Jarní výzvy z OP Rybářství 2021–2027 budou spuštěny v dubnu 2023

14. 4. 2023

V jarních výzvách roku 2023 v rámci Operačního programu Rybářství 2021–2027 budou moci žadatelé předkládat Žádosti o podporu na projekty v aktivitách Inovace, Investice do akvakultury a Zpracování produktů.

5. výzva na aktivitu 2.1.1 Inovace má za cíl rozvoj technických, vědeckých nebo organizačních znalostí a inovace zaměřené na zkoumání technické nebo ekonomické proveditelnosti inovativních produktů nebo procesů, včetně technologií, výrobků či metod v oblasti akvakultury.

Součástí podporovaných aktivit je realizace vědecké spolupráce a sdílení poznatků včetně příkladů dobré praxe a zveřejňování výsledků. Dále je aktivita zaměřena na navázání a budování partnerství s dalšími zeměmi v odvětví rybářství.

Podpora je určena podnikům akvakultury, zpracovatelům ryb, rybářským svazům a pobočným spolkům rybářských svazů spolupracujícím s partnerem/partnery projektu, nebo veřejnoprávním subjektům (veřejným vysokým školám a výzkumným organizacím) spolupracujícím s partnerem/partnery projektu.

6. výzva na aktivitu 2.1.2 Investice do akvakultury přispívá k posilování konkurenceschopnosti a odolnosti podniků s cílem zachovat tradiční akvakulturu poskytující environmentální služby. Důraz bude kladen také na podporu zelené a digitální transformace.

Podpora je určena pro podniky akvakultury. Podpora může být poskytnuta fyzické nebo právnické osobě, jejíž příjmy pocházejí z akvakultury provozované vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a riziko. Podpora může být rovněž poskytnuta rybářským svazům a rybářským spolkům.

Podpora je také určena pro nově začínající chovatele, kteří zřizují poprvé podniky akvakultury provozované vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a riziko. Nově začínajícím chovatelem je každý podnik, který nezahájil činnost dříve, než před 5 lety k datu podání Žádosti o podporu.

Podpora není určena pro obce, svazky obcí, kraje a ostatní veřejnoprávní subjekty.

7. výzva na aktivitu 2.2.2 Zpracování produktů – je zaměřená na podporu zelené a digitální transformace a posílení konkurenceschopnosti a odolnosti zpracovatelských podniků, které zpracovávají a uvádějí produkty rybolovu a akvakultury na trh. Podporu lze poskytnout na investice do zpracování produktů rybolovu a akvakultury a jejich uvádění na trh.

Podpora je určena pro mikropodniky, malé a střední podniky, které jsou podniky akvakultury nebo zpracovateli ryb. Podpora může být poskytnuta fyzické nebo právnické osobě, jejíž příjmy pocházejí z akvakultury nebo ze zpracování ryb provozované vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a riziko.

 

Řídicí orgán OP Rybářství upozorňuje žadatele, že příjem Žádostí o podporu se bude řídit Pravidly pro žadatele a příjemce z OP Rybářství 2021–2027 (dále jen „Pravidla“).

 

Příjem žádostí pro výše uvedené výzvy bude probíhat

od 25. 4. 2023 od 9 hod.

 

 Všechny Žádosti o podporu budou v souladu s Pravidly pro jednotlivé aktivity přijímány elektronicky prostřednictvím portálu ISKP21+ bez nutnosti osobní účasti žadatele na RO SZIF.

 

Žádost o podporu bude žadatelům zveřejněna na portálu ISKP21+ nejpozději dne 17. 4. 2023.

 

Příjem žádostí končí 29. 5. 2023 ve 13 hod.

 

Úplné znění Pravidel je k dispozici v elektronické podobě na internetové adrese Ministerstva zemědělství www.eagri.cz na stránkách Dotace/OP Rybářství na období 2021–2027/Aktivity.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.