přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Nová legislativa přinesla změny v oblasti odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin

8.8.2012

1. 7. 2012 nabyl účinnosti zákon č. 199/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Odbornou způsobilost pro nakládání s přípravky upravují §§ 86, 86a a 86b „zákona“ a vyhláška č. 206/2012 Sb., o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky, která v návaznosti na příslušné předpisy Evropské unie upravuje obsah a rozsah základních kurzů a doplňujících školení pro vydání a prodloužení platnosti osvědčení I., II. a III. stupně, vč. rozsahu a způsobu provedení příslušných zkoušek, náležitostí osvědčení a požadavků na technické zabezpečení pro pořádání základních kurzů a doplňujících školení.

Rozdělení odborné způsobilosti do 3 stupňů:

I. stupeň: Fyzická osoba, která v rámci svých profesních činností nakládá s přípravky pod dohledem držitele osvědčení II. nebo III. stupně, musí být držitelem osvědčení I. stupně (podmínky pro vydání osvědčení I. stupně upravuje § 86 odst. 1 „zákona“). Tato osoba nemůže s přípravky nakládat samostatně, tj. bez uvedeného dohledu osoby s vyšším stupněm osvědčení. Osobami s osvědčením I. stupně rozumíme zejména obsluhu zařízení pro aplikaci přípravků. Osvědčení o odborné způsobilosti I. stupně s platností na dobu 5 let získá fyzická osoba absolvováním základního kurzu, které pořádají vzdělávací zařízení pověřené Ministerstvem zemědělství ČR (viz odkaz dále).

II. stupeň: Osoba, která v rámci svých profesních činností používá přípravky, musí zajistit, aby nakládání s přípravky řídila a vykonávala nad ním dohled fyzická osoba, jež je držitelem osvědčení II. stupně. Držitel osvědčení II. stupně je způsobilý i pro činnosti držitele osvědčení I. stupně (podmínky pro vydání osvědčení II. stupně upravuje § 86 odst. 2 „zákona“). Osobami s osvědčením II. stupně rozumíme zejména pracovníky v pozici agronoma. Osvědčení druhého stupně s platností na 5 let vydá rostlinolékařská správa fyzické osobě, která splňuje podmínky vzdělání pro rostlinolékaře podle § 82 odst. 2 nebo 5 "zákona", nebo absolvuje základní kurz, pořádaný vzdělávacím zařízením pověřeným Ministerstvem zemědělství ČR (viz odkaz dále) a úspěšně vykoná zkoušku.

III. stupeň: Osoba, která v rámci svých profesních činností

a) poskytuje poradenství v oblasti ochrany rostlin před škodlivými organismy a s ní souvisejícími poruchami rostlin a v oblasti bezpečného používání přípravků,

b) distribuuje přípravky pro profesionální použití, nebo

c) pořádá základní kurzy k získání osvědčení prvního a druhého stupně, doplňující školení k prodloužení osvědčení druhého a třetího stupně a doplňující školení k získání nového osvědčení prvního stupně,

musí tyto činnosti vykonávat prostřednictvím fyzické osoby, jež je držitelem osvědčení třetího stupně. Držitel osvědčení III. stupně je způsobilý i pro činnosti držitele osvědčení II. stupně a I. stupně (podmínky pro vydání osvědčení III. stupně upravuje § 86 odst. 3 „zákona“). Osvědčení třetího stupně vydá rostlinolékařská správa fyzické osobě, která splňuje podmínky vzdělání pro rostlinolékaře podle § 82 odst. 2 nebo 5 "zákona", nebo úspěšně vykoná zkoušku.

Shrnutí požadavků pro získání jednotlivých stupňů osvědčení od roku 2013:

I. stupeň– Osvědčení o odborné způsobilosti I. stupně se získá na základě absolvování základního 12 hodinového kurzu ve vzdělávacích zařízeních pověřených ministerstvem. Pro prodloužení je potřeba absolvovat doplňující 8 hodinové školení. Vzdělávací zařízení vydá po absolvování základního i doplňujícího školení osvědčení I. stupně s platností na dobu 5 let.

II. stupeň – Osvědčení druhého stupně vydá rostlinolékařská správa fyzické osobě, která splňuje podmínky vzdělání pro rostlinolékaře podle § 82 odst. 2 nebo 5 „zákona“, nebo absolvuje základní 15 hodinový kurz a úspěšně složí písemný test. Platnost osvědčení II. stupně je 5 let. Prodloužení platnosti osvědčení druhého stupně o 5 let je podmíněno:

1. podáním žádosti (přihlášky) přímo na rostlinolékařské správě nebo prostřednictvím vzdělávacího zařízení, a to v době platnosti osvědčení a

2. absolvováním doplňujícího 8 hodinového školení, které pořádají vzdělávací zařízení.

III. stupeň – Osvědčení III. stupně vydává Státní rostlinolékařská správa fyzické osobě, která splňuje podmínky vzdělání pro rostlinolékaře podle § 82 odst. 2 nebo 5 „zákona“, nebo na základě úspěšného složení zkoušky, která obsahuje písemný test a ústní přezkoušení (3 otázky). Písemný test je složen úspěšně, pokud zkoušený zodpoví správně nejméně 22 otázek z celkových 25 z oblasti nakládání s přípravky a nejméně 13 otázek z celkových 15 z oblasti ochrany veřejného zdraví. Jinak se ústní přezkoušení nekoná a zkoušený opakuje písemný test. Prodloužit platnost osvědčení o odborné způsobilosti III. stupně o 5 let lze na základě splnění následujících podmínek:

1. podání žádosti o prodloužení před skončením platnosti osvědčení na rostlinolékařskou správu nebo prostřednictvím vzdělávacího zařízení,

2. absolvování doplňujícího 8 hodinové školení, které pořádají vzdělávací zařízení a

3. úspěšné vykonání zkoušky, která se provádí formou písemného testu.

Platnost osvědčení III. stupně je 5 let.

U všech stupňů se osvědčení vydává s platností na 5 let. Osvědčení se budou prodlužovat na základě doplňujících školení, u III. stupně je třeba nejen absolvovat doplňující školení ale i složit písemnou zkoušku. Pokud bude osoba držitelem osvědčení III. stupně odborné způsobilosti a po 5 letech si bude chtít osvědčení prodloužit, ale bude mu stačit pouze osvědčení II. stupně odborné způsobilosti, stačí, když absolvuje doplňující kurz (bez zkoušky). Pokud tomu bude naopak, tzn., že osoba bude držitelem osvědčení II. stupně odborné způsobilosti a po 5 letech bude chtít mít osvědčení III. stupně odborné způsobilosti, bude muset absolvovat zkoušku, a to jak ve formě písemného testu, tak formou ústního přezkoušení. 

Podle přechodných ustanovení čl. II. „zákona“, osoby, které jsou k 1. 1. 2013 držiteli platného osvědčení o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na základě vykonání zkoušky zajišťované SRS, se považují za držitele osvědčení III. stupně. Těmto osobám a osobám se vzděláním podle § 82 odst. 2 a 5 „zákona“ vydá Státní rostlinolékařská správa na jejich žádost od 1. 1. 2013 osvědčení II. nebo III. stupně. Zažádat může odborně způsobilá osoba na kterémkoliv pracovišti SRS. Platnost osvědčení zůstává stejná, jako je uvedena na osvědčení, tedy od složení zkoušky 5 let.

Jestliže máte zájem přihlásit se na zkoušky z odborné způsobilosti, termíny zkoušek jsou průběžně vyvěšovány na webových stránkách Státní rostlinolékařské správy – odkaz:

http://eagri.cz/public/web/srs/uredni-desky/uzemni-utvary/.

K tomu je nutné podat žádost o provedení zkoušky, a to na kterémkoliv pracovišti Státní rostlinolékařské správy. Formulář jednotné žádosti (o vydání osvědčení, prodloužení platnosti osvědčení, provedení zkoušky) naleznete zde:

http://eagri.cz/public/web/srs/portal/odborna-zpusobilost/ .

Dle přechodných ustanovení čl. II. „zákona“ lze do 31. 12. 2012 získávat osvědčení o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky podle zákona č. 326/2004 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti předmětné novely „zákona“, tj. do 1. 7. 2012. Do konce roku 2012 jsou tedy osoby považovány za odborně způsobilé na základě úspěšného absolvování písemného testu a ústního přezkoušení na Státní rostlinolékařské správě či získaného vysokoškolského vzdělání v oboru rostlinolékařství či ochrana rostlin.

Jestliže máte zájem absolvovat kurz, seznam školících zařízení, která proškolení provádí, naleznete zde:

http://eagri.cz/public/web/mze/poradenstvi-a-vyzkum/vzdelavani/vzdelavaci-subjekty/akreditovane-a-autorizovane-subjekty/pro-konani-odbornych-kurzu-k-ochrane/ (seznam je průběžně aktualizován).

Cenu kurzů si stanovuje každé vzdělávací zařízení samo, proto se v případě dotazů ohledně cen kurzů, termínů konání kurzů, apod. obracejte přímo na školící zařízení, která jsou pověřená Ministerstvem zemědělství ČR.

Pokud se přihlásíte ke zkoušce z odborné způsobilosti, je třeba uhradit 200,- Kč kolek (za podání přihlášky ke zkoušce). Pokud žádáte o vydání osvědčení na základě splněného vzdělání, nic neplatíte. Pokud chcete vyměnit stávající osvědčení o odborné způsobilosti za nové osvědčení o odborné způsobilosti (II. nebo III. stupně), také neplatíte žádný poplatek.