Inovativní řešení stáje pro chov KBTPM a výkrm býků

Příjemce dotace

Název: VÚCHS Rapotín, s.r.o. (IČO: 25370596)
Adresa: Výzkumníků 267, 788 13 Rapotín

Projekt

Registrační číslo: 16/002/16210/671/000014
Operace: 16.2.1 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií v zemědělské prvovýrobě
Název: Inovativní řešení stáje pro chov KBTPM a výkrm býků
Praktický souhrn: Cílem projektu bylo zvýšit živočišnou produkci, zvýšit výnosy za odchovaná telata, za skot ve výkrmu a za prodej jatečných krav. K jeho realizaci vedla potřeba zavést do praxe inovativně koncipovanou technologii střídavého ustájení různých kategorií skotu masných plemen v jednom objektu a maximálně celoročně využívat plochu stáje.

Pro realizaci byla vybrána Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, jejíž Katedra speciální zootechniky se dlouhodobě zabývá optimalizací technologií a řízení chovu skotu a přenosem poznatků VaV do zemědělské praxe. Partner byl vybrán na základě předchozí praktické i vědecké spolupráce a dlouhodobě poskytovaného poradenství zaměřeného na problematiku organizace, produkce a ekonomické efektivity chovu skotu.

Činnost výzkumného partnera ČZU v projektu:
- analýza výchozího stavu, návrhy technického řešení, stanovení parametrů pro výběr dodavatelů
- zprovoznění a ověření nových technologií, etologická pozorování
- zpracování výstupů a výsledků a vyhodnocení přínosů projektu.

Základním předpokladem pro zlepšení ekonomiky chovu masného skotu, resp. výkrmu, bylo zprovoznění stáje s technologiemi pro střídavé ustájení krav s telaty a býků ve výkrmu, vč. technologie pro etologická sledování. Všechna plánovaná opatření byla realizována.

Po realizaci investiční části probíhal pilotní provoz a provozní sledování v období jednoho kalendářního roku ve dvou fázích
1. ustájení krav s telaty
2. výkrm býků

Rekonstruovaná stáj splňuje všechny požadavky z hlediska welfare a mikroklimatických podmínek pro chov krav BTPM a výkrm býků. Tato inovace v ustájení se odrazila na zlepšení parametrů zdraví jak krav, tak i odchovávaných telat. Při druhé fázi provozního šetření bylo také prokázáno zvýšení průměrných denních přírůstků, a tím i zlepšení ekonomiky výkrmu skotu. Nová stáj byla vybavena systémem na sledování pohybové aktivity – SEWIO, prostřednictvím něhož lze provádět monitoring ustájených zvířat a realizovat etologická pozorování.

Dalším - ekologickým - aspektem byla potřeba snížení emisí amoniaku a zlepšení živinové hodnoty organických hnojiv. V rámci realizace byl zaveden metodický postup aplikace aktivátorů biologické transformace organické hmoty statkových hnojiv ve stáji.
Celkové výdaje na projekt (Kč): 21 577 154
Požadovaná dotace z PRV (Kč): 6 100 000
Schválená dotace (Kč): 6 100 000
Schválená dotace (EUR):
Webové stránky projektu:
Odkaz na video:
Počet spolupracujících subjektů: 1
Místo realizace - kraj: Olomoucký
Místo realizace - adresa: Výzkumníků 267, Rapotín, 788 13
Datum zveřejnění: 11.9.2018
Datum aktualizace: 31.7.2019

Klíčová slova

  • sledování pohybové aktivity
  • etologie
  • aktivátor biologické transformace hnojiv
  • masný skot
  • střídavé ustájení

Spolupracující subjekty - právnické osoby

  • Česká zemědělská univerzita v Praze, IČO: 60460709 (fakulta: Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů), kontaktní osoba: doc. Ing. Luděk Stádník, Ph.D.

Fotografie