přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Prodloužení rozhodnutí o kontrolách dřevěných obalů z Číny

19.3.2015

Tisková zpráva

Na základě rozhodnutí Komise č. 2013/92/EU, ze dne 18. 2. 2013, o dohledu a rostlino­lékařských kontrolách, byla přijata opatření pro dovoz vyjmenovaného zboží, které je dováženo prostřednictvím dřevěných obalů z Číny. Postup byl platný do 31. 3. 2015. Na základě zjištěných skutečností během prováděných kontrol bylo rozhodnutí prodlouženo o další dva roky a do výčtu kontrolovaných zásilek byly přidány ještě další kódy zboží, které představují riziko zavlékání škodlivých organismů. Rozhodnutí nadále stanovuje četnost provádění těchto kontrol ve skupinách podle celního zařazení, což znamená, že nemusí být této kontrole podrobeny všechny zá­silky.

Komodity, které jsou zahrnuty pod  rozhodnutí Komise

HS kód Popis komodity
2514 00 00 Břidlice, též hrubě opracovaná nebo rozřezaná pilou nebo jinak do bloků nebo desek pravoúhlého (včetně čtvercového) tvaru.
2515 Mramor, travertin, ecaussin a jiné vápenaté kameny pro výtvarné nebo stavební účely, o relativní hustotě 2,5 nebo vyšší, a alabastr, též hrubě opracované nebo rozřezané pilou nebo jinak do bloků nebo desek pravoúhlého (včetně čtvercového) tvaru.
2516 Žula, porfyr, čedič, pískovec a jiné kameny pro výtvarné nebo stavební účely, též hrubě opracované nebo rozřezané pilou nebo jinak do bloků nebo desek pravoúhlého (včetně čtvercového) tvaru.
6801 00 00  Dlažební kostky, obrubníky a dlažební desky, z přírodního kamene (vyjma břidlice).
6802  Opracované kameny pro výtvarné nebo stavební účely (vyjma břidlice) a výrobky z nich, jiné než zboží čísla 6801; mozaikové kostky a podobné výrobky z přírodního kamene (včetně břidlice), též na podložce; uměle barvená zrna, odštěpky a prach z přírodního kamene (včetně břidlice).
6803 Opracovaná přírodní břidlice a výrobky z přírodní nebo aglomerované břidlice
6908

Glazované keramické dlaždice a obkládačky, glazované obkládačky pro krby nebo stěny, glazované keramické mozaikové kostky
a podobné výrobky, též na podložce

(vč. 690810 – obkládačky, mozaikové kostky a podobné výrobky, též jiného než pravoúhlého tvaru, jejichž největší plochu lze zahrnout do čtverce o straně menší než 7 cm

7210 (a všechny zahrnuté kódy) Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oseli o šířce 600 mm nebo větší, plátované, pokovené nebo potažené

Celní orgány v členských zemích nepropustí dováženou zásilku uvedených komodit do navr­hovaného celního re­žimu na území EU (ČR), pokud nebude pro­vedena dovozní rostlinolékařská kontrola příslušnou orga­nizací ochrany rostlin (v ČR ÚKZÚZ). Kontroly mohou probíhat ve vstupních místech, kudy zásilka vstupuje na území EU nebo v tzv. schválených místech určení uvnitř úze­mí EU.  V ČR v současné době tyto kontroly pro­bíhají v celních prostorech některých CÚ, ale je nadále možné, aby do­voz­ce či přepravce požádal o schválení nového místa určení (většinou přímo místo vykládky), kam budou poté zásilky pou­kazovány ze vstupního místa k provedení dovozní rostlinolékařské kontroly.  Tato místa schvaluje  ÚKZÚZ na základě žádosti subjektu.

Zásilky obsahující výše uvedené komodity podléhají dohledu, jehož cílem je zabránit možnému zavlečení a šíření kozlíčků rodu Anoplophora sp. na území EU. Zásilky, u kte­rých bude zjištěn nevyhovující dřevěný obalový materiál, tzn. obalový materiál nevyhovující standardu ISPM č. 15, nesoucí příznaky napadení nebo bude zjištěna přítomnost jakýchkoliv stádií uvedeného škůdce, budou podrobeny přísným opatřením. Opatření budou zahrnovat ve většině případů zničení nevyhovujícího dřevěného obalového materiálu na náklady dovozce.  

Evropská Komise přistoupila k těmto opatřením z důvodu opakovaného zjištění pří­tomnosti růz­ných stádií kozlíčků z rodu Anoplophora sp. v dřevěném oba­lovém materiálu použitém k přep­ra­vě zásilek kamene, výrobků z kamene a dalších výrobků z Číny v několika členských zemích EU (AT, FR, DE, IT, NL, GB, CZ).

Dovozní kontrola těchto zásilek je zpoplatněna v souladu s vyhláškou č. 221/2002 Sb., kterou se stanoví sazebník náhrad nákladů za odborné a zkušební úkony vykonávané v působnosti ÚKZÚZ, ve znění pozdějších předpisů. Sazba za provedení této kontroly je 945 Kč za zásilku.

Pro další informace k provádění kontrol se obraťte na Odbor dovozu a vývozu ÚKZÚZ, mail: odv@ukzuzcz.