přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Náhrada nákladů a ztrát podle § 76 odst. 8 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči

Základní informace k životní situaci

Osobě dotčené mimořádnými rostlinolékařskými opatřeními (dále jen "MRO") uvedenými v § 76 odst. 1 písm. b), c) a d) zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), poskytne Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (dále jen „ÚKZÚZ“) na její písemnou žádost náhradu nákladů a ztrát, které trpěla v důsledku provedení těchto opatření.

Náležitosti žádosti o náhradu nákladů a ztrát, způsob určení a prokazování její výše stanoví § 32 vyhlášky č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vyhláška").

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žádost je oprávněna podat osoba, které je nařízeno mimořádné rostlinolékařské opatření - viz výše.

 • v případě fyzické osoby tato osoba

·         v případě právnické osoby její statutární zástupce,

 • ve všech případech osoba právně k tomuto úkonu zmocněná.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

ÚKZÚZ ve správním řízení o žádosti o náhradu prověří, zda žadatel splnil uložená mimořádná rostlinolékařská opatření (uvedených v § 76 odst. 1 písm. b), c) a d) zákona), nezavinil jejich nařízení, zda se na tomto zavinění nepodílel, a prokázal výši utrpěné ztráty a hospodárnost vynaložených prostředků v důsledku provedení MRO (v souladu s § 76 odst. 9,10 zákona). Náhrada se neposkytne žadateli, který nesplnil povinnost vyplývající zezákona a zákona č. 219/2003 Sb., o oběhu osiva a sadby, ve znění pozdějších předpisů, a tím způsobil nutnost nařízení MRO, nebo který nařízené MRO nesplnil.

Podle § 76 odst. 10 zákona je nutno o náhradu požádat do 1 roku od vzniku nákladů a ztrát, za které má být náhrada poskytnuta, jinak nárok zaniká.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Podání písemné žádosti náhradu nákladů a ztrát, přičemž k podání žádosti je možno použít formulář Žádost o náhradu nákladů a ztrát vzniklých plněním mimořádných rostlinolékařských opatření. Žadatel vyplní a podá žádost včetně finančního vyčíslení, a připojí povinné přílohy žádosti podle § 32 vyhlášky.

Na které instituci životní situaci řešit

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Odbor rostlinolékařské inspekce

Oddělení koordinace kontrol
Ztracená 1099/10, Praha 6, 161 00

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Žádost o náhradu nákladů a ztrát, kromě identifikačních údajů žadatele podle § 37 odst. 2 správního řádu, sestává z údajů podle § 32 odst. 1 vyhlášky:

 • název peněžního ústavu a číslo účtu žadatele včetně směrového kódu peněžního ústavu, pokud je účet zřízen,
 • údaj, zda je žadatel plátcem daně z přidané hodnoty,
 • místo provedení mimořádných rostlinolékařských opatření, obec, katastrální území, číslo parcely, popřípadě přesnější označení místa,
 • popis, dobu a rozsah plnění MRO
 • finanční vyjádření náhrady nákladů a ztrát.

K žádosti se přikládají kopie (§ 32 odst. 2 vyhlášky):

 • dokladu o podnikání,
 • osvědčení finančního úřadu o registraci plátce daně pokud je žadatel plátcem,
 • dokladů o vlastnictví příslušných pozemků nebo objektů nebo o jejich užívání z jiného právního důvodu (nájemní smlouvy, apod.),
 • účetních případně daňových dokladů, které prokazují vyčíslenou náhradu nákladů a ztrát utrpěných v důsledku provedení mimořádných rostlinolékařských opatření.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

K podání žádosti je možno použít formulář Žádost o náhradu nákladů a ztrát vzniklých plněním mimořádných rostlinolékařských opatření, který je k dispozici na webových stránkách ÚKZÚZ: http://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/formulare-ke-stazeni/nahrada-majetkove-ujmy/.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

ÚKZÚZ vydá žadateli do 30 až 60 dnů ode dne doručení žádosti:

 • v případě, kdy se žádosti vyhoví - rozhodnutí o přiznání náhrady nákladů a ztrát,
 • v případě nedostatků v žádosti - usnesení o přerušení řízení a vyzve žadatele k doplnění podání,
 • v případě nevyhovění žádosti - rozhodnutí o zamítnutí žádosti.

Náhrada nákladů a ztrát se vyplatí po nabytí právní moci rozhodnutí ÚKZÚZ o náhradě z prostředků Ministerstva zemědělství.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci nejsou stanoveni.

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Další činnosti nejsou stanoveny.

Elektronická služba, kterou lze využít

Dokumenty opatřené elektronickým podpisem můžete zaslat na e-mailovou adresu Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského: E-mailová adresa: ukzuz@ukzuzcz, podatelna@ukzuzcz

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravným prostředkem proti rozhodnutí ÚKZÚZ je odvolání, které je nutno podat písemně do 15 dnů od převzetí rozhodnutí prostřednictvím ÚKZÚZ.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Nejsou uplatněny.

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

18.3.2015

Popis byl naposledy aktualizován

18.3.2015

Datum konce platnosti popisu

Konec platnosti návodu není stanoven.

Související předpisy:

Předpisy, dle kterých se postupuje: