Detail jednoho dílu půdního bloku (DETAIL_DPB)
(LPI_DDP01B)

Cílem služby je veřejnosti poskytuje detailní informace o konkrétnímu DPB evidovaném v LPIS. Vstupem služby je identifikace DPB. Oproti verzi A umožňuje provádět jemnější filtraci DPB na základě vstupních datumových údajů.

Název služby Detail jednoho dílu půdního bloku (DETAIL_DPB) (LPI_DDP01B)
Popis služby Cílem služby je veřejnosti poskytuje detailní informace o konkrétnímu DPB evidovaném v LPIS. Vstupem služby je identifikace DPB. Oproti verzi A umožňuje provádět jemnější filtraci DPB na základě vstupních datumových údajů.
Verze služby 01B
Způsob autorizace PF - služba vyžaduje autorizaci na základě WS klíče, který je možné získat po přihlášení na eAGRI.

Autentizace je řešena hashovanou zprávou, kdy je do requestu vkládán unikátní HASH requestu. Postup pro generování HASHe je zde. Místo hashované zprávy je také možné použít certifikát. Veřejnou část certifikát je nutné nejdříve ve spolupráci s HD MZe do prostředí MZe importovat.

 

Datový model služby

Datový modely služby obsahuje podrobné popisy jednotlivých elementů, které jsou na vstupu nebo výstupu služby. Před implementací služby je vhodné se s obsahem datového modelu seznámit.


prod test
WSDL služby prod test
Adresy serverů test: https://eagritest.cz/ssl/nosso-app/EPO/WS/v2Online/vOKOsrv.ashx
prod: https://eagri.cz/ssl/nosso-app/EPO/WS/v2Online/vOKOsrv.ashx

Režim služby

Služba ve verzi B oproti verzi A umožňuje pracovat ve třech režimech.

 1. Získání detailních informací ke konkrétnímu DPB za určité období. Službou LPI_GDP11A/B uživatel získá přehled všech DPB za zemědělský subjekt a službou LPI_DDP01A/B získá detailní informace o díle půdního bloku - stejný režim jako je dnes u A verze.
 2. Přehled dílů půdních bloků, které byly od určitého data změněny. Jedná se o nový režim, který má usnadnit zpracování změnových údajů na straně LPIS do klientského systému farmáře. Na vstupu je časový interval a oblast zájmových dat (odpovídá TYPDATA). LPIS potom vrátí identifikaci konkrétních změněných DPB, které odpovídají vstupní podmínce. Vrací se hodnota IDDPB s kterou je následně nutné službu volat dle režimu 1. V režimu II. není zohledněna identifikace DPB na vstupu a vrací se všechny DPB. Tímto režimem je tak možné získat např. seznam DPB, které se změnily za poslední 24 hodin a není nutné vždy stahovat všechny DPB službou LPI_GDP a potom detailně LPI_DDP. S využitím vhodného typu dat je možné např. ověřovat změny v zemědělských parcelách, LFA nebo např. AZZP měření. Je tak možné výrazně optimalizovat množství komunikace vůči LPISu a lépe si hlídat prováděné změny v Registru LPIS.
 3. Režim kombinuje výše uvedené režimy plus umožňuje specifické vyhledávání všech platných DPB a seznam platných DPB v určitém intervalu.

Režim služby I.

Vstupní parametry

Vstupní parametr pro konkrétní DPB mohou být:

 1. čtverec+kód nebo
 2. interní identifikátor LPIS – IDDPB.

Dalšími vstupy jsou:

 • platnost dat od do (nepovinné),
 • typ dat (nepovinné - ale je vhodné používat pro omezení dat v odpovědi a zlepšení doby odezvy služby).

Odpověď služby

V odpovědi služby jsou údaje o 1 konkrétním DPB, který může obsahovat historickou i platnou verzi DPB (element STAVID - 5: historický, 4:platný). Vrácené údaje jsou filtrovány podle TYPDAT na vstupu služby.

Režim služby II.

Vstupní parametry

Vstupní parametr pro režim 2 musí být:

 1. GETZMENENEDPB - určuje, že má služba pracovat dle režimu II (hodnota TRUE).
 2. DATUMZMENYOD - datum od kdy chce konzument sledovat změny.

Dalšími nepovinnými vstupy jsou:

 • typ dat, u kterého se sledují změny v LPIS,
 • identifikace konkrétního DPB.

V režimu II. se ze vstupu ignoruje identifikace konkrétního DPB i DATOD a DATDO.

Odpověď služby

Odpověď služby obsahuje údaje o poslední provedené změně a seznam IDDPB, které jsou změnou dotčeny.

Ukázka:

<ns2:ZMENENEDPB>
   <ns2:IDDPB>11146363</ns2:IDDPB>
</ns2:ZMENENEDPB>
<ns2:ZMENENEDPB>
   <ns2:IDDPB>11179199</ns2:IDDPB>
</ns2:ZMENENEDPB>
<ns2:ZMENENEDPB>
   <ns2:IDDPB>11178944</ns2:IDDPB>
</ns2:ZMENENEDPB>

Na konkrétní IDPPB je potom možné se zeptat službou LPI_DDP01B dle režimu I.

Režim služby III.

Vstupní parametr pro režim III - využívá se element GETSEZNAMDPB.

Typ vyhledávání Vstupní parametry
0 - detail DPB

GETSEZNAMDPB  = 0 nebo není uveden.

Typ 0 je určen pro standardní detail konkrétního DPB. Vstupní podmínky jsou identifikace DPB (čtverec + zkod nebo iddpb).

1 - změny od určitého data

GETSEZNAMDPB  = 1

DATUMZMENYOD - datum od kterého chceme sledovat změny.

 

Jedná se obdobný způsob vyhledávání jako v případě režimu II.

2 - aktuálně platné DPB

GETSEZNAMDPB  = 2

 

Služba vrátí seznam platných DPB k dnešnímu datu. Žádné filtrační podmínky není potřeba zadávat.

 

3 - DPB platné v období

GETSEZNAMDPB  = 3

DATOD + DATDO - interval pro který hledáme platné DPB

 

Služba vrátí seznam DPB, které byly ve sledovaném intervalu platné.

 

Pro typ vyhledávání 1, 2, 3 služba vrací pouze IDDPB bez dalších údajů k DPB. Detailní informace o DPB je nutné získat typem vyhledávání 0 neboli režimem I.

 

Je možné, že se rozsah odpovědi pro režim III. pro typ vyhledávání 1, 2, 3 ještě v krátké době rozšíří a služba bude kromě IDDPB vracet i základní informace.

 

Vstupní parametry obecně

Povolené hodnoty v elementu TYPDATA/TYPDATAKOD

 • ZAKLAD (UZIVATEL, ZAKLADNI) – základní údaje o DPB.
 • KATUZE(PREKRYVKATUZE) – překryv s katastrálním územím.
 • EVP(SEZNAMEVP) – přehled ekologicky významných prvků.
 • NS (UDAJENS, OPATRENINS, APLPAS) – opatření nitrátové směrnice, výměra meliorací.
 • EROZE (UDAJEEROZE, OPATRENIEROZE, OPATRENIMEO) – údaje o erozi.
 • LFA (LFA) – překryv s LFA oblastmi.
 • EFAS
 • MZP (MZP)
 • OPVZ (OPVZ) – údaje týkající se ochranných pásem vodních zdrojů + se vrací i informace o ochranných pásmech lázeňských zdrojů.
 • BPEJ (BPEJ) – klasifikace BPEJ.
 • AEKO (AEKOUDAJE, ENVIRO)
 • AZZP – stručné údaje týkající se AZP bodů, které jsou evidována na DPB a souřadnice – pro stažení podrobných informací je nutné využít službu LPI_AZP01C
 • GMO – informace o plodině a výměře pěstované plodiny
 • ZEMPARCELY - informace k zemědělským parcelám nad DPB
 • ZAKLADMIN - minimalistická varianta vracených dat.
 • EROZE2G - napočtené hodnoty pro erozi platnou od roku 2018.
 • EROZE3G - napočtené hodnoty pro erozi platnou od roku 2025 (od podzimních osevů 2024 včetně). Tento typ dat vrací i erozní pozemky (element EROZENIPOZEMKY v odpovědi), které má subjekt v LPIS zakresleny.
 • HON - překryv s územím honiteb.
 • OPV - osázená plocha vinic.
 • UPOB - překryv s uzavřenými pěstebními oblastmi (Vyhláška č. 365/2020 Sb.),
 • HON - informace o honitbě s kterou má DPB překryv (+ ORP),
 • UP - informace o uznávacím řízení porostů, které na DPB probíhá nebo probíhalo,
 • NEPRODPLOCHY - informace o pásy kolem vody pro ekoplatbu (6 a 12 metrů).
 • SEZNAMOTP - seznam obnov trvalého travního porostu

Služba umožňuje vrátit i všechny typy dat v jednom response. Nicméně obsah dat může u některých DPB být natolik rozsáhlý, že odpověď nebude poskytnuta. Doporučujeme tedy kombinovat konkrétní typy dat a nepoužívat plný rozsah.

Podrobný popis k ZEMPARCELY

Tento typ dat byl přidán v únoru 2017 na základě žádostí veřejnosti. Služba v tomto případě vrací v elementu ZEMPARCELY zemědělské parcely, které jsou na DPB v requestu. Element ZEMPARCELA v sobě obsahuje údaje o parcele, její geometrii, prostorové informace (výměra, obvod, nadm. výška, sklonitost), informaci o pěstované plodině (ve vazbě na číselník plodin LPI_GPL01C).

Návratové hodnoty pro různé typy dat

Odpověď služby pro konkrétní hodnotu může být různá podle hodnoty uložených dat. Pro tyto účely jsou u každého elementu k dispozici 3 možné návratové elementy:

HODNOTANUM decimal Hodnota údaje numerického
HODNOTAINT int Hodnota údaje integer
HODNOTASTR token Hodnota údaje textoveho

 

Například nadmořská výška (hodnota 186.59) bude uložena v elementu HODNOTANUM.

Informace o mapovém listu (hodnota Kralupy nad Vltavou 3-4) bude uložena v elementu HODNOTASTR.

Příslušnost k NUTS4 (hodnota 705403) bude uložena v elementu HODNOTAINT.

Další informace

Služba má v rámci definici WSDL významového hodnoty pro číselníkové položky jakými jsou např.:

 • pásma OPZV,
 • stav ekologie,
 • typdat,
 • erozní kódy a další.

Vysvětlení pojmů k erozní ohroženosti - EROZE3G

SEO - Silně erozně ohrožená půda
MEO-VR - Mírně erozně ohrožená půda s vyšším rizikem
MEO-NR- Mírně erozně ohrožená půda s nižším rizikem
NEO- Neohrožené

Chybové kódy obecné

Služba v případě chyby v datech nebo v nekonzistenci requestu (např. nesprávná identifikace DPB nebo pokud je interval na vstupu delší, než 6 měsíců vrací chybu s vysvětlením důvodů).

Interní chyby v definici některých klasifikačních údajů

Vzhledem k tomu, že mohou být některé údaje u DPB nenapočítány tak služba vrátí v elementu
CHYBA textový popis chyby.
// TVRDÉ CHYBY

 • T0 // nalezeno dle zaslaného zkr. kódu a čtverce k DATPLATNOST více účinných nebo historických DPB (teoretická chyba dat na straně LPIS)
 • T1 // nenalezen dle zkr. kódu a čtverce k DATPLATNOST žadný účinný či historický DPB
 • T01 // DATPLATNOST je mimo platnost kontrolovaného DPB (tj. byl nalezen dle zkráceného kódu a čtverce účinný nebo historický DPB, ale tento neplatí k DATPLATNOST)
 • T21 // díl dle zkr. kódu a čtverce DPB užívá jiný subjekt, než JI uvedené na vstupu (a to včetně JI převodce uvedeného v elementu DOPLNEKSUBJEKT)
 • T31 // dle zkr. kódu a čtverce nalezen pouze DPB ve stavu návrh
 • T32 // dle zkr. kódu a čtverce nalezen pouze zamítnutý návrh
 • T02 // v EZ záznamech je nekonzistence (teoretická chyba dat na straně LPIS)
 • T03 // problém v LPIS doplňkových údajích - duplicita údaje v jednom časovém řezu (teoretická chyba dat na straně LPIS)

// MĚKKÉ CHYBY

 • O11 // K datu DATDO v requestu nebo k aktuálnímu dni pokud není DATDO vyplněno, existuje na daném DPB návrh na jeho změnu. Po zpracování připravené změny u DPB s chybou O11 může dojít ke změně platnosti DPB a návazných údajů (svažitost, nadm. výška, atd) u DPB a to do minulosti.

  Konkrétní příklad lze popsat následovně:

  WS LPIS vrátí k 10.10.2017 DPB <ns2:IDDPB>99000453</ns2:IDDPB> s chybou O11. Dne 11.10.2017 dojde ke zpracování změny na DPB a vznikne nástupce DPB 99000453 s IDDPB 99000454. Účinnost 99000454 bude od 1.1.2017. U DPB 99000453 již bude WS vracet tento DPB jako historický s platností do 31.12.2016 a návazné údaje budou také ukončeny k 31.12.2016.

  WS LPIS budou DPB 99000453 vracet jako historický i pro všechny dny od 1.1.2017 do 11.10.2017 (tedy i pro opakované volání WS  v tomto intervalu) - DPB se stane zpětně historický a případné navázané činnosti provedené v roce 2017 je nutné převěsit na jiný DPB.

 • O12 // k danému DPB běží lhůta pro podání námitek
  Nebyla-li podána námitka do 20 dnů od doručení příslušného oznámení o provedení/neprovedení změny v LPIS poslednímu účastníku řízení, tento příznak zmizí z důvodu marného uběhnutí lhůty pro podání námitky.
 • O13 // vůči oznámení o provedení/neprovedení změny v LPIS byla podána námitka. DPB dotčené touto námitkou jsou označeny chybou O13. Výsledek námitkového řízení může být:
  1. vyhověno
   • konkrétní DPB může být zrušen nebo zamítnut. WS LPIS přestane tedy tento DPB zpětně poskytovat. Pokud existoval předek pro zrušení DPB tento bude nově poskytován jako účinný s chybou O11.
   • konkrétní DPB může být zúčinněn, ale s jinými údaji - např. jiný subjekt, jiná výměra, účinnost dle § 3g, apod.
  2. může být stažena
   • dojde pouze ke zrušení chyby O13 u DPB a DPB zůstane v nezměněném stavu.
  3. nevyhověno
   • dojde pouze ke zrušení chyby O13 u DPB a DPB zůstane v nezměněném stavu.
 • O14 // daný DPB se nachází v řízení, jehož datum zahájení je menší než datum DATDO a v takovém řízení se nachází dokument bez vyplněného Data doručení. Informace podá případně SZIF. Dopady mohou být obdobné jako u O11.
 • O31 // EZ - na DPB byla změněna geometrie nebo byla u subjektu ukončena registrace. Na DPB je nastaven nejistý režim ekologického hospodaření, který svojí účinností předchází DATDO z requestu WS.

 

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.