Roční výkaz odvětvových ukazatelů v lesnictví za rok 2002


Tab.č.2 Půda určená k zalesnění v ha
       Celkem Holina z hospodaření v lesích Holina z převodu do lesních pozemků
Stav k 1.1.2002

17 919

17 668

251

Přírůstek
od počátku
roku

z těžby 14 908 14 908 ---
z neúspěšného zalesnění 3 212 3 212 ---
ze změn majetku 692 621 71
ze živelných pohrom, ze zničení lesa 610 610 --
z rozhodnutí orgánu státní správy 71 --- 71
převody, přeměny a rekonstrukce 777 777 ---
celkem 20 270 20 128 142
Úbytek
od počátku
roku
umělým zalesněním 17 142 17 013 129
přirozenou obnovou lesa 2 941 2 936 5
ze změn majetku 444 392 52
celkem 20 527 20 341 186

Stav k 31.12.2002

17 662 17 445 207