Rostlinolékařský portál se načítá...

Rostlinolékařský portál

vřetenovitá hnědá skvrnitost obilnin
Cochliobolus sativus (teleom.) - Bipolaris sorokiniana (anam.)

říše: houby (Fungi) třída: Ascomycetes čeleď: Pleosporaceae

Další české názvy: helmintosporiová hniloba a skvrnitost obilnin

Vědecká synonyma: Ophiobolus sativus (teleom.) - Helminthosporíum sorokinianum (anam.), Drechslera sorokiana (anam.)

EPPO kód: COCHSA

Metodika IOR

Charakteristika patogenu
Hostitelské spektrum
Všechny druhy obilnin, řada druhů trav.
Příznaky napadení
Již na koleoptile (klíčící pochva) se mohou objevit malé hnědé skvrny. Prvotními příznaky na listech jsou malé, světle hnědé až téměř černé skvrny, které mohou být kulaté, lineární nebo eliptické. Starší vyvinutá skvrna je typicky eliptického tvaru hojně pokrytá konidiofory s dozrávajícími konidiemi.
Životní cyklus
Původce choroby je přenášen především pomocí infikovaného nebo kontaminovaného osiva, infikované posklizňové zbytky jsou dalším možným zdrojem následného napadení. Půda může být silně kontaminována myceliem, konidiemi nebo chlamydosporami patogenu, které mohou zůstat životaschopné v půdním profilu do 10 cm až tři roky. Napadené osivo může mít výrazně zhoršenou klíčivost. Mladé napadené klíční rostliny mají poškozený kořenový systém nebo v průběhu několika dní hynou. V průběhu sklizně napadeného porostu se uvolněnými konidiemi z kombajnu mohou kontaminovat do té doby zdravé obilky.
Hospodářský význam
Vyskytuje se na celém území ČR, vyvolává redukci výnosu způsobenou snížením HTS. Napadení klasů způsobuje černání špiček obilek, které zhoršuje kvalitu sladu.
Monitoring a prognóza
Přímé metody monitoringu
Hodnocení napadení rostlin přímo v porostu.
Systémy varování
Dle aktuálního výskytu.
Prognóza výskytu
Favorizující klimatické faktory, kontaminované osivo.
Rozhodování o provedení ošetření
Prahy škodlivosti
20 % rostlin s příznaky napadení listových pochev ve fázi 29–31 BBCH.
Signalizace ošetření podle jiných kritérií
Podle výskytu.
Provádění ochranných opatření
Preventivní opatření
Použití účinných mořidel, pravidelné střídání v osevním sledu obilnin s neobilními druhy, podpora rozkladu posklizňových zbytků v půdě.
Nechemické metody ochrany rostlin
Biologická a biotechnická ochrana
V širším slova smyslu lze chápat biologickou ochranu jako prostředky na ochranu rostlin, mezi které patří mikroorganismy, makroorganismy, růstové regulátory hmyzu a rostlin, nejrůznější rostlinné extrakty apod. Jinými slovy se jedná o takové metody regulace škodlivých organismů, při nichž se nevyužívá průmyslově vyrobených syntetických pesticidů. Tyto přípravky lze používat v systémech ekologického zemědělství.
Chemická ochrana rostlin
Fungicidní přípravky použité proti dalším původcům skvrnitostí ječmene omezují výskyt i této choroby.
Povolené přípravky na ochranu rostlin
Rezistence patogenu a antirezistentní strategie
Vzniku rezistentních populací lze obecně předejít jednak používáním kombinovaných fungicidů nebo takovou strategií ochrany, kdy nedochází k opakovaným aplikacím přípravků se stejným mechanizmem účinku.
Hodnocení účinnosti ochrany
Účinnost ochrany hodnotíme srovnáním s kontrolní neošetřenou variantou.