I I Mladí koně 6 I 50 % plochy podle I 40 % plochy podle I I až 12 měsíců I předpokládané velikosti I předpokládané velikosti I I I dospělého koně podle bodu 2 I dospělého koně podle bodu 2 I I----------------I-----------------------------I-----------------------------I Poznámky:
1)
Platí pro koně a přiměřeně také pro osly a jejich křížence.
2)
Při krátkodobém ustájení smí být plocha zmenšena na 85 % z udaných rozměrů.
3)
Klisna s hříbětem mohou být drženi v tomto společném prostoru do 6 měsíců stáří hříběte. Poté jsou ustájeni v prostoru, který odpovídá ustájení ve skupině.
4)
Znamená prostor dostupný pro ulehnutí. Zařízení ke krmení nesmějí být započítána do prostoru k ulehnutí. Pokud koně mají možnost volného pohybu v hale a jsou zde krmeni, platí stejné podmínky o prostoru jako v případě skupinového boxu.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.