Odstavec předpisu 70/2023 Sb.
Nařízení Vlády České republiky č. 70/2023 Sb., o stanovení podmínek provádění opatření dobré životní podmínky zvířat
§ 10

§ 10
Podopatření zajištění přístupu do výběhu pro suchostojné krávy
(1) Součástí žádosti na podopatření zajištění přístupu do výběhu pro suchostojné krávy je seznam
a) registračních čísel hospodářství s čísly trvalých objektů, které žadatel využívá pro chov suchostojných krav a plní zde podmínky tohoto podopatření po celou dobu plnění podmínek, včetně uvedení druhu výběhu podle odstavce 2, a
b) čísel dílů půdních bloků podle evidence využití půdy podle uživatelských vztahů v případě zajištění přístupu do výběhu podle odstavce 2 písm. b) nebo d).
(2) Žadatel na hospodářství zajistí suchostojným kravám přístup do výběhu, kterým je
a) ohraničená venkovní plocha s minimálním rozměrem 5 m
2
na 1 suchostojnou krávu, případně jiné hospodářské zvíře, kde vstup pro zvířata na tuto plochu je v přímé návaznosti na trvalý objekt podle odstavce 1 písm. a),
b) díl půdního bloku podle evidence využití půdy podle uživatelských vztahů podle zákona o zemědělství s minimálním rozměrem 5 m
2
na 1 suchostojnou krávu, případně jiné hospodářské zvíře, kde vstup pro zvířata na tuto plochu je v přímé návaznosti na trvalý objekt podle odstavce 1 písm. a),
c) ohraničená venkovní plocha s minimálním rozměrem 10 m
2
na 1 suchostojnou krávu, případně jiné hospodářské zvíře, kde vstup pro zvířata na tuto plochu není v přímé návaznosti na trvalý objekt podle odstavce 1 písm. a) a zároveň je od tohoto objektu vzdálen nejvýše 500 m, nebo
d) díl půdního bloku podle evidence využití půdy podle uživatelských vztahů s minimálním rozměrem 10 m
2
na 1 suchostojnou krávu, případně jiné hospodářské zvíře, kde vstup pro zvířata na tuto plochu není v přímé návaznosti na trvalý objekt podle odstavce 1 písm. a) a zároveň je od tohoto objektu vzdálen nejvýše 500 m.
(3) Pokud žadatel na hospodářství podle odstavce 1 písm. a) využívá pro suchostojné krávy výběh podle odstavce 2 písm. a) nebo b), plní v souladu s § 5 následující podmínky:
a) zajistí suchostojným kravám nepřetržitě po dobu minimálně 30 dnů trvalý přístup do výběhu,
b) zajistí
1. nastýlání slámou ve výběhu tak, aby plocha v přímé návaznosti na trvalý objekt podle odstavce 1 písm. a) byla nastlána v minimálním rozměru 5 m
2
na 1 suchostojnou krávu, případně jiné hospodářské zvíře, nebo
2. provádění dezinfekce paznehtů prostřednictvím koupelí v lavážních vanách nebo rohožích umístěných v trvalém objektu podle odstavce 1 písm. a), případně na vchodu z výběhu do tohoto trvalého objektu, přípravky pro dezinfekci paznehtů, které neobsahují formaldehyd,
c) vede evidenci o pobytu suchostojných krav ve stáji s přístupem do výběhu, která obsahuje
1. jméno a příjmení žadatele, nebo jeho název,
2. registrační číslo hospodářství,
3. číslo trvalého objektu a
4. identifikační číslo suchostojné krávy, datum začátku a datum ukončení pobytu suchostojné krávy a datum zápisu,
d) uchovává obaly od jím aplikovaných přípravků pro dezinfekci paznehtů po dobu 1 roku od jejich užití nebo zajistí jejich odstranění pověřenou osobou podle zákona o odpadech; v případě odstranění obalů touto pověřenou osobou předloží žadatel potvrzení s těmito náležitostmi:
1. jméno a příjmení žadatele, nebo jeho název,
2. registrační číslo hospodářství,
3. číslo trvalého objektu,
4. kódové označení obalu nebo odpadu,
5. množství obalů a jejich obsah,
6. název dezinsekčního přípravku, který obal obsahoval, a
7. identifikace pověřené osoby k odstranění obalů s uvedením názvu, adresy sídla a IČO,
e) vede daňové, účetní nebo jiné doklady o nákupu jím aplikovaných přípravků pro dezinfekci paznehtů, nebo o odstranění jejich obalů, nebo daňové, účetní nebo jiné doklady o jejich aplikaci formou služeb, ze kterých je patrno, na kterém hospodářství byly aplikovány, a
f) zajistí v trvalém objektu podle odstavce 1 písm. a) drbadlo pro skot; na každých započatých 50 kusů suchostojných krav v trvalém objektu musí být minimálně jedno drbadlo o minimální délce 40 cm.
(4) Pokud žadatel na hospodářství podle odstavce 1 písm. a) využívá pro suchostojné krávy výběh podle odstavce 2 písm. c) nebo d), plní v souladu s § 5 následující podmínky:
a) zajistí suchostojným kravám nepřetržitě po dobu minimálně 30 dnů v období od 1. června do 31. října příslušného kalendářního roku každodenní pobyt ve výběhu,
b) zajistí každodenní ranní přehánění suchostojných krav do výběhu a odpolední přehánění zpět do trvalého objektu podle odstavce 1 písm. a), a to tak, aby pobyt suchostojných krav ve výběhu trval denně minimálně 8 hodin,
c) vede evidenci o pobytu suchostojných krav ve stáji s přístupem do výběhu, která obsahuje
1. jméno a příjmení žadatele, nebo jeho název,
2. registrační číslo hospodářství,
3. číslo trvalého objektu a
4. identifikační číslo suchostojné krávy, datum začátku a datum ukončení pobytu, datum přehánění, čas přísunu zvířat do výběhu, čas odsunu zvířat z výběhu, dobu pobytu zvířat ve výběhu a datum zápisu,
d) zajistí přikrmování suchostojných krav ve výběhu a
e) zajistí v trvalém objektu podle odstavce 1 písm. a) drbadlo pro skot; na každých započatých 50 kusů suchostojných krav v trvalém objektu musí být minimálně jedno drbadlo o minimální délce 40 cm.
(5) Fond poskytne dotaci na celkový počet velkých dobytčích jednotek zjištěných suchostojných krav stanovený podle počtu způsobilých dojnic podle § 5 odst. 3, 4, 5 nebo 7 evidovaných v ústřední evidenci v retenčním období na hospodářství podle odstavce 1 písm. a) splňující podmínky stanovené tímto nařízením, a které ukončily březost v období
a) od 1. července do posledního dne měsíce února následujícího kalendářního roku po roce, za který má být dotace poskytnuta v případě plnění podmínek podle odstavce 3, nebo
b) od 1. července do 30. listopadu kalendářního roku, za který má být dotace poskytnuta v případě plnění podmínek podle odstavce 4.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.