Detail veřejné zakázky


Šetření v zemědělských podnicích pro účely hodnocení dopadu způsobu hospodaření v návaznosti na potřeby WFD a nitrátové směrnice

P11V00000345

Šetření v zemědělských podnicích pro účely hodnocení dopadu způsobu hospodaření v návaznosti na potřeby WFD a nitrátové směrnice

6VZ21865/2011-14132

60061217

www.gemin.cz

Zadáno
 

Česká republika

Ministerstvo zemědělství

00020478

60052260
 

Otevřené řízení

Veřejná zakázka podlimitní

Výzva

Služby

-2 700 000 Kč (bez DPH)

A. Aktualizace šetření o vybrané podniky v oblastech se zvýšenými koncentracemi dusičnanů v povrchových vodách i mimo zranitelné oblasti a o vybrané podniky provozující bioplynové stanice (termín 6-7/2011).
B. Dle specifikace zakázky zajištění metodického proškolení pracovníků zajišťujících sběr dat v terénu. Seznámení terénních pracovníků se sestavením SW pro jednotné shromažďování podkladových dat a regionální rozčlenění sledovaného území.
C. Výběr vhodných podniků naplňujících statistický vzorek vypovídající stanovení dopadů pro vymezené ZOD - bude provedeno ve spolupráci s pověřenými pracovníky MZe.
D. Zjištění údajů o hospodaření za rok 2010 u vybraných 250 zemědělských podnikatelů dle stanoveného vzorku, zapracování těchto údajů do standardních aktualizovaných dotazníků v elektronické formě (termín 9/2011).
E. Výběr vhodných podniků naplňujících statistický vzorek vypovídající stanovení dopadů pro vymezené ZOD v kombinaci s ekologickým způsobem hospodaření - bude provedeno ve spolupráci s pověřenými pracovníky MZe.
F. Zajištění údajů o hospodaření za rok 2010 u vybraných 150 ekologicky hospodařících zemědělských podnikatelů, zapracování těchto údajů do standardních aktualizovaných dotazníků v elektronické formě (termín 9/2011).
G. Shromáždění získaných údajů dle bodu 4 a 6 od proškolených metodiků a dalších odborníků a po jejich ověření jejich zapracování do elektronické databáze kompatibilní s datovými zdroji časové řady 2004 – 2010 (průběžně, do 11/2011).
H. Zajištění zpracování studie týkající se problematiky hospodaření ve zranitelných oblastech v souvislosti se sledovaným způsobem hospodaření. Zpráva bude obsahovat popis řešení projektu, jeho vyhodnocení a vyhodnocení výsledků. Součástí bude finanční analýza čerpání finančních prostředků (termín 12/2011).
I. Prezentace průběžných výsledků. Řešitel svolá v 7/2011 a 10/2011 setkání se zadavatelem, kde bude postup řešení projektu prezentován.