Implementace nových a inovovaných technologií precizního zemědělství do pěstebních systémů

Příjemce dotace

Název: AGRA Řisuty s.r.o. (IČO: 48953229)
Adresa: Ledce 162, 273 05 Ledce

Projekt

Registrační číslo: 16/003/1611a/120/000095
Operace: 16.1.1 Podpora operačních skupin a projektů EIP
Název: Implementace nových a inovovaných technologií precizního zemědělství do pěstebních systémů
Praktický souhrn: Obsahem projektu je spolupráce zemědělského podniku, 4 vědeckých pracovišť a poradenské organizace za účelem zavedení inovačních technologií do praxe, sledování jejich využití a vlivu na výnos pěstovaných plodin a vlastnosti půd.

Primárním cílem projektu je inovace stávajících technologií a zavedení nových technologických a analytických postupů precizního zemědělství v rostlinné výrobě na základě rozšíření technického vybavení a inovace detekčních a analytických softwarových systémů.

Mimo jiné je předpokladem, že inovované technologické postupy budou přínosné v mnoha ohledech, počínaje úsporou pohonných hmot a z toho vyplývajícím snížení emisí skleníkových plynů, úsporou, nebo účelnější aplikací dusíkatých hnojiv a tím pádem snížením emisí NH4, nebo lepší stanovení výsevku, který by na erozně ohrožených půdách mohl pomoci omezit erozi. Pro zemědělský podnik je důležitá i větší efektivita využití zdrojů, snížení administrativní zátěže, lepší přehled o ekonomické efektivitě jednotlivých agrotechnických operací a z toho vyplývající zvýšená konkurenceschopnost.

Získané znalosti budou předávány jak členům Svazu pěstitelů olejnin, tak i ostatním zemědělcům v rámci seminářů v Programu rozvoje venkova, nebo prostřednictvím odborných periodik. Dále budou velmi rychle k dispozici i studentům spolupracujících universit.
Doba realizace: 1.11.2016 - 31.10.2019
Celkové výdaje na projekt (Kč): 35 691 135
Požadovaná dotace z PRV (Kč): 7 674 948
Schválená dotace (Kč): 6 299 605
Schválená dotace (EUR): 256 137
Webové stránky projektu:
Odkaz na video:
Zdroj financování: PRV
Jméno a příjmení editora: JAN VICENEC
Status projektu: Projekt byl schválen k podpoře
Místo realizace - kraj: Středočeský
Datum zveřejnění: 29.6.2018
Datum aktualizace: 21.3.2023

Klíčová slova

 • rostlinná výroba
 • precizní zemědělství
 • variabilní aplikace
 • hnojení
 • setí
 • pšenice
 • ječmen
 • řepka

Spolupracující subjekty - fyzické osoby

 • Kontaktní osoba žadatele - Ing. Zdeněk Job, job.zdenek@agra-risuty.cz, tel.: 602655080
 • Koordinátor - Ing., CSc. Josef Škeřík, skerik@spzo.cz, tel.: 777757991
 • Spolupracující partner - Doc. Ing., Ph.D. Josef Krása, krasa@fsv.cvut.cz, tel.: 605526318
 • Spolupracující partner - Doc. Ing., Ph.D. Václav Brant, brant@af.czu.cz, tel.: 724170758
 • Spolupracující partner - Doc. Ing., Ph.D. Milan Kroulík, kroulik@tf.czu.cz, tel.: 604526318
 • Spolupracující partner - Ing., Ph.D. Vítězslav Krček, krcekv@af.czu.cz, tel.: 724042546
 • Spolupracující partner - Doc. Ing., CSc. Petr Baranyk, baranyk@spzo.cz, tel.: 777757990

Fotografie