přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.
zobrazit po
30.12.2014

Národní referenční laboratoř ÚKZÚZ byla vybavena novým kvalitním přístrojem

Tisková zpráva – V pátek 19. 12. 2014 byl za přítomnosti ředitele ÚKZÚZ a dalších představitelů vrcholového vedení ústavu slavnostně předán do užívání NRL nově zakoupený přístroj -  kapalinový chromatograf s vysokorozlišovacím hmotnostním detektorem (LC-HRMS).


30.12.2014

Organoleptické hodnocení registrovaných odrůd jablek

Tisková zpráva – Národní odrůdový úřad společně s Odborem provozním a zkušebním ÚKZÚZ uspořádal koncem listopadu v Lidovém domě v Drnovicích každoroční podzimní organoleptické hodnocení registrovaných odrůd jablek.


13.11.2014

XVII. ročník konference „Rostlinolékařské dny“

Tisková zpráva – Ve dnech 5. – 6. 11. 2014 se v Pardubicích konaly již tradiční „Rostlinolékařské dny“. O tom, že mají dlouholetou tradici, velmi dobré jméno a vysokou odbornou úroveň jsme se přesvědčili na letošním již XVII. ročníku.


3.11.2014

Studijní pobyt expertů z Bosny a Hercegoviny v rámci projektu řešeném ÚKZÚZ

Tisková zpráva – Ve dnech 20. 10. – 24. 10. 2014 se uskutečnil studijní pobyt expertů z Bosny a Hercegoviny (dále také BaH) v rámci projektu řešeném ÚKZÚZ „Institucionální podpora certifikace a kontroly rostlinného materiálu“, který je financován z programu rozvojové pomoci České republiky a spolufinancován z US AID.


22.10.2014

Změna v dovozních požadavcích při dovozu rostlin a rostlinných produktů

Tisková zpráva – Od 1. října 2014 byl změněn výčet komodit, které podléhají povinné dovozní rostlinolékařské kontrole a při dovozu na území EU musí být taková zásilka opatřena rostlinolékařským osvědčením (Phytosanitary certificate). V případě absence tohoto dokladu nebude taková zásilka propuštěna na území EU a bude podrobena některému z opatření, které zahrnují vrácení nebo zničení zásilky.


20.10.2014

ÚKZÚZ byl pověřen CPVO k provádění zkoušek odlišnosti, uniformity a stálosti u některých druhů rostlin

Tisková zpráva – Dne 9. 10. 2014 byl Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský znovu pověřen Správní Radou Odrůdového úřadu Společenství (CPVO) k provádění zkoušek odlišnosti, uniformity a stálosti pro účely udělení odrůdových práv Společenství v souladu s nařízením Rady (EC) 2100/94 u následujících druhů rostlin...


20.10.2014

Nové fytosanitární požadavky pro dovoz a přemisťování náchylných rostlin z oblastí s potvrzeným výskytem bakterie Xylella fastidiosa

Tisková zpráva – Bakterie Xylella fastidiosa je škodlivý organismus, jehož výskyt na území EU nebyl znám a jehož zavlékání na toto území a rozšiřování na tomto území je zakázáno.


14.10.2014

Změnila se opatření proti škodlivým organismům stanovená vyhláškou č. 215/2008 Sb.

Tisková zpráva – Dne 1. října 2014 nabyla účinnosti vyhláška č. 207/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů.


18.9.2014

Pokračující nálety mšice broskvoňové

Tisková zpráva – Po obvyklém srpnovém útlumu migrace došlo v 36. týdnu k razantnímu zvýšení letu u mšice broskvoňové (Myzus persicae). Vzhledem k tomu, že sadbové brambory jsou teprve vybírány, trvá nebezpečí šíření viróz.


9.9.2014

Nové fytosanitární požadavky pro uvádění rostlin rodu Actinidia na trh

Tisková zpráva – Novým nařízením ÚKZÚZ o mimořádných rostlinolékařských opatřeních k ochraně proti zavlékání a rozšiřování bakterie Pseudomonas syringae pv. actinidiae, č.j. UKZUZ 062330/2014 ze dne 18. 8. 2014, které nahrazuje nařízení SRS č.j. SRS 015402/2013 ze dne 19. 3. 2013, se jednoznačně stanovuje povinnost registrace podnikajících právnických nebo fyzických osob, které uvádějí na trh rostliny rodu Actinidia...

zobrazit po