ERMA2 - Evidence reprodukčního materiálu

Vítejte v informačním systému Evidence reprodukčního materiálu

Novinky

Ministerstvo zemědělství opět rozšířilo území červené zóny lesů.

Příloha č. 1 opatření obecné povahy č. j. 17110/2020-MZE-16212 ze dne 2. 4. 2020, ve znění opatření obecné povahy č.j. 33784/2020-MZE-16212 ze dne 27. 7. 2020, se nahrazuje přílohou č. 1, která je nedílnou součástí tohoto nového opatření obecné povahy. Červená zóna se novým opatřením obecné povahy rozšiřuje o 434 katastrálních území (dosud bylo do červené zóny zařazeno 6135 katastrálních území). Celkem je tak nyní zařazeno 6569 katastrálních území, což je 50 % z jejich celkového počtu v České republice. Tisková zpráva MZe a přílohy zde.

   Na webu ÚHÚL naleznete mapové znázornění možných přenosů reprodukčního materiálu mezi PLO:

Přenos reprodukčního materiálu mezi PLO

 Vyberte dřevinu a PLO, do které chcete zjistit možný přenos z jiných PLO. Přenos reprodukčního materiálu lze provádět způsobem stanoveným v Příloze č. 1–5 vyhlášky č. 139/2004 Sb. s přípustným vertikálním posunem.

Informace k příjmu hlášení dodavatele za rok 2021 se stavem k 31.12.2021 prostřednictvím XML

Ministerstvo zemědělství prostřednictvím systému ERMA2 vydalo šablonu XSD pro tvorbu XML hlášení 2021 v evidenčních či školkařských programech. Naleznete ji ke stažení zde a je jediná platná. Soubor hlášení XML v jiném formátu nelze přes aplikaci ERMA2 zde načíst, zkontrolovat a ani odeslat! Před použitím Vašeho školkařského SW se tedy nejprve ujistěte, ověřte si u svého dodavatele školkařského programu, že máte v programu platnou šablonu, abyste předešli komplikacím a zdržení v termínu odeslání hlášení, daném zákonem ( do 15. 1. 2022).

Elektronická výměna dat s registry MZe a rezortními systémy MZe - OpenDATA

Technicky se jedná o řešení postavené na principech a standardech webových služeb (web services) a může je využívat každý, kdo má možnost tuto technologii využívat. Nejvhodnějším řešením je samozřejmě zapracovat příslušné komunikační principy přímo do nějakého programu (informačního systému), v němž se následně budou informace získané tímto způsobem nadále zpracovávat a využívat.

Více informací naleznete na EAGRI ZDE.

Přehled vystavených webových služeb ZDE.

Postupy volání datových služeb ZDE.

 

Obchodní výměna mezi státy EU

V oblasti obchodní výměny reprodukčního materiálu lesních dřevin mezi státy EU, tedy k převozu reprodukčního materiálu ze států EU do České republiky a naopak, je potřeba připomenout, že dodavatel je povinen úřednímu subjektu členského státu EU, odkud je převoz uskutečňován, oznámit tento fakt do třiceti dnů od převozu na předepsaném formuláři. Úředním subjektem v případě České republiky je Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem, pobočka Hradec Králové. Uvádění reprodukčního materiálu lesních dřevin do oběhu v rámci obchodní výměny mezi členskými státy EU nepodléhá povolovacímu řízení.

 

Elektronické žádosti pro on-line vyplnění a odeslání

  • práce s formuláři nevyžaduje přihlášení
  • předpokládá se vyplnění a odeslání žádosti prostřednictvím webového interaktivního formuláře
  • elektronická verze formuláře pomáhá žadatelům s vyplněním žádosti a minimalizuje možnost výskytu chyb
  • po elektronickém odeslání žádosti z formuláře musí být zároveň podána řádně podepsaná listinná anebo elektronická (PDF) verze formuláře
  • listinnou žádost lze vytisknout z PDF, které je možné uložit z náhledu formuláře po odeslání formuláře a podepsanou spolu s elektronickou verzí formuláře a příloh na datovém nosiči předat do podatelny ÚHÚL
  • elektronickou (PDF) žádost lze uložit z náhledu formuláře po odeslání formuláře a včetně příloh podat prostřednictví datové zprávy, žádost a ostatní relevantní dokumenty však musí být podepsány platným elektronickým podpisem oprávněných osob
  • rozhodující je listinná forma žádosti nebo žádost včetně příloh podaná datovou zprávou

Dne 27. 7. 2020 bylo Ministerstvem zemědělství ČR vydáno opatření obecné povahy (OOP) č.j. 33784/2020-MZE-16212,

kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č. j. 17110/2020-MZE-16212 ze dne 2. 4. 2020. Došlo k zasažení a přímému ohrožení dalších katastrálních území kůrovcovou kalamitou lesních porostů a Ministerstvo zemědělství na to reaguje změnou přílohy č. 1 (změna územní působnosti opatření). Ucelení oblastí a jejich ohraničení je provedeno tak, aby byla zajištěna aktuálnost přílohy pro praktické využití vlastníky lesů zhruba do konce třetího čtvrtletí roku 2020. Podkladem pro změnu přílohy č. 1 jsou výstupy analýzy dat dálkového průzkumu Země zpracované Ústavem pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem. Aktuální opatření obecné povahy najdete na úřední desce MZe i na úředních deskách obcí. Tisková zpráva MZe a přílohy zde.

Manuál pro provádění šetření pro vydání rostlinolékařského pasu

u rozmnožovacího materiálu a sazenic lesních dřevin

Podpora genofondu lesních dřevin

Ministerstvo zemědělství České republiky vyhlásilo

Národní program ochrany a reprodukce genofondu lesních dřevin na období 2019 až 2027.

Ke stažení Národní program v PDF zde.

Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací na ochranu a reprodukci genofondu lesních dřevin na období 2019 – 2027

Žádosti o zařazení genetického zdroje do Národního programu zde.

 

 

Metodická informace MZe k pravidlům přenosu reprodukčního materiálu Douglasky tisolisté a Jedle obrovské z USA a Kanady

Návrh změny pravidel přenosu reprodukčního materiálu douglasky tisolisté (Pseudotsuga menziesii /Mirb./ Franco) z USA a Kanady

Návrh změny pravidel přenosu reprodukčního materiálu jedle obrovské (Abies grandis /Douglas ex D. Don/ Lindl.) z USA a Kanady