8.kolo - zpřesnění Pravidel pro opatření I.1.2, III.2.2 a III.3.1

12. 2. 2010

Ministr zemědělství Ing. Jakub Šebesta schválil zpřesnění Pravidel pro žadatele pro opatření I.1.2 Investice do lesů, III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova a III.3.1 Vzdělávání a informace pro 8. kolo příjmu žádostí, která jsou administrována v režimu de minimis.

V návaznosti na novelu zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, a vyhlášku č. 465/2009 Sb., o údajích zaznamenávaných do centrálního registru podpor malého rozsahu, byla provedena změna kurzu EUR/CZK používaného pro přepočet poskytnuté výše dotace. Dle původního znění Pravidel se pro přepočet používal kurz odpovídající měsíčnímu kurzu Evropské centrální banky platnému k datu podpisu Dohody mezi žadatelem a SZIF.

Dle nově schváleného zpřesnění Pravidel bude pro přepočet kurz Evropské centrální banky stanovený ke dni podpisu Dohody o poskytnutí dotace mezi žadatelem a SZIF.

Nově schválené znění Pravidel (kap. 4. Druh a výše dotace, poznámka pod čarou č. 1):

Podpora je poskytována v režimu de minimis v souladu s nařízením Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis, tzn., že celková výše podpory de minimis poskytnuté jednomu subjektu nesmí v kterémkoli tříletém období přesáhnout částku 200 000 EUR1 (tento limit platí bez ohledu na formu podpory nebo její sledovaný cíl).

V souladu s Českým přechodným rámcem (rozhodnutí Komise N 236/2009 ze dne 7. 5. 2009) navazujícím na Sdělení Komise – Dočasný rámec Společenství pro opatření státní podpory zlepšující přístup k financování za současné finanční a hospodářské krize, lze poskytnout podporu až do výše 500 000 EUR1 za podmínky, že souhrnná částka podpory de minimis a podpory poskytnuté podle tohoto režimu nepřesáhne v období od 1. ledna 2008 do 31. prosince 2010 částku 500 000 EUR pro jeden subjekt.

Poznámka pod čarou č. 1:

Pro přepočet částky bude při proplacení dotace použit kurz Evropské centrální banky stanovený ke dni podpisu Dohody o poskytnutí dotace mezi žadatelem a SZIF.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.