přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Ohlašovací povinnost výskytu a podezření z výskytu karanténního škodlivého organismu

Kontakt:

Ing. Tomáš Růžička

Zodpovědný útvar:

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Sekce rostlinolékařské péče
Zemědělská 1752/1a, 61300 Brno
Odbor ochrany proti škodlivým organismům

Základní informace k životní situaci

Ohlašovací povinnost výskytu a podezření z výskytu škodlivého organismu dle § 9 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen „zákon“).

Škodlivé organismy, kterých se tato povinnost týká, stanovují jednak prováděcí právní předpis k zákonu – vyhláška č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktůpříloze č. 1 části A anebo v příloze č. 2 části A, jednak právní předpisy Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (dříve Státní rostlinolékařské správy) o mimořádných rostlinolékařských opatřeních.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Ohlašovací povinnost má každý, kdo zjistil výskyt nebo má důvodné podezření z výskytu škodlivého organismu, uvedeného v příloze č. 1 části A anebo v příloze č. 2 části A k vyhlášce č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů. Kromě těchto škodlivých organismů je povinnost ohlášení výskytu nebo podezření z výskytu stanovena v právních předpisech Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (dříve Státní rostlinolékařské správy)  o mimořádných rostlinolékařských opatřeních (nařízení Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského, resp. Státní rostlinolékařské správy, publikovaná na internetových stránkách Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského): http://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/skodlive-organismy/vnitrni-trh-eu/fytosanitarni-opatreni) u následujících škodlivých organismů: dřepčíků Epitrix cucumeris, E. similaris, E. subcrinita a E. tuberis, nosatce Rhynchophorus ferrugineus, plžů rodu Pomacea, bakterie Pseudomonas syringae pv. actinidiae a houbového patogenu Gibberella circinata.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Zákon stanovuje povinnost ohlásit zjištění výskytu nebo důvodného podezření neodkladně.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Podáním informace (písemně, telefonicky, e-mailem či osobně) Ústřednímu kontrolnímu a zkušebnímu ústavu zemědělskému nebo místně příslušnému obecnímu úřadu.

Na které instituci životní situaci řešit

  • Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
  • místně příslušný obecní úřad

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Žádné dokumenty nejsou stanoveny.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formulář není zaveden, forma písemného podání informace není stanovena.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Výskyt nebo důvodné podezření z výskytu se ohlašuje neodkladně. Zákon ani prováděcí předpisy nestanoví lhůtu pro vyřízení, resp. pro reakci Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského na ohlášení, pro příslušné obecní úřady je však stanovena povinnost sdělit písemně informaci o ohlášení Ústřednímu kontrolnímu a zkušebnímu ústavu zemědělskému neprodleně.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci (dotčení) jsou případní vlastníci (spoluvlastníci) pozemků, provozů nebo objektů, kterých se týká výskyt nebo podezření z výskytu škodlivého organismu, nebo osoby, které je užívají z jiného právního důvodu.

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Jiné činnosti než povinnost ohlášení nejsou požadovány.

Elektronická služba, kterou lze využít

Dokumenty opatřené elektronickým podpisem můžete zaslat na e-mailovou adresu Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského: E-mailová adresa: ukzuz@ukzuzcz, podatelna@ukzuzcz

Můžete využít také e-mailových adres jednotlivých oblastních oddělení rostlinolékařské inspekce Odboru rostlinolékařské inspekce Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského, které naleznete na internetových stránkách Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Nejde o správní řízení, opravné prostředky se neuplatňují.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Fyzické osobě, která se dopustí přestupku nesplněním ohlašovací povinnosti, může Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský uložit pokutu podle § 79b odst. 1 písm. c) zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen „zákon“), do výše 30 000 Kč.

Právnické osobě, která se dopustí správního deliktu nesplněním ohlašovací povinnosti, může Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský uložit pokutu podle § 79f odst. 1 písm. d) zákona do výše 500 000 Kč.

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

16.3.2015

Popis byl naposledy aktualizován

16.3.2015

Datum konce platnosti popisu

Konec platnosti návodu není stanoven.

Související předpisy:

Předpisy, dle kterých se postupuje: