přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Manuál k prodeji vína podle novely zákona č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství

Novela zákona č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství stanoví podmínky pro prodej sudového vína v ČR. Nově zákon stanovuje, že sudové víno bude smět prodávat pouze výrobce nebo příjemce vína ve smyslu § 16b odst. 1 zákona č. 321/2004 Sb.


Schéma - nastavení prodeje vína spotřebiteli

Nastavení prodeje vína spotřebiteli v ČR

Manuál je rozdělen do 4 částí:Výrobce, který víno vyrábí

Výrobcem se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která vyrábí z vinných hroznů, rmutu, moštu nebo z mladého vína v procesu kvašení produkt tím, že jej zpracovává, včetně jeho zpracování pro jiného výrobce, nebo nechává zpracovat za účelem jeho uvádění do oběhu (§ 3 odst. 1 písm. o).

Výrobce nebaleného vína může určit toto víno jako sudové, pokud se jedná o víno vyrobené v České republice, a to z hroznů sklizených  na území České republiky nebo v jiném státě Evropské unie (§ 16b odst. 1 písm. a).


Povinnosti výrobce, který víno vyrábí:

1. Oznámit zahájení/přerušení/ukončení výroby

 • Oznámení se podává nejpozději v den zahájení /nebo přerušení/ nebo ukončení výroby Ústřednímu kontrolnímu a zkušebnímu ústavu zemědělskému (dále jen „Ústav") podle § 11 odst. 1 zákona č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství
 • Oznámení se zapisuje do Registru vinic (dále jen "Registr")který je upraven v § 28 zákonu č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství.
 • V oznámení výrobce uvede své jméno, příjmení a trvalý pobyt, jde-li o fyzickou osobu, obchodní firmu nebo název a sídlo, jde-li o právnickou osobu, a místo výroby produktu.
 • Vzor oznámení je uveřejněn na této adrese.
 • Kontakt:  ÚKZÚZ, Oddělení registru vinic, Evropská 16/25, Oblekovice, 67181 Znojmo, tel: 515 304 111

2. Oznámit provozovnu/y se sudovým vínem

 • dle § 16b odst. 3 zákona č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví 
 • Výrobce vína podle odst. 1 § 16b nejpozději v den zahájení a ukončení prodeje sudového vína v provozovnách uvedených v odst. 2 § 16b oznámí tuto skutečnost Ústavu prostřednictvím Registru.
 • V oznámení výrobce uvede své jméno, příjmení a bydliště, identifikační číslo, jde-li o fyzickou osobu, obchodní firmu nebo název, identifikační číslo, pokud je přiděleno, a sídlo, jde-li o právnickou osobu, spolu s adresou provozovny, popřípadě provozoven, v nichž sudové víno prodává.
 • Vzor oznámení zveřejní ministerstvo na svých internetových stránkách a bude k dispozici na této adrese.
 • Pro podávání hlášení do Registru vinic si žadatel s dostatečným časovým předstihem zajistí přístup do Portálu farmáře - eAgri (přes který se hlášení do Registru vinic podává). Ministerstvo zemědělství může přidělit heslo pouze žadateli, který má elektronický podpis nebo datovou schránku, ostatní se musí osobně dostavit na Oddělení příjmu žádostí a LPIS, které je součástí každého Regionálního odboru SZIF, kde jim bude heslo vygenerováno a zároveň budou ověřeny jejich osobní údaje.
 • Zákon stanovuje přechodné období 6 měsíců od nabytí účinnosti zákona , tj. do 30. 9. 2017 pro registraci provozoven výrobce nebo příjemce nebaleného vína ve smyslu § 16b odst. 1, a to pro provozovny, v nichž je sudové víno prodáváno spotřebitelům ke dni nabytí účinnosti zákona, tzn., že již existují.
 • Provozovny výrobců a příjemců, ve kterých se bude prodávat sudové víno vzniklé po účinnosti novely, musí výrobce nebo příjemce nahlásit do registru nejpozději v den zahájení.

3. Podávat povinná prohlášení

 • Prohlášení o produkci a zásobách – popř. o sklizni.
 • Návod na podávání prohlášení naleznete na této adrese.
 • Povinná prohlášení lze podávat i prostřednictvím elektronického portálu Registru vinic - více informací naleznete na této adrese.
 • Podávání povinných prohlášení se řídí dle hlavy II čl. 8 - čl. 11 nařízení Komise (ES) č.436/2009 v návaznosti na § 28 a § 29 zákona č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství.

4. Vést evidenční knihy

 • Povinnost vést evidenční knihy (dle § 30 zákona č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství) má každá fyzická nebo právnická osoba, která vlastní, drží nebo zprostředkovává produkt za účelem výkonu svého povolání nebo k obchodním účelům. Tato povinnost se rovněž vztahuje na výrobce.

5. Podávat výkazy o produkci vína a ploše vinic pro odvod do Vinařského fondu

 • Výrobce je povinen zaslat Vinařskému fondu výkaz o produkci vína (v souladu s definicí v § 3 odst. 1 písm. r) zákona č. 321/2004 Sb.) a ploše vinic nejpozději do dne splatnosti odvodu. 
 • Vzor formuláře je zde: http://www.vinarskyfond.cz/cz/formulare
 • Kontakt:  Vinařský fond, Žerotínovo náměstí 449/3, 60200 Brno, E-mailová adresa: info@vinarskyfondcz
 • Prohlášení o produkci podává výrobce, který víno fyzicky vyrobil (tj. za tu část produkce, kterou uvádí na trh sám) - v návaznosti na toto prohlášení odvádí odvod do Vinařského fondu.
 • Prohlášení o produkci podává výrobce za tu část produkce, kterou uvádí na trh. Za tu část produkce, kterou zpracovává pro jiného výrobce již prohlášení o produkci nepodává, tj. podává ho výrobce, který si toto víno takto nechal zpracovat. V návaznosti na toto prohlášení odvádí odvod do Vinařského fondu.

6. Označovat víno

Bylo-li víno s chráněným označením původu nebo chráněným zeměpisným označením vyrobeno z hroznů révy vinné sklizených na území České republiky, uvede výrobce uvádějící toto víno do oběhu na obalu určeném pro spotřebitele logotyp specifikovaný prováděcím právním předpisem, který stanoví podrobnosti tohoto označení..Výrobce, který si víno nechává zpracovat u jiného subjektu)

Výrobcem se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která vyrábí z vinných hroznů, rmutu, moštu nebo z mladého vína v procesu kvašení produkt tím, že jej zpracovává, včetně jeho zpracování pro jiného výrobce, nebo nechává zpracovat za účelem jeho uvádění do oběhu.

Výrobce nebaleného vína může určit toto víno jako sudové, pokud se jedná o víno vyrobené v České republice, a to z hroznů sklizených na území České republiky nebo v jiném státě Evropské unie (§ 16b odst. 1 písm. a).


Povinnosti výrobce, který si víno nechává zpracovat u jiného subjektu:

1. Oznámit zahájení/přerušení/ukončení výroby

 • Oznámení se podává nejpozději v den zahájení /nebo přerušení/ nebo ukončení výroby Ústřednímu kontrolnímu a zkušebnímu ústavu zemědělskému (dále jen „Ústav") podle § 11 odst. 1 zákona č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství
 • Oznámení se zapisuje do Registru vinic (dále jen "Registr")který je upraven v § 28 zákona č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství.
 • V oznámení výrobce uvede své jméno, příjmení a trvalý pobyt, jde-li o fyzickou osobu, obchodní firmu nebo název a sídlo, jde-li o právnickou osobu, a místo výroby produktu.
 • Vzor oznámení je uveřejněn na této adrese.
 • Kontakt:  ÚKZÚZ, Oddělení registru vinic, Evropská 16/25, Oblekovice, 67181 Znojmo, tel: 515 304 111

2. Oznámit provozovnu/y se sudovým vínem

 • Dle § 16b odst. 3 zákona č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví 
 • Výrobce vína podle odst. 1 § 16b nejpozději v den zahájení a ukončení prodeje sudového vína v provozovnách uvedených v odst. 2 § 16b oznámí tuto skutečnost Ústavu prostřednictvím Registru.
 • V oznámení výrobce uvede své jméno, příjmení a bydliště, identifikační číslo, jde-li o fyzickou osobu, obchodní firmu nebo název, identifikační číslo, pokud je přiděleno, a sídlo, jde-li o právnickou osobu, spolu s adresou provozovny, popřípadě provozoven, v nichž sudové víno prodává.
 • Vzor oznámení zveřejní ministerstvo na svých internetových stránkách a bude k dispozici na této adrese.
 • Pro podávání hlášení do Registru vinic si žadatel s dostatečným časovým předstihem zajistí přístup do Portálu farmáře - eAgri (přes který se hlášení do Registru vinic podává). Ministerstvo zemědělství může přidělit heslo pouze žadateli, který má elektronický podpis nebo datovou schránku, ostatní se musí osobně dostavit na Oddělení příjmu žádostí a LPIS, které je součástí každého Regionálního odboru SZIF, kde jim bude heslo vygenerováno a zároveň budou ověřeny jejich osobní údaje.
 • Zákon stanovuje přechodné období 6 měsíců od nabytí účinnosti zákona, tj. do 30. 9. 2017 pro registraci provozoven výrobce nebo příjemce nebaleného vína ve smyslu § 16b odst. 1, a to pro provozovny, v nichž je sudové víno prodáváno spotřebitelům ke dni nabytí účinnosti zákona, tzn., že již existují.
 • Provozovny výrobců a příjemců, ve kterých se bude prodávat sudové víno vzniklé po účinnosti novely, musí výrobce nebo příjemce nahlásit do registru nejpozději v den zahájení.

3. Podávat povinná prohlášení

 • Prohlášení o produkci a zásobách – popř. o sklizni.
 • Návod na podávání prohlášení naleznete na této adrese.
 • Povinná prohlášení lze podávat i prostřednictvím elektronického portálu Registru vinic - více informací naleznete na této adrese.
 • Podávání povinných prohlášení se řídí dle hlavy II čl. 8 - čl. 11 nařízení Komise (ES) č. 436/2009 v návaznosti na § 28 a § 29 zákona č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství

4. Vést evidenční knihy

 • Povinnost vést evidenční knihy (dle § 30 zákona č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství) má každá fyzická nebo právnická osoba, která vlastní, drží nebo zprostředkovává produkt za účelem výkonu svého povolání nebo k obchodním účelům. Tato povinnost se rovněž vztahuje na výrobce.

5. Podávat výkazy o produkci vína a ploše vinic pro odvod do Vinařského fondu

 • Výrobce je povinen zaslat Vinařskému fondu výkaz o produkci vína (v souladu s definicí v § 3 odst. 1 písm. r) zákona č. 321/2004 Sb.), a ploše vinic nejpozději do dne splatnosti odvodu. 
 • Vzor formuláře je zde: http://www.vinarskyfond.cz/cz/formulare
 • Kontakt:  Vinařský fond, Žerotínovo náměstí 449/3, 60200 Brno, E-mailová adresa: info@vinarskyfondcz
 • Prohlášení o produkci podává výrobce, který víno fyzicky vyrobil (za tu část produkce, kterou uvádí na trh sám) - v návaznosti na toto prohlášení odvádí odvod do Vinařského fondu. Výrobce, který si nechal víno zpracovat u jiného výrobce, podává prohlášení o produkci za jiným výrobcem zpracované víno.

 • Prohlášení o produkci podává výrobce, který si víno nechal zpracovat u jiného subjektu (za tu část produkce takto zpracovanou u jiného subjektu) – v návaznosti na toto prohlášení odvádí odvod do Vinařského fondu.


6. Označovat víno

 • Bylo-li víno s chráněným označením původu (CHOP) nebo chráněným zeměpisným označením (CHZO) vyrobeno z hroznů révy vinné sklizených na území České republiky, uvede výrobce uvádějící toto víno do oběhu na obalu určeném pro spotřebitele logotyp specifikovaný prováděcím právním předpisem, který stanoví podrobnosti tohoto označení. 


Příjemce (ve smyslu § 16b odst. 1 písm. b)

Příjemcem se v obecném smyslu rozumí provozovatel potravinářského podniku, který je uveden na průvodním dokladu podle předpisu Evropské unie nebo podle prováděcího právního předpisu jako příjemce (§ 3 odst. 2 písm. b).

Příjemce nebaleného vína může určit toto víno jako sudové pouze v případě, pokud je uveden jako příjemce v průvodním dokladu, na základě něhož bylo víno, které bylo vyrobeno v zahraniční, přepraveno do ČR (§ 16b odst. 1 písm. b).

Místem dodání se rozumí místo, do kterého je produkt příjemcem nebo pro příjemce přepravován, a kde je vyložen a skladován.


Povinnosti příjemce:

1. Oznámit údaje o nebaleném vínu

 • Příjemce nebaleného vína, vinných hroznů čerstvých, jiných než stolní hrozny, moštu, rektifikovaného moštového koncentrátu nebo rmutu přepraveného z jiného členského státu Evropské unie nebo ze třetí země, oznámí bezprostředně po jejich příchodu do prvního místa dodání na území České republiky, nejpozději však do 12 hodin po tomto příchodu, jejich množství a údaje Ústavu prostřednictvím Registru podle odst. 2 § 14a zákona č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství.
 • Oznamuje se skutečné konkrétní místo, kde se tyto produkty nacházejí (tj. kde byly vyloženy a jsou skladovány), nikoli adresy firem, kde tyto produkty nelze skladovat.
 • Oznamovací povinnost dle § 14a příjemce nebaleného vína uskutečňuje ohlášením na ÚKZÚZ prostřednictvím Portálu farmáře na příslušném formuláři.
 • Příjemcem ve smyslu § 14a zákona č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství se rozumí provozovatel, který je jako příjemce uveden v průvodním dokladu, na který byl produkt přepraven do ČR.
 • Pro řádné splnění oznamovací povinnosti je nutné, aby byl provozovatel včas zaregistrován na portálu farmáře (o víkendu registrace není možná!). Pro registrované provozovatele je vkládání oznámení možné i o víkendu. Je potřeba při vkládání oznámení do Registru správně vyplnit příslušný formulář.
 • V případě nenahlášení čerstvých hroznů, moštu nebo rmutu, z nichž je vyrobeno víno bez CHOP/CHZO, bude u takového vína odmítnuta certifikace moštové odrůdy nebo ročníku sklizně.

2. Uskladnit víno

 • Nebalené víno z jiného členského státu Evropské unie nebo ze třetí země musí být po příchodu na území České republiky uskladněno po dobu 10 dní v místě dodání. Pokud Inspekce v této lhůtě odebere kontrolní vzorek uskladněného vína, musí být kontrolované víno uskladněno v tomto místě dodání do doby sdělení výsledků rozboru, nebo do marného uplynutí lhůty pro sdělení výsledku podle § 14b zákona č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství.
 • Inspekce sdělí výsledek rozboru příjemci vína ve lhůtě podle prováděcího právního předpisu (vyhláška). Tuto lhůtu může Inspekce nejvýše jednou prodloužit, pokud se s ohledem na skutečnosti zjištěné při rozboru ukáže nezbytným provést další rozbor vzorku. Inspekce písemně sdělí příjemci vína, že lhůta byla prodloužena, a to spolu s uvedením rozboru, který bude dále proveden.
 • Lhůta počíná běžet následující den po příchodu nebaleného vína do místa dodání.
 • Ustanovením § 14b není dotčena možnost příjemce vína provádět nezbytné rozbory a enologické postupy skladovaného vína, které ovšem nesmí vést ke změně totožnosti produktu (přivezená šarže v ohlášeném množství bude po celou dobu uskladnění k dispozici ke kontrole ze strany orgánu dozoru).

2. Oznámit provozovnu/y se sudovým vínem

 • Dle § 16b odst. 3 zákona č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví 
 • Příjemce nebaleného vína podle odst. 1 § 16b nejpozději v den zahájení a ukončení prodeje sudového vína v provozovnách uvedených v odst. 2 § 16b oznámí tuto skutečnost Ústavu prostřednictvím Registru.
 • V oznámení příjemce uvede své jméno, příjmení a bydliště, identifikační číslo, jde-li o fyzickou osobu; obchodní firmu nebo název, identifikační číslo, pokud je přiděleno, a sídlo, jde-li o právnickou osobu, spolu s adresou provozovny, popřípadě provozoven, v nichž sudové víno prodává.
 • Vzor oznámení zveřejní ministerstvo na svých internetových stránkách a bude k dispozici na této adrese.
 • Pro podávání hlášení do Registru vinic si žadatel s dostatečným časovým předstihem zajistí přístup do Portálu farmáře - eAgri (přes který se hlášení do Registru vinic podává).  Ministerstvo zemědělství může přidělit heslo pouze žadateli, který má elektronický podpis nebo datovou schránku, ostatní se musí osobně dostavit na Oddělení příjmu žádostí a LPIS, které je součástí každého Regionálního odboru SZIF, kde jim bude heslo vygenerováno a zároveň budou ověřeny jejich osobní údaje.
 • Zákon stanovuje přechodné období 6 měsíců od nabytí účinnosti zákona, tj. do 30. 9. 2017 pro registraci provozoven výrobce nebo příjemce nebaleného vína ve smyslu § 16b odst. 1, a to pro provozovny, v nichž je sudové víno prodáváno spotřebitelům ke dni nabytí účinnosti zákona, tzn., že již existují.
 • Provozovny výrobců a příjemců, ve kterých se bude prodávat sudové víno vzniklé po účinnosti novely, musí výrobce nebo příjemce nahlásit do registru nejpozději v den zahájení.


Obecné informace

1. Evidenční knihy

 • Povinnost vést evidenční knihy dle § 30 zákona č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství má každá fyzická nebo právnická osoba, která drží nebo zprostředkovává produkt za účelem výkonu svého povolání nebo k obchodním účelům. Tato povinnost se rovněž vztahuje na obchodníky.
 • Nově se stanovuje malé množství (750 hl vína v obalu určeném spotřebiteli, nebo 1 000 litrů sudového vína prodaného maloobchodníkem). V důsledku této změny budou muset obchodníci (čl. 22 písm. c) nařízení (ES) č. 436/2009), kteří překročí za 1 vinařský rok stanovené množství, vést evidenční knihy v místě, kde se bude produkt nacházet (skladovat/prodávat).
 • Evidenční knihy ve vztahu k sudovému vínu musí být vedeny  prodejcem tj. výrobcem nebo příjemce ve smyslu § 16b, který prodá  celkem  na všech svých provozovnách více než 1 000 litrů sudového vína za vinařský rok. Přičemž na každé provozovně tohoto prodejce se musí vést evidenční knihy samostatně. Například: Jsem prodejce, který má 2 vinotéky. Na jedné prodám jen 200 l sudového vína za rok a na druhé  900 litrů sudového vína za rok. Celkem tedy 1 100 l sudového vína za rok, proto musím vést evidenční knihy o prodeji sudového vína a to na každou vinotéku samostatně, protože evidenční knihy se vedou vždy v místě skladování produktů.

 • Výrobní část evidence pro výrobce, který si výrobu vína objedná, může vést výrobce, který pro něj víno vyrábí - pokud se na tomto dohodnou – avšak výrobní část evidence se je vedena v místě výroby produktu. V tomto případě by evidenční kniha měla IČO výrobce, který si víno nechává vyrobit. Totéž platí v případě skladové evidence.


2. Snadno čitelné údaje pro spotřebitele u sudového, čepovaného a rozlévaného vína (§ 16 odst. 7, 8, 9

 • Zákon stanovuje povinné údaje, které musí být viditelně zpřístupněny pro spotřebitele v místě nabídky sudového vína. Dále jsou rovněž stanoveny povinné údaje pro rozlévané a čepované víno.

3. Etiketa na přepravním obalu (§ 16 odst. 15)

 • Tato etiketa musí obsahovat všechny povinné údaje. Nevztahuje se na vína uvedená do oběhu v přepravním obalu před nabytím účinnosti novely zákona podle bodu 7 přechodných ustanovení. Nově se na této etiketě zavádí i údaj o datu plnění přepravního obalu (např. KEG sudů).

4. Kontakty

Informační linka ÚKZÚZ

V případě dotazů týkajících se Registru vinic či podávaných prohlášení se neváhejte obrátit v pracovních dnech od 07:00 do 16:00 hodin na infolinku Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského na tel. čísle: +420 734 783 757 nebo na e-mail vinarskyzakon@ukzuzcz

SZPI

Dotazy týkajících se vedení evidence či kontrol v oblasti vinařství  či jiných povinností souvisejících s vinařstvím zasílejte na e-mail vinarskyzakon@szpigovcz.

Přílohy

Registrace do Portálu farmáře

POZOR!!! Pro plnění zákonných povinností (podávání ohlášení, registrace, prohlášení atd.) je nezbytná registrace do Portálu farmáře - Registru vinic. Zřízení přístupu do Portálu farmáře je možné uskutečnit již v průběhu března, tj. před nabytím účinnosti novely zákona.

Povinnosti vyplývající z novely zákona je třeba plnit od nabytí účinnosti, tj. od 1. 4. 2017.

Přístup do Portálu farmáře (přihlašovací jméno a heslo) žadatel získá na podatelně Regionálních odborů SZIF a Centrály SZIF. O přístup je možné požádat i na  pracovištích v působnosti jednotlivých Regionálních odborů SZIF. Žadatel může podat žádost o přístup i prostřednictvím datové schránky nebo e-Podatelny s elektronickým podpisem.

Více informací naleznete zde.

Informační linka ÚKZÚZ

Přečetli jste si informační materiály na tomto informačním webu a stále máte otázky?

V případě dotazů týkajících se registru vinic či podávaných prohlášení se neváhejte obrátit na linku Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského na tel. čísle: +420 515 304 125 nebo na e-mail vinarskyzakon@ukzuzcz {vinarskyzakon@ukzuzcz?subject=Dotaz%20-%20Novela%20vina%C5%99sk%C3%A9ho%20z%C3%A1kona}.

Informační e-mail SZPI

Přečetli jste si informační materiály na tomto informačním webu a stále máte otázky?

V případě dotazů týkajících se evidence či kontrol v oblasti vinařství se neváhejte obracet na e-mail Státní zemědělské a potravinářské inspekce vinarskyzakon@szpigovcz.