Odstavec předpisu 70/2023 Sb.
Nařízení Vlády České republiky č. 70/2023 Sb., o stanovení podmínek provádění opatření dobré životní podmínky zvířat
§ 8

§ 8
Podopatření zlepšení stájového prostředí v chovu dojeného skotu pro dojnice a telata dojeného skotu do 2 měsíců věku
(1) Součástí žádosti na podopatření zlepšení stájového prostředí v chovu dojeného skotu pro dojnice a telata dojeného skotu je
a) seznam registračních čísel hospodářství, na kterých žadatel plní podmínky tohoto podopatření po celou dobu plnění podmínek,
b) seznam čísel trvalých objektů, které žadatel využívá pro chov dojnic a telat dojeného skotu po celou dobu plnění podmínek a které přísluší k hospodářství podle písmene a), a
c) uvedení vybrané metody regulace nežádoucího hmyzu podle odstavce 2 písm. a) pro každý objekt uvedený v písmenu b).
(2) Fond poskytne dotaci na podopatření zlepšení stájového prostředí v chovu dojeného skotu pro dojnice a telata dojeného skotu, jestliže žadatel na hospodářství plní v souladu s § 5 následující podmínky:
a) provádí v období od 1. června do 30. září příslušného kalendářního roku v objektech uvedených v odstavci 1 písm. b) dezinsekci vybranou metodou podle odstavce 3,
b) uchovává obaly od jím aplikovaných chemických přípravků po dobu 1 roku od jejich užití nebo zajistí jejich odstranění pověřenou osobou podle zákona o odpadech; v případě odstranění obalů touto pověřenou osobou předloží žadatel potvrzení s těmito náležitostmi:
1. jméno a příjmení žadatele, nebo jeho název,
2. registrační číslo hospodářství,
3. číslo trvalého objektu,
4. kódové označení obalu nebo odpadu,
5. množství obalů a jejich obsah,
6. název dezinsekčního přípravku, který obal obsahoval, a
7. identifikace pověřené osoby k odstranění obalů s uvedením názvu, adresy sídla a IČO,
c) vede daňové, účetní nebo jiné doklady o nákupu jím aplikovaných chemických přípravků nebo biologických materiálů, nebo o odstranění jejich obalů, nebo daňové, účetní nebo jiné doklady o jejich aplikaci formou služeb, ze kterých je patrno, na kterém hospodářství byly aplikovány,
d) vede evidenci regulace nežádoucího hmyzu, která obsahuje
1. jméno a příjmení žadatele, nebo jeho název,
2. registrační číslo hospodářství,
3. číslo trvalého objektu,
4. kategorie zvířat a
5. použitý chemický přípravek nebo biologický materiál, pořadové číslo aplikace, datum aplikace, množství chemického přípravku nebo biologického materiálu a datum zápisu,
e) v trvalých objektech uvedených v odstavci 1 písm. b), kde chová dojnice, nastýlá slámou nebo separátem, s alkalizací přípravkem s obsahem vápence tak, aby zabezpečil výsledné pH nastlané podestýlky v hodnotě minimálně 8,5; to neplatí, pokud se jedná o porodny, které jsou stavebně odděleny, a
f) zajistí plnění podmínek podle písmen a) až e) u všech dojnic a všech telat dojeného skotu, které žadatel chová na hospodářství uvedeném na seznamu podle odstavce 1 písm. a).
(3) Pro plnění podmínky podle odstavce 2 písm. a) provádí žadatel dezinsekci
a) chemickou metodou
1. v případě použití přípravku s dobou účinnosti do 30 dnů včetně provede u dojnic celkově alespoň 4 aplikace, u telat dojeného skotu alespoň 8 aplikací chemického přípravku, a to alespoň 1 aplikaci u dojnic v průběhu každého kalendářního měsíce a 2 aplikace u telat dojeného skotu v průběhu každého kalendářního měsíce, nebo
2. v případě použití přípravku s dobou účinnosti nad 30 dnů provede u dojnic celkově alespoň 2 aplikace, u telat dojeného skotu alespoň 4 aplikace chemického přípravku, a to alespoň 1 aplikaci u dojnic v průběhu každých 2 kalendářních měsíců a 2 aplikace u telat dojeného skotu v průběhu každých 2 kalendářních měsíců;
pro dezinsekci chemickou metodou je žadatel povinen použít přípravky uvedené v elektronickém informačním systému pro potřeby vedení evidence o biocidních přípravcích povolených pro dodávání na trh na území České republiky podle § 5 odst. 2 písm. l) zákona o biocidech6), nebo
b) biologickou metodou, a to celkově alespoň 8 aplikací nasazení biologického materiálu alespoň dvakrát v průběhu každého kalendářního měsíce,
1. v případě parazitických vosiček Muscidifurax raptorellus, Spalangia cameroni a rodu Nasonia se dávka na 14 kalendářních dnů počítá podle počtu zvířat v objektu hospodářství, a to tak, že na jedno hospodářské zvíře připadá u rodu Muscidifurax minimálně 200 kusů vosiček a u rodů Spalangia a Nasonia minimálně 300 kusů vosiček, nebo
2. v případě parazitických much rodu Ophyra se na objekt hospodářství dávkuje minimálně 9 000 kukel na 75 m
2
.
(4) Fond poskytne dotaci na minimální denní počet velkých dobytčích jednotek zjištěných dojnic a telat dojeného skotu stanovený podle minimálního denního počtu způsobilých dojnic podle § 5 odst. 3, 4 nebo 7 a způsobilých telat dojeného skotu podle § 5 odst. 6 nebo 7 evidovaných v ústřední evidenci v retenčním období na hospodářství splňující podmínky stanovené tímto nařízením.
6) Zákon č. 324/2016 Sb., o biocidních přípravcích a účinných látkách a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o biocidech), ve znění zákona č. 183/2017 Sb.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.