přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.
zobrazit po
9.12.2010

Odborná způsobilost k zacházení s přípravky na ochranu rostlin

Tisková zpráva – Státní rostlinolékařská správa upozorňuje zemědělskou veřejnost, že osobám odborně způsobilým k zacházení s přípravky na ochranu rostlin v roce 2011 končí platnost osvědčení, získaných na základě zkoušky z odborné způsobilosti v roce 2006.


8.12.2010

Upozornění pro vývozce ovoce a zeleniny do Ruské federace

Tisková zpráva – Státní rostlinolékařská správa upozorňuje všechny vývozce ovoce a zeleniny do Ruské federace o povinnosti doprovázet některé zásilky ovoce a zeleniny bezpečnostním certifikátem ze země původu dané komodity. Tato povinnost se od 25. 11. 2010 vztahuje i na případy, kdy je vyjmenovaná komodita vyvážena z jiného státu než je země původu.


11.11.2010

Vývozní omezení obilovin z Ukrajiny

Tisková zpráva – Organizační složka státu – Státní rostlinolékařská správa informuje veřejnost o vývozním omezení obilovin z Ukrajiny


7.9.2010

Změny v procesu vývozního rostlinolékařského šetření a dovozní rostlinolékařské kontroly

Tisková zpráva – Organizační složka státu – Státní rostlinolékařská správa (dále jen ,,SRS“) informuje, že od 6. 9. 2010 dochází k organizačním změnám v rámci SRS. Interní změny mají zefektivnit chod SRS, garantovat profesionální, kvalitní, efektivní a přívětivou veřejnou rostlinolékařskou službu vykonávanou vzdělanými a dále se vzdělávajícími rostlinolékařskými inspektory a úředníky SRS.


1.9.2010

Informace o výskytu nového škůdce rajčat Tuta absoluta v Evropě

Tisková zpráva – Organizační složka státu – Státní rostlinolékařská správa informuje o novém škůdci rajčat z řádu motýlů Tuta absoluta, který se od roku 2006 šíří po evropském kontinentě. Tento drobný motýl z čeledi makadlovkovitých je původem z Jižní Ameriky, kde je považován za nejzávažnějšího škůdce polních i skleníkových kultur rajčat. Napadá ovšem i další rostliny z čeledi lilkovitých, např. brambor a lilek vejcoplodý. V Evropě byl poprvé jeho výskyt potvrzen v roce 2006 ve Španělsku. Odtud se začal šířit do dalších států ve Středozemí a v severní Africe.


17.8.2010

Riziko zavlečení nového škůdce bramboru

Tisková zpráva – Organizační sloţka státu – Státní rostlinolékařská správa informuje o rozšíření nového škůdce bramboru v Portugalsku a části Španělska, který byl do Evropy zavlečen ze Severní Ameriky. Jedná se o dřepčíky rodu Epitrix, drobné brouky z čeledi mandelinkovitých, jejichţ larvy poškozují hlízy brambor vyţíráním chodbiček či ţlábků při jejich povrchu. Ţír dospělců na listech nemá obvykle hospodářský význam. Dřepčíci rodu Epitrix se mohou šířit na dlouhé vzdálenosti s dodávkami brambor z oblastí jejich výskytu v Evropě do oblastí nových včetně České republiky.


11.8.2010

Doporučené postupy Státní rostlinolékařské správy při zaplavení skladových prostor s přípravky na ochranu rostlin

Tisková zpráva – Organizační složka státu – Státní rostlinolékařská správa v souvislosti se záplavami, které v současné době zasáhly Českou republiku, informuje, jakým způsobem postupovat v případě, že jsou skladovací prostory s přípravky na ochranu rostlin zasaženy povodní.


10.8.2010

Zrušení omezení dovozu máku z České republiky do Ruské federace

Tisková zpráva – Organizační složka státu - Státní rostlinolékařská správa sděluje, že s platností od 15. srpna 2010 bude zrušeno omezení dovozu máku z České republiky do Ruské federace. Ministerstvo zemědělství ČR přijalo nezbytné opatření pro dodržování ruských norem ve formě povinnosti zajistit veškeré zásilky máku doprovodným laboratorním protokolem, který bude deklarovat skutečný obsah kadmia. Tento protokol musí být vystaven laboratoří, která je akreditována podle ISO 17025 a nejsou přípustné žádné jiné protokoly či certifikáty. Náklady spojené s analýzou obsahu kadmia nebudou hrazeny z rozpočtu Ministerstva zemědělství ČR.


9.8.2010

Informace o výskytu nového škůdce ovoce Drosophila suzukii v Evropě

Tisková zpráva – Organizační složka státu – Státní rostlinolékařská správa informuje o novém škůdci ovoce, který byl od roku 2009 detekován v Itálii, Francii a Španělsku. Jedná se o hmyz z řádu dvoukřídlých Drosophila suzukii. Většina druhů rodu Drosophila nepatří mezi škodlivé organismy, protože napadá přezrálé, popadané a hnijící ovoce. Avšak samičky D. suzukii kladou vajíčka zejména do zdravého zrajícího ovoce, kde se posléze vyvíjejí larvy a způsobují měknutí a neprodejnost plodů. Díky vysokému potenciálu šíření tohoto škodlivého organismu a možnosti způsobení značných ekonomických škod na širokém okruhu hostitelských rostlin, Evropská a středozemní organizace pro ochranu rostlin (EPPO - European and Mediterranean Plant Protection Organization) zařadila D. suzukii na tzv. Výstražný list (Alert list). Tento list obsahuje seznam škodlivých organismů, jež představují rostlinolékařské riziko pro EPPO region.


2.8.2010

Jmenování nové vedoucí Sekce ochrany proti škodlivým organismům

Tisková zpráva – Organizační složka státu – Státní rostlinolékařská správa má na postu vedoucí Sekce ochrany proti škodlivým organismům nového představitele. Ředitel Státní rostlinolékařské správy Ing. Richard Ščerba dnes jmenoval Ing. Ditu Vrbovou, která byla vybrána na základě vyhlášeného výběrového řízení. V této funkci střídá Ing. Michala Hnízdila, který odchází z vlastního rozhodnutí na Ministerstvo zemědělství ČR.

zobrazit po