Zpřesnění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014–2020

Dne 31. 1. 2018 schválil ministr zemědělství Ing. Jiří Milek zpřesnění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014–2020 (dále jen „Pravidla“). Zpřesnění se týká Specifických podmínek Pravidel operace 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů pro 3. kolo příjmu žádostí a operace 6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců pro 2. kolo příjmu žádostí.

1. Specifické podmínky Pravidel pro operaci 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

Došlo k formální opravě Přílohy č. 7 Metodika výpočtu podílu zaměstnávání mladých zaměstnanců do 40 let, osob ze znevýhodněných skupin a počtu zaměstnanců na ha. Konkrétně byla upravena podmínka týkající se vymezení skupiny mládeže a mladých dospělých do 26 let, jakožto jedné ze skupin zdravotně postižených nebo sociálně vyloučených zaměstnanců. Do této skupiny se započítávají osoby, které v daném období nedosáhly 27 let, nikoliv 26 let.

2.  Specifické podmínky Pravidel pro operaci 6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců

Vysvětlivka preferenčního kritéria č. 9 byla upravena tak, aby žadatelé/příjemci dotace zabývající se živočišnou produkcí, kteří využívají trvalé travní porosty nebo pěstují komodity, určené jako zdroj vlastních krmiv, mohli z této rostlinné produkce vykazovat tržby.

Nové znění příslušné části vysvětlivky:

  • „Nárok na body bude ověřen na základě předloženého formuláře pro stanovení minimální a maximální hodnoty standardní produkce, kde žadatel/příjemce dotace nebude mít od data předložení Žádosti o platbu do konce realizace podnikatelského plánu zahrnuty následující položky: pšenice, žito, ječmen, oves, kukuřice na zrno, ostatní obiloviny, cukrovka, krmné okopaniny, řepka a řepice, slunečnice, sója, lněné semeno, ostatní olejniny, len, konopí, technické plodiny jinde neuvedené, pícniny, osivo a sadba plodin na orné půdě, ostatní plodiny na orné půdě, půda ležící ladem bez dotací, trvalé louky a pastviny s výjimkou extenzivních, extenzivní pastviny, lesní školky, ostatní trvalé kultury. To neplatí pro žadatele/příjemce dotace, kteří využívají trvalé travní porosty nebo pěstují komodity, určené jako zdroj vlastních krmiv pro svou živočišnou produkci.“

Aktuální znění Specifických podmínek Pravidel pro obě operace je k dispozici v elektronické podobě v příloze níže.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.