Roční výkaz odvětvových ukazatelů v lesnictví za rok 2002


Tab.č.3 Zásoby a bilance dřevní hmoty v m3 b.k. v roce 2002
 

Jehličnaté dříví
celkem

Listnaté dříví
celkem

Zásoby počáteční 853 435 184 717
Nákup na pni 5 383 575 763 026
Výkup vytěženého dřeva 1 303 230 115 585
Těžba dřeva z vlastních lesů 13 010 020 1 530 980
Dovoz dříví 786 000 204 000
Technologické zisky ( ztráty ) - 124 707 - 11 659
Zdroje celkem 21 211 553 2 786 649
Dodávky dříví na realizaci pro tuzemsko 9 667 303 1 172 117
Vývoz dříví 2 205 000 274 000
Vlastní spotřeba 1 137 717 84 863
Nepřímé dodávky 6 973 498 1 108 556
Zásoby konečné 1 228 035 147 113