Rostlinolékařský portál

Úvodem

Rostlinolékařský portál
Cílem rostlinolékařského portálu (RL portál) je zpřístupnit uživatelům informace, které by jim měly usnadnit orientaci ve složitých otázkách integrované ochrany rostlin, a to v návaznosti na nové požadavky vyplývající z evropské legislativy. Integrovaná ochrana rostlin (IOR) je zjednodušeně systém hospodaření, který upřednostňuje přirozenější alternativy ochrany rostlin a zároveň snižuje závislost na chemických přípravcích. Jádrem celého systému je efektivní ochrana před chorobami, škůdci a plevely, jež zajišťuje stabilní výnos a kvalitní produkci zemědělských produktů, přičemž je kladen důraz na snížení rizik dopadu vlivu pesticidů na lidské zdraví a životní prostředí.
RL portál poskytuje informace především profesionálním uživatelům přípravků na ochranu rostlin (POR), pro které je uplatňování IOR od 1. ledna 2014 povinné. Přehled těchto informací slouží jako doporučení pro uplatňování obecných zásad IOR daných vyhláškou č. 205/2012 Sb., o obecných zásadách IOR. V současné době zde uživatelé naleznou aktuální poznatky v ochraně rostlin, a to v podobě elektronických metodických příruček, které jsou propojeny s Registrem přípravků na ochranu rostlin a s fotografiemi škodlivých činitelů. Tímto vzájemným propojením tak systém zůstává „živý“, čímž umožňuje snadnou aktualizaci veškerých dat, např. nově registrovaných POR, ale i nových poznatků ve vědě a výzkumu.
Vhodné prostředí pro práci s RL portálem 
Pro zajištění správných funkcí RL portálu doporučujeme používat aktuální verzi internetového prohlížeče Google Chrome nebo Mozilla Firefox. Ve Windows 10 můžete také vyzkoušet nový prohlížeč Microsoft Edge. Internet Explorer (IE) již není podporován.
Metodiky IOR
Polní plodiny 2013 - obálka Aplikace „Metodiky IOR“ poskytuje informace pro uplatňování obecných zásad IOR při pěstování jednotlivých plodin či skupin plodin. V současné době jsou plně zpracovány metodiky pouze pro hospodářsky nejvýznamnější plodiny, tj. polní plodiny (luskoviny, obilniny, okopaniny, olejniny, pícniny a technické plodiny). Zmíněné dokumenty poskytla Česká společnost rostlinolékařská (ČSR), která byla jejich přípravou a vydáním pověřena Ministerstvem zemědělství ČR.
Metodiky IOR pro polní plodiny, vydané v roce 2013 rovněž tiskem pod názvem Metodická příručka integrované ochrany rostlin proti chorobám, škůdcům a plevelům, zpracoval široký kolektiv autorů ze zemědělských výzkumných ústavů, zemědělských univerzit, státní správy i ČSR. Texty vydané Českou společností rostlinolékařskou jsou na RL portále rozšířeny o popisy a vyobrazení škodlivých organizmů (ŠO) a především o aktuální povolené přípravky na ochranu rostlin, které se u jednotlivých ŠO automaticky zobrazují v podobě tzv. „Semaforu přípravků“.
Semafor přípravků
Semafor přípravků je elektronický nástroj, který umožňuje zobrazovat POR podle jejich ekotoxikologických vlastností, respektive míry rizik, které přípravek představuje pro jednotlivé složky životního prostředí – vodní organizmy a vodní prostředí, půdní organizmy, včely, necíloví členovci, ptáci a savci, necílové rostliny, případně nebezpečnosti pro zdraví lidí. 
Míra vlivu přípravků na jednotlivé složky životního prostředí je vyjádřena trojbarevnou stupnicí (zelená, žlutá, červená). Riziko a nebezpečnost jsou v povolovacím procesu vyhodnoceny na základě vědeckých studií předložených žadatelem. Je-li riziko vyšší, než stanovují harmonizovaná kritéria, stanoví se omezující opatření, která riziko sníží na přijatelnou úroveň. Právě tato opatření (v případě nebezpečnosti varování), ve formě standardizovaných vět, jsou použita k zařazení jednotlivých přípravků do tří barevných skupin.
Červená skupina představuje přípravky s výraznými opatřeními pro snížení rizika, jejichž nedodržení může vést k významnému ohrožení příslušné složky životního prostředí nebo zdraví lidí - v tištěné verzi písmeno „C“.
Skupina žlutá je zastoupena přípravky, jejichž povolení a používání  je rovněž podmíněno snížením rizika prostřednictvím omezujícího opatření nebo varovné věty, avšak toto omezení je spojeno se střední mírou rizika - v tištěné verzi písmeno „B“.
U přípravků ze zelené skupiny není nutné riziko při použití významně snižovat prostřednictvím ochranných opatření - v tištěné verzi písmeno „A“.
Pokud je u některé vlastnosti bílá barva, znamená to, že u přípravku dosud nebylo provedeno  přehodnocení v souladu s kritérii a postupy, platnými v současné době. U této bílé skupiny mohou být z minulosti uvedeny některé dříve používané varovné věty, jež ale nejsou podle současných právních předpisů spojeny s dalšími povinnostmi při použití.
Semafor přípravků je přímo napojen na stávající Registr POR, čímž je zajištěna rychlá orientace uživatele. Metodické texty pro ostatní plodiny (chmel, ovocné dřeviny, réva a zelenina) jsou ve fázi příprav. Smyslem zveřejnění těchto dílčích nekompletních informací je umožnit uživatelům přístup k semaforu přípravků i v těchto plodinách.
Fotogalerie
Aplikace „Fotogalerie“ umožňuje rychlou orientaci ve vyobrazení škodlivých organismů (ŠO) v rámci zvolené plodiny. K fotografiím jsou automaticky přiřazeny texty z metodik IOR. Texty ve fotogalerii však nezahrnují kompletní problematiku daných ŠO obsaženou v metodikách IOR, nýbrž se zaměřují pouze na základní informace o jejich vzhledu, biologii a významu.
Výskyt a prognóza ŠO
Do aplikace „Výskyt a prognóza ŠO“ budou průběžně přesměrovány veškeré stávající výstupy ÚKZÚZ, které souvisí s ochranou proti škodlivým organismům. Aktuálně jsou zde přístupné pravidelné monitorovací zprávy o výskytu ŠO dle jednotlivých oblastních pracovišť ÚKZÚZ, prognóza výskytu braničnatek na ozimé pšenici, prognóza výskytu skvrnatičky řepy na cukrovce a sumy efektivních teplot. 
V současné době je snaha převést do prostředí Rostlinolékařského portálu i další zdroje informací: mapy výskytu škodlivých organismů, monitorování letu mšic, nálety škůdců do světelných lapačů, prognóza výskytu plísně bramboru, prognóza výskytu mšic a riziko šíření BYDV. Všechny výše uvedené aplikace, bez ohledu na jejich přítomnost na RL portálu, jsou přístupné na stránce Domů pod volbou Rychlý start.
Postřehy, návrhy
Zpracování a pravidelná údržba RL portálu je poměrně náročná a složitá záležitost. V případě, že na našich stránkách objevíte nějaké chyby, nepřesnosti, překlepy či jiné nedostatky, budeme velmi rádi, pokud nás o nich prostřednictvím e-mailu budete informovat. Pokud by vás napadly nějaké zajímavé návrhy, jak náš RL portál vylepšit či rozšířit, nebojte se nás rovněž oslovit. 
Zároveň se na vás obracíme s prosbou ohledně doplnění naší fotogalerie. Vzhledem k tomu, že se nám zatím nepodařilo zajistit vyobrazení všech škodlivých organismů zahrnutých v Metodikách IOR a máme zde prázdná místa, velmi bychom ocenili, pokud byste nám s vyplněním těchto míst pomohli. Máte-li tedy nějaké kvalitnější fotografie ŠO či abionóz, které v našich metodikách chybí a byli byste ochotni je poskytnout, neváhejte nás rovněž kontaktovat. 
Doufáme, že RL portál vám bude dobrým pomocníkem a najdete na něm odpovědi na většinu svých otázek souvisejících s ochranou rostlin.
Kontakty
Agritec ZVT Mendelova univerzita Brno OSEVA Agrotest fyto
Mapa webu