Odstavec předpisu 70/2023 Sb.
Nařízení Vlády České republiky č. 70/2023 Sb., o stanovení podmínek provádění opatření dobré životní podmínky zvířat
§ 12

§ 12
Podopatření zlepšení životních podmínek v chovu prasat pro prasnice
(1) Součástí žádosti na podopatření zlepšení životních podmínek v chovu prasat pro prasnice je
a) seznam registračních čísel hospodářství, na kterých žadatel plní podmínky tohoto podopatření po celou dobu plnění podmínek,
b) seznam čísel trvalých objektů, které žadatel využívá pro chov prasnic po celou dobu plnění podmínek a které přísluší k hospodářství podle písmene a), a
c) minimální denní počet prasnic na hospodářství, u kterých bude žadatel plnit podmínky stanovené tímto nařízením v retenčním období.
(2) Fond poskytne dotaci na podopatření zlepšení životních podmínek v chovu prasat pro prasnice, jestliže žadatel na každém z hospodářství plní v souladu s § 5 následující podmínky:
a) chová minimálně 3 velké dobytčí jednotky prasnic,
b) provádí na porodnách prasnic v uvedených trvalých objektech na hospodářství, kde chová prasnice, účinnou dezinfekci v rámci jednorázového naskladnění a vyskladnění sekcí, které jsou stavebně odděleny (dále jen "turnusový provoz"), s následným ponecháním ustájovacího prostoru bez zvířat po dobu minimálně 24 hodin,
c) zajistí, aby osoba podle § 12f zákona upravujícího ochranu zvířat proti týrání7) provedla kontroly spárků prasnic po každém odstavu, v případě potřeby také provedla jejich ošetření,
d) vede evidenci o turnusovém provozu a o kontrole, případně ošetření spárků, která obsahuje
1. jméno a příjmení žadatele, nebo jeho název,
2. registrační číslo hospodářství,
3. číslo trvalého objektu,
4. v evidenci o turnusovém provozu označení turnusu, počet prasnic v turnusu, datum a hodinu naskladnění turnusu, informaci o odsunu nebo úhynu a datum této změny, datum ukončení turnusu, datum zápisu a datum a hodinu dezinfekce a
5. v evidenci o kontrole, případně ošetření spárků u prasnic označení turnusu, označení prasnice, datum kontroly spárků, výsledek kontroly, datum ošetření spárků, typ ošetření, a
e) zasílá hlášení pro prasnice do databáze ústřední evidence podle § 7.
(3) Fond poskytne dotaci podle odstavce 2 na minimální denní počet velkých dobytčích jednotek stanovený podle počtu zjištěných prasnic v retenčním období na hospodářství splňující podmínky stanovené tímto nařízením.
7) Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.