přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odborná způsobilost pro zacházení s přípravky na ochranu rostlin od příštího roku nově

14.8.2012

Tisková zpráva – Novela rostlinolékařského zákona, která vešla v účinnost 1. července 2012, přinesla v oblasti ochrany rostlin velké změny. Kromě zavedení plošného uplatňování principů integrované ochrany rostlin všemi profesionálními uživateli přípravků na ochranu rostlin, přinesla novela i zásadní transformaci institutu odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin.

Hlavními cíli úpravy rostlinolékařského zákona byla harmonizace s komunitárním právem, a to zejména se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/128/ES, která členským státům rámcově vytyčuje, jakým způsobem dosáhnout udržitelného používání pesticidů.

V oblasti odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin bylo nezbytné přijmout taková legislativní opatření, která by vedla k zajištění odborné přípravy všech profesionálních uživatelů, distributorů a poradců v oblasti ochrany rostlin“ říká ředitel Státní rostlinolékařské správy Zdeněk Mach a současně dodává: „Abychom naplnili literu směrnice, museli jsme zcela přehodnotit stávající systém získávání osvědčení pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin.“ Tato změna dosavadního systému odborné přípravy by měla vést k bezpečnějšímu používání pesticidů a lepší informovanosti veřejnosti, například neprofesionálních uživatelů přípravků, tedy zahrádkářů, a to pokud jde o rizika pro lidské zdraví nebo životní prostředí související s používáním pesticidů. Jedním z témat odborné přípravy bude mimo jiné tzv. srovnávací hodnocení, což profesionálním uživatelům pomůže v konkrétní situaci zvolit nejvhodnější přípravek s nejmenšími vedlejšími účinky na lidské zdraví, necílové organismy a životní prostředí.

Namísto dosavadního systému, kdy způsobilost pro nakládání s přípravky měly odborně způsobilé osoby, nebo absolventi speciálního kurzu a tyto osoby zabezpečovaly kompletní nakládání s přípravky, včetně poučení obsluhy strojů, směrnice stanovila, že i osoby, které přípravky aplikují (obsluha strojů - traktoristé), musí být osobami odborně způsobilými pro nakládání s přípravky. Směrnice dále vyžaduje, aby znalosti odborně způsobilých osob byly rozvíjeny. Z uvedených důvodů novela rostlinolékařského zákona zavádí tři stupně osvědčení odborné způsobilosti, kdy první stupeň je určen osobám, které nakládají s přípravky pod dohledem a na příkaz jiné osoby (traktoristé), druhý stupeň osvědčení je určen osobám, které při používání přípravků řídí nakládání s přípravky a provádějí dohled nad nakládáním s přípravky (agronomové) a třetí stupeň je určen osobám, které kromě práv a povinností osob s druhým stupněm osvědčení poskytují poradenství, distribuují přípravky pro profesionální použití a pořádají kurzy a školení odborné způsobilosti podle zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči.

Pro získání osvědčení prvního stupně bude třeba absolvovat základní kurz. Pro získání osvědčení druhého stupně bude třeba absolvovat základní kurz a úspěšně složit písemný test. Pro získání osvědčení třetího stupně bude třeba úspěšně složit zkoušku, a to jak testovou, tak i ústní část. Zkoušku organizovanou rostlinolékařskou správou nebudou absolvovat osoby, které mají vysokoškolské rostlinolékařské vzdělání.

Platnost osvědčení je 5 let a poté se musí osoba zúčastnit doplňujícího školení, přičemž žadatel o prodloužení osvědčení III. stupně bude písemně přezkoušen. Následně bude žadateli vydáno u odborné způsobilosti prvního stupně nové osvědčení a u druhého a třetího stupně bude prodloužena platnost osvědčení.

Novela zákona umožňuje uchazečům o získání odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin získat toto osvědčení do 31. 12. 2012 za podmínek definovaných ve znění zákona č. 326/2004 Sb., účinném před 1. 7. 2012. Do konce roku 2012 jsou tedy osoby považovány za odborně způsobilé na základě úspěšného absolvování písemného testu a ústního přezkoušení na Státní rostlinolékařské správě či získaného vysokoškolského vzdělání v oboru rostlinolékařství či ochrana rostlin. Osobám, které budou k 1. 1. 2013 držiteli platného osvědčení o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na základě vykonání zkoušky zajišťované SRS, vydá SRS na základě jejich žádosti osvědčení II. nebo III. stupně.

Další informace lze získat zde.

Zbyněk Škodáček
tiskový mluvčí SRS

Přílohy