Modul pro žadatele

Vítejte v Modulu pro žadatele

Modul pro žadatele je webová aplikace v rámci portálu eAGRI určená pro elektronické zpracování ŽÁDOSTÍ O LESNICKÉ A MYSLIVECKÉ PŘÍSPĚVKY poskytované z rozpočtu Ministerstva zemědělství. Po sestavení žádosti modul umožňuje její data odeslat příslušnému podacímu místu, poté je možné zobrazit náhled žádosti k tisku. Vytištěnou žádost žadatel opatří potřebnými podpisy a přílohami a doručí ji příslušnému podacímu místu.

Od 1. 1. 2022 umožňuje modul pro žadatele rovněž elektronické předání SOUHRNNÝCH ÚDAJŮ LESNÍ HOSPODÁŘSKÉ EVIDENCE orgánu státní správy lesů.

Modul pro žadatele zásadně nepoužívejte v internetovém prohlížeči Microsoft Internet Explorer.


Pro zahájení práce v modulu pro žadatele se musíte přihlásit. Pokud dosud nemáte uživatelský účet, postupujte podle informací na této stránce. Pro elektronické předání souhrnných údajů lesní hospodářské evidence je nutný PLNOHODNOTNÝ účet, pro sestavování ohlášení a žádostí o příspěvky postačuje OMEZENÝ (tzv. novinkový) účet.

Důležité informace k heslům pro uživatelské účty: Pokud zapomenete heslo k uživatelskému účtu, o přidělení nového hesla pro uživatelský účet požádejte e-mailem zaslaným na adresu helpdesk@mze.cz. Pokud zadáte heslo třikrát po sobě nesprávně, uživatelský účet se na 15 minut zablokuje; poté můžete přihlášení opakovat. Heslo platí 12 měsíců od okamžiku jeho prvního použití pro přihlášení uživatele. Pokud před koncem této lhůty uživatel heslo nezmění, po lhůtě se účet zablokuje a uživatel musí požádat e-mailem zaslaným na adresu helpdesk@mze.cz o přidělení nového hesla. Heslo přidělené systémem je možné po přihlášení do modulu pro žadatele změnit na heslo zvolené uživatelem. Při volbě respektujte tyto požadavky: heslo musí mít alespoň 12 znaků, musí obsahovat alespoň 1 malé písmo, alespoň 1 velké písmo, alespoň 1 číslici a alespoň 1 speciální znak (. , + ? ! - * = # & $ @), heslo nesmí odpovídat předchozím 24 heslům.