Alokace místních akčních skupin na rok 2011

24. 11. 2010

Dne 16. 11. 2010 schválil ministr zemědělství alokace pro místní akční skupiny vybrané k podpoře z Programu rozvoje venkova ČR na rok 2011.

Roční alokace na místní akční skupinu se skládá z pevného základu a bonusu. Základ je částka, která je pro každou MAS v dané výběrové skupině stejná a je vypočtena jako poměr poloviny alokace k počtu MAS. Bonus představuje druhou polovinu celkové roční alokace na danou skupinu MAS a skládá se z počtu obyvatel dané MAS a po třech letech realizace Strategického plánu Leader (SPL) se do tohoto bonusu započítává také míra plnění realizace SPL příslušnou MAS.

Od počátku byla Monitorovacím výborem PRV schválena zásada oddělených rozpočtů jednotlivých skupin MAS v poměru 60 % alokace pro 48 MAS a 40 % alokace pro 32 MAS. Financování MAS 32+ bylo zajištěno přesunem finančních prostředků z opatření I.1.4 Pozemkové úpravy.

Bonus pro MAS schválené v roce 2009 (64 MAS) je v alokaci na rok 2011 naposledy tvořen pouze bonusem za počet obyvatel. Bonus pro MAS schválené v roce 2008 (48 MAS) je tvořen jak počtem obyvatel, tak mírou plnění realizace SPL.

Bonus za míru realizace SPL se v letošním roce nastavoval poprvé. MAS byly zařazeny do čtyř kategorií na základě výsledků hodnocení, které proběhlo ve spolupráci s Národní sítí Místních akčních skupin ČR a SZIF a dalších kvantitativních ukazatelů. Mezi kvantitativními ukazateli byla administrativní chybovost MAS, množství kvalitních projektů nepodpořených z důvodu nedostatku finančních prostředků (převis projektů) a včasnost zaslání podkladů pro hodnocení. Kvantitativní i kvalitativní ukazatele měly pro zařazení do kategorií stejnou váhu. Každé kategorii byl přidělen koeficient. Vzhledem k tomu, že hodnocení probíhalo v letošním roce poprvé a vzhledem k víceméně rovnoměrnému rozvrstvení výsledků MAS byly pro výpočet bonusu zvoleny nízké koeficienty.

Způsob výpočtu alokace na rok 2011:

 1.    Místní akční skupiny vybrané v roce 2008 (48 MAS)

Pro 48 MAS se v roce 2011 rozděluje finanční balíček, který tvoří 60 % alokace roku 2011.

Výpočet bonusu:

Na základě zařazení MAS do jedné ze čtyř kategorií je počet obyvatel příslušné MAS přepočten bonusovým koeficientem. Bonus je vypočten roznásobením částky za obyvatele přepočteným počtem obyvatel.

Kategorie Koeficient
Nejlépe fungující MAS 1,3
Dobře fungující MAS 1,2
Průměrné MAS 1,1
Nejníže hodnocené MAS 1,0

 2.    Místní akční skupiny vybrané v roce 2009 (32 MAS)

Pro 32 MAS se v roce 2011 rozděluje finanční balíček, který je tvořen 40 % alokace roku 2011 a polovinou ze 40 % alokace roku 2009.

Výpočet bonusu:

Bonus bude v roce 2011 naposledy tvořen pouze bonusem dle počtu obyvatel.

3.    Místní akční skupiny dodatečně vybrané v roce 2009 (MAS 32+)

Roční alokace pro MAS 32+ činí 5 205 236 EUR. Jedná se o částku přesunutou do opatření IV.1.1 dodatečně a vyhrazenou ke schválení dalších 32 MAS.

Výpočet bonusu:

Bonus bude v roce 2011 naposledy tvořen pouze bonusem dle počtu obyvatel.

 Finanční objem alokace pro jednotlivé skupiny MAS (mil Kč):

Finanční objem alokace pro jednotlivé skupiny MAS (mil. Kč)

Do roku 2010 dočerpávaly místní akční skupiny alokace z roku 2007, výše alokace tedy činila 1,5 roční alokace pro danou skupinu MAS. 32 MAS vybraných v roce 2009 bude v letech 2011 a 2012 dočerpávat alokaci z roku 2008, 48 MAS však již bude čerpat pouze jednu roční alokaci příslušnou danému roku. Pro MAS 32+ je výše roční alokace konstantní na všechny roky realizace až do roku 2013. Alokace je přepočítána říjnovým kurzem dle DG Budget 24,57 Kč/EUR (což je o 0,61 Kč/EUR méně než v loňském roce).

Rozvrstvení alokace MAS v letech 2008 – 2011, výhled na roky 2012 a 2013 (mil. Kč)

Pro výhled na roky 2012 a 2013 byl použit kurz 24,57 Kč/EUR

Dle ustanovení Pravidel IV.1.1 Místní akční skupina mají MAS v roce 2011 možnost dočerpat ušetřené alokace z prvního roku realizace (rok 2008 pro 48 MAS, rok 2009 pro 32 MAS a MAS 32+) na projekty konečných žadatelů. Konkrétní částky alokací pro jednotlivé MAS naleznete v přílohách k této zprávě. Nevyčerpané prostředky z prvního roku realizace jsou tvořeny veškerými ušetřenými prostředky opat       ření IV.1.2 kromě částek, které nebyly vyplaceny z důvodu korekcí a sankcí.

V příštím roce se chystá aktualizace Pravidel IV.1.1. Převod nevyčerpaných prostředků bude již probíhat automaticky z roku na rok příslušné MAS. Konkrétní výši alokace, kterou MAS může závazkovat na projekty konečných žadatelů budou uvedeny na Portálu Farmáře.

V roce 2011 má většina místních akčních skupin schválenu nižší částku alokace než v roce předchozím. Tento rozdíl je způsoben zejména kurzovými rozdíly, změnou počtu obyvatel jednotlivých místních akčních skupin a u 48 MAS je snížení způsobeno zejména tím, že MAS čerpají pouze jednu roční alokaci příslušnou danému roku. Alokace z roku 2007, která se rozdělila pro tyto MAS v letech 2009 a 2010 je již přerozdělena.

Přílohy

48 MAS - Alokace 2011

Stáhnout (pdf, 339 kB)

32 MAS - Alokace 2011

Stáhnout (pdf, 311 kB)

MAS 32+ - Alokace 2011

Stáhnout (pdf, 312 kB)

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.