Nová pravidla pro veřejné podpory v odvětví zemědělství, lesnictví a pro rozvoj venkovských oblastí přijata Evropskou komisí

26. 6. 2014

V rámci modernizace pravidel veřejné podpory přijala Evropská komise dne 25. června 2014 nařízení Komise (EU), kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie prohlašují určité kategorie podpory v odvětvích zemědělství a lesnictví a ve venkovských oblastech za slučitelné s vnitřním trhem, a kterým se zrušuje nařízení Komise (ES) č. 1857/2006 (ABER) a zároveň přijala pokyny Evropské unie ke státní podpoře v odvětvích zemědělství a lesnictví a ve venkovských oblastech na období 2014 až 2020.

Nové nařízení ABER, včetně přílohy, nahradí stávající nařízení Komise (ES) č. 1857/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na státní podporu pro malé a střední podniky působící v produkci zemědělských produktů a o změně nařízení (ES) č. 70/2001. Poskytování podpor podle nařízení ABER nepodléhá schválení opatření ze strany Komise a po splnění podmínek uvedených v nařízení je takováto podpora slučitelná s vnitřním trhem. Odpovědnost za soulad podpor s nařízením tak zůstává plně na členském státu, resp. poskytovateli.


Nové pokyny EU
nahradí stávající pokyny Společenství ke státní podpoře v odvětvích zemědělství a lesnictví na období 2007-2013. V pokynech jsou stanoveny podmínky, na jejichž základě bude Komise posuzovat slučitelnost notifikované podpory s vnitřním trhem.
Nové předpisy vstoupí v platnost 1. července 2014.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.