Detail veřejné zakázky


„Vodní nádrž Nenkovice“

P12V00000236

„Vodní nádrž Nenkovice“

9740/2012-MZE-13303

www.gemin.cz

Zadáno
 

Česká republika

Jihomoravský

Hodonín

Ministerstvo zemědělství

00020478

Sekce Ústřední pozemkový úřad

60052260
 

Otevřené řízení

Veřejná zakázka podlimitní

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Stavební práce

22 761 000 Kč (bez DPH)

Základním účelem realizace předmětu veřejné zakázky je vytvoření biocentra s vodní plochou v jinak intenzivně zemědělsky využívané krajině. Stavba bude sestávat z vodní nádrže včetně všech nezbytných funkčních objektů, z krajinářských úprav v okolí nádrže a z vodních tůní v okolí nádrže. V horní části nádrže bude rozsáhlý litorál s malou hloubkou vody a přirozeně pozvolně klesajícími břehy. Nádrž svým akumulačním zásobním prostorem zajistí udržení minimálního zůstatkového průtoku v toku pod ní. Vlivem retenčního objemu dojde k příznivému upravení odtokových poměrů při povodních.
Jako součást realizace stavby vodní nádrže bude zajištěna realizace části biocentra B2 Úlehle v nivě Nenkovického potoka, která je bezprostředním okolím vodní nádrže (SO-01). Účelem prací je vytvoření podmínek k uchování a rozvoji společenstev blízkých původním, zlepšení životního prostředí, kompenzace negativních důsledků rozvoje zemědělství, zvelebení krajiny a zvýšení její ekologické stability.