přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Zapojením ÚKZÚZ do úřední kontroly EZ je zajištěna transparentnost

3.9.2012

Tisková zpráva – 3. 9. 2012 - Tisková konference "Měsíc biopotravin a EZ 2012", Praha S ohledem na zvyšující se počet ekofarem došlo v zajišťování kontrol ekologického zemědělství k rozdělení kompetencí. Nad dodržováním norem pro ekologické zemědělství dohlíží od 1.1. 2010 vedle soukromých kontrolních subjektů také Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ).

Od zapojení státního kontrolního orgánu očekáváme zejména zvýšení transparentnosti kontrol a možnost rychleji reagovat na případná klamání spotřebitele nebo neoprávněné čerpání dotačních prostředků. V případě, že se taková podezření objeví, umožňuje nám to cíleně se zaměřit na rizikové oblasti“, říká Jiří Urban z Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského. Hlavním důvodem, pro zavedení úřední kontroly EZ je zejména nestrannost a nezávislost státního kontrolního orgánu, zajištění jednotného přístupu ke kontrolovaným podnikům a standardní využívání kontrolních technik jako je výběr kontrolovaných subjektů dle analýzy rizik, plánovaný a cílený monitoring rizik či pravidelný odběr a analýzy vzorků. ÚKZÚZ také pro SZIF kontroluje plnění podmínek pro vyplácení dotací v AEO.

Výběr podniků k úředním kontrolám je tvořen jak subjekty vybranými na základě rizikové analýzy pro AEO, kterou zpracovává SZIF (cca 3 % z celkového počtu ekologických podnikatelů, kteří žádají o dotace v rámci AEO), tak subjekty vybranými na základě vlastní rizikové analýzy ÚKZÚZ (cca 2 % z celkového počtu ekologických podnikatelů). Rizikové faktory schvaluje MZe, což umožňuje flexibilněji reagovat na případné problémy (obdobný systém je nastaven například v kontrolách podmíněnosti). Mezi rizikové faktory patří například farmy se souběhem konvenční a ekologické produkce, farmy s chovem zvířat bez zimního ustájení či farmy, se kterými bylo vedeno v minulosti správní řízení

Informace o kontrole EZ z MZe ČR za rok 2011

Všechny osoby podnikající v ekologickém zemědělství byly alespoň jednou ročně zkontrolovány vybranou kontrolní organizací.

Celkem bylo v roce 2011 provedeno 5 037 ohlášených kontrol u všech osob podnikajících v ekologickém zemědělství, z toho bylo 76 kontrol neohlášených – odebráno bylo 34 vzorků. Na základě výsledků těchto kontrol, které provádí 3 kontrolní organizace, bylo v 381 případech uděleno napomenutí a stanoveny opatření k nápravě, v 66 případech bylo odepřeno vydání certifikátu na předmětnou produkci a v 58 případech byl předán podnět k zahájení správního řízení Ministerstvu zemědělství, které podle § 33b odst. 4 zákona č. 242/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů projednává v 1. stupni správní řízení ve věcech porušení pravidel ekologické produkce.

V roce 2011 bylo zahájeno 24 správních řízení a v 19 případech byla udělena pokuta. Výše pokut se v závislosti na charakteru spáchaných deliktů pohybovaly od 500 Kč do 25000 Kč.

Nejčastějšími porušeními pravidel ekologického zemědělství bylo neúplné vedení evidence nebo záznamů, použití konvenčního osiva bez platné výjimky, provedení zákroku na zvířatech bez platné výjimky, nevhodné ustájení nebo použití látek nepovolených pro ekologické zemědělství.

Informace o kontrole EZ z ÚKZÚZ:

V roce 2011 bylo provedeno celkem 251 kontrol EZ, kdy nejčastějšími druhy zjištěných porušení bylo:

  • Použití nepovolených přípravků na ochranu rostlin
  • Použití konvenčního osiva bez udělené výjimky
  • Odrohování telat bez udělené výjimky
  • Obhospodařované plochy nejsou v souladu s LPIS
  • Nedostatky v záznamech o hnojení, resp. o zvířatech
  • Nevhodné skladování statkových hnojiv
  • Chybějící ušní známky
  • Chybějící podestýlka ve stáji
  • Chybějící nebo neaktuální popis jednotky ekologické produkce

Novinkou v letošním roce je zařazení příznaku pro ekologickou produkci do Registru hnojiv, kdy lze nově zjistit, zda je dané hnojivo povoleno pro použití v ekologické produkci či nikoliv.

V roce 2012 plánuje ÚKZÚZ 250 kontrol a plánovaný počet vzorků je 70. Vzorky budou analyzovány na GMO a residua nepovolených přípravků na ochranu rostlin.


Vystavil: Ivana Kršková, Kancelář ústavu, tel. 543 548 206

 

Přílohy