Agrolesnictví

7. 3. 2023

Agrolesnictví umožňuje pěstování dřevin na jednom pozemku spolu se zemědělskými plodinami na orné půdě nebo na travních porostech.

Dřeviny v agrolesnických systémech rozčleňují velké půdní bloky, zabraňují vodní a větrné erozi, odnosu půdy v případě přívalových dešťů. Svým opadem a kořeny zvyšují podíl organické hmoty v půdě a změna struktury půdy zlepšuje zadržení vody v krajině. Přispívají ke snižování emisí skleníkových plynů pohlcováním CO2 a ukládáním uhlíku v dřevní hmotě či půdě. Pomáhají zajistit úkryt a potravu druhům vázaných na zemědělskou krajinu, ať už se jedná o opylovače, ptáky či drobné savce. První rok se podává žádost o dotaci na založení agrolesnického systému a žádost o zařazení na péči a další roky se podává žádost o dotaci na péči o založený agrolesnický systém po dobu pěti let.

  • Žadatelem je uživatel zemědělské půdy evidované v LPIS, který se dobrovolně zaváže k provádění podmínek opatření.
  • Poskytovány jsou 2 typy podpory, a to na založení agrolesnického systému a na péči o založený systém po dobu následujících pěti let.
  • Současně bude poskytnuta podpora na přímé platby.

Podopatření 42.73 Založení agrolesnického systému

Podopatření 26.70 Péče o založený agrolesnický systém


Podopatření 42.73 Založení agrolesnického systému

Minimální výměra pro založení agrolesnického systému je 0,5 ha a lze jej založit na zemědělské půdě na území České republiky s výjimkou území hlavního města Prahy na díle půdního bloku (DPB) evidovaném v LPIS. Podporovány jsou 2 typy agrolesnických systémů. Silvoorebný systém lze zakládat na DPB s druhem zemědělské kultury standardní orná půda (R) nebo travní porost na orné půdě (G). Silvopastevní systém lze založit na DPB s kulturou trvalý travní porost (T). Po založení agrolesnického systému nedochází ke změně kultury

  • U silvoorebných systémů jsou dřeviny vysazovány v liniích s pásy, mezi kterými probíhá standardní zemědělská produkce. Agrolesnické systémy na orné půdě mohou zakládat žadatelé, kteří čerpají přímé platby, opatření lze kombinovat s podopatřením 21.70 Integrovaná produkce – titul Integrovaná produkce zeleniny, víceletých produkčních plodin, jahodníku a brambor a podopatřením 17.70 Meziplodiny.
  • silvopastevního systému je možná liniová i roztroušená výsadba. Dřeviny mohou vytvářet skupinu, která pomůže zajistit stín pasoucím se zvířatům. Výsadba musí umožňovat standardní ošetřování travního porostu.
  • Agrolesnické systémy mohou zakládat zemědělci hospodařící v režimu ekologického zemědělství, v oblastech ANC i oblastech Natura 2000, kde je potřeba souhlasné stanovisko orgánu ochrany přírody.

Podopatření 26.70 Péče o založený agrolesnický systém

Cílem je podpořit péči o agrolesnické systémy založené v rámci podopatření 42.73 Založení agrolesnického systému, a to po dobu následných pěti let po založení. Péče zahrnuje především řezy ovocných stromů a zajištění ochrany vysazených dřevin před poškozením.


zobrazit seznam dalších článků

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.