Rostlinolékařský portál se načítá...

Rostlinolékařský portál

mandelinka olšová
Linaeidea aenea

třída: hmyz (Insecta) řád: brouci (Coleoptera) čeleď: mandelinkovití (Chrysomelidae)

Vědecká synonyma: Chrysomela aenea, Lina aenea, Melasoma aenea

EPPO kód: CHRSAE

Základní charakteristika
Hostitelské spektrum
Jmenovaný druh je oligofágním herbivorem na olších. Pouze ojediněle je ho možné vidět na jiných dřevinách než olších. V těchto případech se jedná spíše o sekundární přelety z hostitelských olší. Na jiných druzích dřevin nedokáže tento druh (především larvy) dokončit svůj vývoj.
Popis
Barevně je tento druh mandelinky variabilní, v případě tohoto druhu se nejedná o barevné aberace, ale o interferenci světla při dopadu na povrch těla dospělce. Jedinci jsou převážně temně zelení, či modří. Velikostně jsou jedinci této mandelinky na úrovni 6‒8 mm. Obrys těla je oválný s postupně ke konci těla se rozšiřujícími krovkami.
Možnost záměny
Dospělci jsou v některých případech velmi podobní druhu Galerucella lineola. Na rozdíl od předmětného druhu G. lineola menší velikosti (cca 4,5‒6 mm). Dále jsou krovky příbuzného druhu žlutohnědé s velkým počtem malých chloupků, které těsně přiléhají k tělu, resp. krovkám. Uprostřed štítu je zřetelná tmavá skvrna, která se u druhu L. aenea nevyskytuje.
Příznaky poškození/napadení
Žír dospělců tohoto druhu je podstatně odlišný od larválního žíru. Od začátku aktivity brouci odkousávají listy olší od okrajů. Někdy také vznikají jednotlivé a nepravidelné okénka v listech. Larvální žír je soustředěn do středů listů, kde na spodní straně listů vznikají nejprve důlky, které jsou z jedné strany uzavřeny svrchní epidermis. V pokročilejším stádiu vývoje již larvy listy drobně děrují.
Možnost záměny poškození/napadení
Poškození vznikající uvedeným druhem (v jarním období) jsou vzhledově velmi podobná poškozením vznikajícím na asimilačním aparátu hostitelských dřevin vlivem polyfágních housenek a housenic (např. píďalkovití atp.), nebo zástupců čeledí nosatcovitých atp. Tito jedinci mají nejvýznamnější žírovou aktivitu v období jarních měsíců. Odlišení od těchto požerků je možné především dle přímé determinace původců žíru.
Životní cyklus
Koncem dubna a začátkem května dospělci opouštějí zimoviště a přecházejí do korun živných dřevin. Následující období (měsíc a půl až dva) probíhá intenzivní žír dospělců s kladením vajíček. Larvální jedinci se v terénu objevují od poloviny června a v červenci a vyskytující se do zhruba poloviny měsíce srpna. Na larvy navazují, po cca 4 týdny dlouhém vývoji, noví brouci, kteří se odbírají do zimovišť cca v průběhu září. V omezené míře se také setkáváme s tím, že část populace zimuje dvakrát po přibližně dvou měsíční diapauze.
Hospodářský význam
Společně s druhem G. lineola představuje tento druh jednoho ze zásadních defoliačních činitelů olší v rámci Evropy. Významnější škody tímto zástupcem jsou zaznamenávány především v hustějších porostech hostitelských dřevin. Zde se tento škůdce podílí na oslabování hostitelských jedinců i redukci přírůstů dřevin.
Odkazy a použité zdroje
Text zpracoval:
Ing. P. Martinek, Ph.D., Lesnická a dřevařská fakulta, MENDELU