Inovativní technologie v RV

Příjemce dotace

Název: AGRO Kunčina a.s. (IČO: 25262084)
Adresa: Kunčina 290, 569 24 Kunčina

Projekt

Registrační číslo: 16/002/16210/453/000041
Operace: 16.2.1 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií v zemědělské prvovýrobě
Název: Inovativní technologie v RV
Praktický souhrn: Spolupráce byla uskutečněna s výzkumnou organizací Agrotest fyto, s.r.o. Pracovníci výzkumné organizace pracovali na návrhu a vývoji nových technologických postupů, včetně optimálního využití nových strojů, spolupracovali při odběru vzorků a půdních sondách a zakládání a vedení jednotlivých polních pokusů, zaměřených na optimalizaci nových technologií.

V rámci projektu „Inovativní technologie v RV“ byl posuzován přínos pořízení nově navržených technologických linek, složených mj. z nově pořizovaných vyvíjených strojů:
- Inovativní hloubkový kypřič BEDNAR Terraland se semi-parabolickými slupicemi,
- tažený předseťový kompaktor Swifter,
- přetlakový pneumatický zásobník na hnojivo,
- pásový tahač pro agregaci s výše uvedeným nářadím.

Nová technologie zpracování půdy hloubkovým kypřičem byla úspěšně ověřena u kukuřice na siláž. Bylo dosaženo prokazatelně vyšších výnosů silážní hmoty kukuřice v porovnání se stávající technologií zpracování půdy orbou, profilová aplikace NP hnojiva přispěla k lepšímu počátečnímu vývoji rostlin, prokypření hlubších vrstev půdy podpořilo zasakování srážek a akumulaci vody v podorničí.
Nová technologie předseťové přípravy půdy s kompaktorem Swifter vytváří lepší předpoklady pro úspěšné založení porostů jarních obilnin. Lepší výchozí podmínky se příznivě projevily na stavu porostů od raných vývojových fází až do konce sloupkování.
Pořízení nového pásového traktoru se z hlediska získaných výsledků také jeví jako vhodné. V porovnání s kolovým traktorem byl pásový traktor k půdě šetrnější, a to i přes vyšší hmotnost. Při adekvátním využití vyššího výkonu a tažné síly lze od pořízení pásového traktoru reálně očekávat i další přínosy
Při testování nových technologií bylo dosaženo lepších výsledků, než u technologií dosud v podniku používaných. Tyto výsledky, i s přihlédnutím ke zjištěním jiných autorů, potvrzují prospěšnost investic do pořízení inovativních technologií.
Celkové výdaje na projekt (Kč): 14 921 700
Požadovaná dotace z PRV (Kč): 6 172 500
Schválená dotace (Kč): 6 172 500
Schválená dotace (EUR):
Webové stránky projektu: http://www.agrokuncina.cz/cs/program-rozvoje-venkova-cr-inovativni-technologie
Odkaz na video:
Počet spolupracujících subjektů: 1
Místo realizace - kraj: Pardubický
Místo realizace - adresa: Kunčina 290, Kunčina, 569 24
Datum zveřejnění: 17.9.2018

Klíčová slova

  • pásový traktor
  • zemědělská prvovýroba
  • hloubkový kypřič
  • zásobník hnojiva
  • předseťový kompaktor
  • technologická linka
  • zpracování půdy

Spolupracující subjekty - právnické osoby

  • Agrotest fyto, s.r.o., IČO: 25328859, kontaktní osoba: Ing. Petr Míša, Ph.D., MBA

Fotografie