Rostlinolékařský portál se načítá...

Rostlinolékařský portál

zrnokaz hrachový
Bruchus pisorum

třída: hmyz (Insecta) řád: brouci (Coleoptera) čeleď: zrnokazovití (Bruchidae)

Vědecká synonyma: Bruchus pisi, Callosobruchus pisorum, Laria pisorum, Mylabris pisorum

EPPO kód: BRCHPI

Metodika IOR

Charakteristika druhu
Hostitelské spektrum
Hrách setý.
Popis škůdce
Brouk 3,5–5 mm, oválného tvaru, hlavu má protaženou v krátký, zkosený nosec. Krovky krátké (nedosahují až na konec těla), na krovkách má dvě světleji zbarvené šikmé pásky. Pygidium (konec těla) se zřetelným bílým křížem. 
Vajíčka jasně oranžová, přibližně 1,5 mm dlouhá a 0,6 mm široká. 
Larva prvního instaru má 3 páry končetin. Po prvním svléknutí nohy krní. Larva je masitá, barvy bělavé, až 6 mm dlouhá s hnědou hlavou.
Možnost záměny škůdce
Je možná záměna mezi jednotlivými druhy zrnokazů – z. fazolový (Acanthoscelides obsoletus) a z. bobový (Bruchus rufimanus). Ke spolehlivé determinaci poslouží zbarvení pygidia. Zrnokaz fazolový – pygidium jednobarevně rezavé, zrnokaz bobový – pygidium jednobarevně světle šedé.
Vajíčka lze zaměnit s oranžovými prašníky z otevřených hrachových květů, které po vypadnutí někdy ulpívají na luscích (prašníky jsou světlejší). Lze rozeznat pod lupou.
Příznaky poškození
Napadená semena mají po opuštění vylíhlými dospělci typické kruhové výletové otvory o průměru asi 2 mm. Škůdcem dosud neopuštěná semena mají v místě budoucího výletového otvoru zachováno osemení, pod nímž prosvítá kruhová dutina s dospělcem. Toto je však velmi špatně patrné na semenech s barevným osemením (různé odrůdy pelušek).
Možnost záměny poškození
Poškození může být zaměněno s poškozením semen způsobeným housenkami obaleče hrachového (Cydia nigricana).
Životní cyklus
Přezimuje jako dospělec uvnitř napadených semen. Broukům vyhovuje teplé a slunečné počasí v době kvetení a nasazování prvních lusků. Do porostů brouky lákají květy. Samičky kladou vajíčka na malé lusky zejména spodních nodů. Z vajíček se líhnou larvy, které si ihned vyžírají chodbičku do chlopní. Uvnitř lusků se vžírají do děloh malých semen. Převážná část života larev probíhá uvnitř semen. Jak rostou semena, rostou i larvy. Larvy se vyvíjí pouze v semeni hrachu. V jednom semeni žije vždy jedna larva. V období dozrávání semen se larva v semenech zakuklí. Brouci se líhnou ještě v tom samém roce, většinou brzo po sklizni. Semena však opouští až brzy na jaře (k tomu dochází často ve skladech). Nenapadá již suchá skladovaná semena.
Zrnokaz hrachový má 1generaci v roce.
Hospodářský význam
Při žíru dojde ke ztrátě podstatné části děloh. Klíček bývá poškozen jen výjimečně. Klíčivost tedy většinou ovlivněna není vůbec. Napadená semena jsou v osivu považována za příměs. Napadení semen může být důvod pro zamítnutí produkce jako osiva. Konzumace napadených semen je zdraví škodlivá. Škůdce může pěstiteli zkomplikovat jeho záměry s uplatněním semen (konzervárenství, osivo).
Monitoring a prognóza
Přímé metody monitoringu
Výskyt brouků lze zjišťovat smýkáním porostů od počátku období kvetení 2× týdně, pouze za slunečních a teplých dnů. Smýkat vždy na všech stranách porostu. Vyjadřuje se průměrný počet brouků na 25 smyků. 
Odpočet vajíček na luscích od objevení se prvních malých lusků (délka 3–5 cm). Odebírat 2× týdně vzorek 100 lusků ze všech stran porostu. V místnosti rozdělit skupinu lusků na lusky bez vajíček a lusky s vajíčky (vajíčka: jasně oranžová, délka: 0,8 mm). Výhodou je lupa. Vypočte se % podíl lusků s vajíčky.
Rozhodování o provedení ošetření
Prahy škodlivosti
1 brouk na 5 smyků nebo;
2 % lusků s vajíčky.
Provádění ochranných opatření
Preventivní opatření
Orba sklizeného porostu hrachu do hloubky minimálně 8 cm. Při opakovaném škodlivém výskytu se doporučuje obsev pozemku ranější (= pro zrnokaze atraktivnější) odrůdou hrachu s dřívějším začátkem kvetení (min. o 7–10 dní). Šířka pásu by měla být alespoň 10 m. Výborně se k těmto účelům hodí odrůdy dřeňového hrachu. Naprostá většina samic vyklade vajíčka na lusky okrajového pásu. Vnitřní část zůstane nenapadena. 
Ve sklizené produkci (ve skladu: září, říjen) lze vyvolat hromadné opouštění semen zrnokazy zvýšením teploty nad 20 °C; brouci nedokážou mimo semena v nevyhřívaných skladech (nebo venku, pokud vyletí) přezimovat a uhynou; vhodné je osivo skladovat v uzavřených pytlích. 
Přirození nepřátelé: vosičky rodu Triaspis sp. (parazitoid larev).
Nechemické metody ochrany rostlin
Biologická a biotechnická ochrana
V širším slova smyslu lze chápat biologickou ochranu jako prostředky na ochranu rostlin, mezi které patří mikroorganismy, makroorganismy, růstové regulátory hmyzu a rostlin, nejrůznější rostlinné extrakty apod. Jinými slovy se jedná o takové metody regulace škodlivých organismů, při nichž se nevyužívá průmyslově vyrobených syntetických pesticidů. Tyto přípravky lze používat v systémech ekologického zemědělství.
Chemická ochrana rostlin
U porostů určených na produkci suroviny pro konzervárenský průmysl (požadavek na nulové napadení) musí být k aplikaci insekticidů přistoupeno již při zjištění výskytu 1 dospělce na 5 smyků. 
U porostů určených na produkci osiva (požadavek na minimální napadení) musí být k aplikaci insekticidů přistoupeno na samém počátku kladení při výskytu 2 % lusků s vajíčky.
Povolené přípravky na ochranu rostlin
Rezistence škůdce a antirezistentní strategie
Antirezistentní strategií je používání přípravků s různými účinnými látkami a mechanizmy účinku.
Hodnocení účinnosti ochrany
Účinnost ochrany lze odhadovat podle stupně poškození semen.