přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Změny v legislativě přináší zvýšenou ochranu před zneužitím dotačních titulů pro sady i usnadnění prodeje sazenic starých českých odrůd ovocných druhů

1.12.2017

Tisková zpráva – Novela zákona „o zemědělství“ rozšiřuje od dnešního dne povinnost evidence z doposud platné pouze pro intenzivní sady v konvenčním režimu na všechny sady, na které je žádáno o dotační tituly. Listopadová novela osivářského zákona pak usnadňuje množitelům starých českých odrůd ovocných druhů zjednodušený proces jejich uvádění do oběhu.

Novela zákona č. 252/1997 Sb. o zemědělství legislativně posiluje procesy spojené s evidencí sadů v Registru sadů vedeném ÚKZÚZ. Podmínky evidence již neplatí pouze pro intenzivní sady v konvenčním režimu, ale nově platí pro všechny sady (i v ekologickém režimu), na které je žádáno o dotační tituly.

Evidence v sobě i nadále zahrnuje povinnosti dané původní legislativou např. informace o čísle půdního bloku, výměrách ovocných sadů, druzích, odrůdách, včetně podnoží, počtech a stáří ovocných stromů. Nově zákon stanovuje lhůty,  týkající se zápisu nebo změn v evidenci Registru sadů. O změnu evidence může ÚKZÚZ požádat nejen pěstitel, ale i jiný subjekt, např. SZIF.

Novela dále ukládá všem subjektům, které žádají o dotační tituly na sady, nahlásit ÚKZÚZ odhady sklizní a skutečnou sklizeň v rámci kalendářního roku. Tyto údaje slouží ke kontrole v rámci přidělování dotací a zároveň jako statistické výstupy nejen pro českou odbornou veřejnost, ale i pro Evropskou Unii při plánování zemědělské politiky.

Množitelům starých českých odrůd ovocných druhů vychází vstříc novela „osivářského“ zákona. Ta zavedla zjednodušený postup registrace některých odrůd ovocných druhů na základě „úředně uznaného popisu“. V případě splnění uvedených podmínek  může ÚKZÚZ upustit od časově i finančně náročného zkoušení pro registraci u starých a krajových odrůd ovocných druhů. Postup lze uplatnit pro odrůdy, které v současné době nejsou registrovány nebo právně chráněny a byly uváděny do oběhu před datem 30. 9. 2012.

ÚKZÚZ ve spolupráci s Ovocnářskou unií České republiky a Českým svazem ochránců přírody sestavil seznam 429 odrůd, u kterých se předpokládá zájem o uvádění do oběhu. Jedná se o odrůdy splňující předpoklady pro registraci na základě „úředně uznaného popisu“ a většinou o odrůdy, které byly dříve registrovány, o odrůdy staré a odrůdy krajové. Seznam odrůd je dán novou vyhláškou.

Novela „osivářského“ zákona umožňuje vyrábět všechny ostatní odrůdy (krajové a místní odrůdy), a to v množství stanoveném prováděcí vyhláškou o uvádění do oběhu rozmnožovacího materiálu ovocných rodů a druhů, která je nyní v legislativním procesu. Popis takto množené odrůdy bude povinen školkařský podnik předložit na vyzvání a v rozsahu technického dotazníku pro úředně uznaný popis.

Zmíněné legislativní řešení je významným počinem pro zlepšení dostupnosti mnoha starých odrůd s cílem usnadnění jejich využití ať už u drobných pěstitelů a krajinářů nebo pro šlechtění nových moderních odrůd. Bylo využito výjimky pro uvádění do oběhu rozmnožovacího materiálu pro šlechtění, výzkum a biodiverzitu, kterou si může každý členský stát EU stanovit pro svoje území. V opačném případě by nebylo možné tyto odrůdy oficiálně uvádět do oběhu, což by zamezilo jejich využití v rámci některých dotačních titulů.

 

Legislativa:

Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství

Zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby)

Vyhláška č. 331/2017 Sb., o stanovení dalších odrůd ovocných druhů s úředně uznaným popisem, které se považují za zapsané do Státní odrůdové knihy 

 

 

Ivana Kršková, tisková mluvčí