přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odborná způsobilost pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin podle § 86, 86a a 86b zákona č.326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči

Kontakt:

Ing. Petr Born
vedoucí oddělení
petrborn@ukzuzcz {PetrBorn@ukzuzcz}

Zodpovědný útvar:

UKZUZ
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

Základní informace k životní situaci

Odbornou způsobilost pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin upravuje § 86, 86a a 86b zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění (dále jen "zákon") a vyhláška č. 206/2012 Sb., o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky (dále jen "vyhláška"). Touto odbornou způsobilostí musí disponovat všechny osoby, které v rámci svých profesních činností nakládají s přípravky na ochranu rostlin. Od 1. 1. 2013 platí rozlišení odborné způsobilosti do tří stupňů dle náročnosti požadavků a změnil se také režim osvědčování.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Fyzická osoba, která v rámci svých profesních činností nakládá s přípravky na ochranu rostlin.

Za odborně způsobilou osobu pro nakládání s přípravky se považuje i osoba, která získala odbornou způsobilost pro nakládání s přípravky v odpovídajícím rozsahu vykonávané činnosti v jiném členském státě (§ 86 odst. 8 zákona).

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Rozdělení odborné způsobilosti do 3 stupňů:

I. stupeň: Fyzická osoba, která v rámci svých profesních činností nakládá s přípravky pod dohledem držitele osvědčení II. nebo III. stupně, musí být držitelem osvědčení I. stupně (podmínky pro vydání osvědčení I. stupně upravuje § 86 odst. 1 zákona). Tato osoba nemůže s přípravky nakládat samostatně, tj. bez uvedeného dohledu osoby s vyšším stupněm osvědčení. Osobami s osvědčením I. stupně rozumíme zejména obsluhu zařízení pro aplikaci přípravků, neboť právě tyto osoby zajišťují přímou aplikaci přípravků a činnosti s tím spojené, tj. většinou manipulací s přípravky a obaly od nich ve skladu i na poli, vč. jejich přepravy na místo aplikace a zpět. Osvědčení o odborné způsobilosti I. stupně s platností na dobu 5 let vydá vzdělávací zařízení fyzické osobě, která absolvuje základní 12 hodinový kurz (případně 8 hodinové doplňující školení k prodloužení platnosti osvědčení), pořádaný vzdělávacím zařízením pověřeným Ministerstvem zemědělství ČR (dále jen „MZe“).

II. stupeň: Podnikající osoba, která v rámci svých profesních činností nakládá s přípravky, musí zajistit, aby toto nakládání s přípravky řídila a vykonávala nad ním dohled fyzická osoba, jež je držitelem osvědčení II. stupně. Držitel osvědčení II. stupně je způsobilý i pro činnosti držitele osvědčení I. stupně (podmínky pro vydání osvědčení II. stupně upravuje § 86 odst. 2 zákona). Osobami s osvědčením II. stupně rozumíme zejména osoby, které organizují a řídí práce spojené s nakládáním s přípravky na ochranu rostlin u podnikající osoby, tzn. např. agronom, lesník, školkař, zahradník, farmář, správce golfového hřiště, apod. Osvědčení druhého stupně s platností na 5 let vydá Ústav fyzické osobě, která splňuje podmínky vzdělání pro rostlinolékaře podle § 82 odst. 2 nebo 5 zákona, nebo absolvuje základní 15 hodinový kurz a úspěšně složí písemný test (případně 8 hodinové doplňující školení k prodloužení platnosti osvědčení).

Osvědčení II. stupně mohou získat také ty osoby, které již v minulosti osvědčením bez rozlišení stupně disponovaly, tzn. osoby, které od doby zavedení institutu odborné způsobilosti již alespoň jedenkrát absolvovaly zkoušku (viz tisková zpráva MZe ze dne 19. 12. 2012 zde). V tomto ohledu není limitující to, zda takový žadatel disponuje platným či již neplatným osvědčením bez rozlišení stupně. Jedinou podmínkou pro vydání nového osvědčení II. stupně je absolvování doplňujícího 8 hodinového školení pořádaného vzdělávacím zařízením pověřeným MZe. Alternativu nelze uplatnit v případě, že už žadatel disponuje osvědčením s rozlišením stupně (jedná se jen o jednorázové zjednodušení v rámci přechodu ze systému odborné způsobilosti bez rozlišení stupně na systém odborné způsobilosti s rozlišením do tří stupňů).

III. stupeň: Podnikající osoba, která v rámci svých profesních činností:

a) poskytuje poradenství v oblasti ochrany rostlin před škodlivými organismy a s ní souvisejícími poruchami rostlin a v oblasti bezpečného používání přípravků,

b) distribuuje přípravky pro profesionální použití, nebo

c) pořádá základní kurzy k získání osvědčení prvního a druhého stupně, doplňující školení k prodloužení osvědčení druhého a třetího stupně a doplňující školení k získání nového osvědčení prvního stupně,

musí tyto činnosti vykonávat prostřednictvím fyzické osoby, jež je držitelem osvědčení třetího stupně. Držitel osvědčení III. stupně je způsobilý i pro činnosti držitele osvědčení II. stupně a I. stupně (podmínky pro vydání osvědčení III. stupně upravuje § 86 odst. 3 zákona). Osvědčení třetího stupně vydá Ústav fyzické osobě, která splňuje podmínky vzdělání pro rostlinolékaře podle § 82 odst. 2 nebo 5 zákona, nebo úspěšně vykoná zkoušku nebo při prodlužování platnosti osvědčení III. stupně absolvuje doplňující 8 hodinové školení ve vzdělávacím zařízení a úspěšně složí písemný test.

Průběh zkoušek z odborné způsobilosti a další podstatné informace týkající se odborné způsobilosti naleznete ve zkušebním řádu.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Uchazeč o získání odborné způsobilosti si v první řadě musí uvědomit, o jaký stupeň odborné způsobilosti se bude ucházet. Podle toho, který stupeň odborné způsobilosti potřebuje získat, bude postupovat dále, tedy pro získání:

- I. stupně kontaktovat příslušné vzdělávací zařízení pověřené Ministerstvem zemědělství pro absolvování kurzu či školení.

- II. stupně – podat ÚKZÚZ žádost o vydání osvědčení. V případě, že uchazeč nesplňuje zákonem stanovené vzdělání, kontaktovat příslušné vzdělávací zařízení pověřené Ministerstvem zemědělství pro absolvování kurzu či školení. (Po absolvování kurzu či školení je zapotřebí ještě úspěšně složit zkoušku u ÚKZÚZ).

- III. stupně  - podat ÚKZÚZ žádost o vydání osvědčení. V případě, že uchazeč nesplňuje zákonem stanovené vzdělání, uvést v žádosti vhodný termín zkoušek vyhlášený  ÚKZÚZ.

V případě, že uchazeč je již držitelem osvědčení odborné způsobilosti a má zájem o jeho prodloužení, bude postupovat dále, tedy pro prodloužení:

- I. stupně kontaktovat příslušné vzdělávací zařízení pověřené Ministerstvem zemědělství pro absolvování kurzu či školení.

- II. stupně kontaktovat příslušné vzdělávací zařízení pověřené Ministerstvem zemědělství pro absolvování kurzu či školení. Následně podat ÚKZÚZ žádost o prodloužení osvědčení.

- III. stupně kontaktovat příslušné vzdělávací zařízení pověřené Ministerstvem zemědělství pro absolvování kurzu či školení. Následně podat ÚKZÚZ žádost o prodloužení osvědčení.  (Po absolvování kurzu či školení je zapotřebí ještě úspěšně složit zkoušku u ÚKZÚZ.)

Uchazeč si podstatné informace může vyhledat na webových stránkách ÚKZÚZ v části „Zemědělská inspekce" - "Odborná způsobilost“ nebo může v případě dotazů napsat e-mail na: oz@ukzuzcz {oz@srscz}.

Na které instituci životní situaci řešit

Na místně příslušných pracovištích ÚKZÚZ Sekce rostlinolékařské péče Odboru rostlinolékařské inspekce.

- Seznam pracovišť Odboru rostlinolékařské inspekce naleznete zde.

- Seznam kontaktních osob naleznete zde.

- Seznam termínů zkoušek ÚKZÚZ naleznete zde.

V případě, že uchazeč potřebuje absolvovat kurz nebo doplňující školení, kontaktuje příslušné vzdělávací zařízení pověřené MZe.

- Seznam vzdělávacích zařízení naleznete zde.

- Seznam aktuálních školení naleznete zde.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Životní situaci lze řešit na kterémkoliv pracovišti Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského nebo kontaktovat příslušné vzdělávací zařízení pověřené MZe (viz předchozí bod).

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Pro absolvování kurzu či školení u vzdělávacího zařízení pověřeného MZe je uchazeč povinen prokázat jeho identitu příslušným dokladem (občanským průkazem nebo cestovním pasem).

Pro absolvování zkoušky je uchazeč povinen podat ÚKZÚZ vyplněnou žádost, ke které přiloží:

a)      doklad o absolvování základního kurzu (II. stupeň)

b)      v případě žádosti o prodloužení platnosti (před uplynutím 5 let) doklad o absolvování doplňujícího školení a platné osvědčení (II. nebo III. stupeň)

a v den konání zkoušky prokázat identitu příslušným dokladem (občanským průkazem nebo cestovním pasem).

Uchazeč o vydání osvědčení o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky, který splňuje podmínky vzdělání pro rostlinolékaře podle § 82 odst. 2 nebo 5 zákona, je povinen toto vzdělání doložit patřičným dokladem.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

I. stupeň: dle informací poskytovaných pověřenými vzdělávacími zařízeními.

II. a III. stupeň: formulářem je „žádost (o vydání osvědčení, prodloužení platnosti osvědčení, provedení zkoušky)“.

Žádost je na webových stránkách ÚKZÚZ - ke stažení zde.

 

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Podání přihlášky ke zkoušce II. a III. stupně je Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským zpoplatněno na základě položky 86 písm. c) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění částkou 200,- Kč. Jiné poplatky související se zkouškou se nevybírají.

Ceny kurzů pověřených vzdělávacích zařízení si stanovují tyto subjekty samy.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Zákon ani prováděcí předpisy nestanoví lhůtu pro vyřízení.

Termíny zkoušek jsou v souladu s ust. § 86b odst. 1 písm. a) zákona vyhlašovány nejméně 1 rok před jejich konáním. Přehled termínů zkoušek naleznete zde.

Termíny základních kurzů a doplňujících školení jsou v plné kompetenci pověřených vzdělávacích zařízení. Přehled termínů kurzů či školení naleznete zde.

Platnost osvědčení všech stupňů odborné způsobilosti je 5 let.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

V celém procesu získání odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin (včetně držitelem osvědčení) je dotčeným účastník pouze konkrétní fyzická osoba, která o vydání osvědčení o odborné způsobilosti usiluje.

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Kromě splnění zákonem uvedených podmínek a povinností žádné.

Elektronická služba, kterou lze využít

Webové stránky: www.ukzuz.cz,

E-mailovou adresu: oz@ukzuzcz {oz@srscz}, podatelna@ukzuzcz

Webové stránky, kde lze najít seznam vzdělávacích zařízení pověřených MZe k výkonu kurzů:  http://eagri.cz/public/web/mze/poradenstvi-a-vyzkum/vzdelavani/vzdelavaci-subjekty/akreditovane-a-autorizovane-subjekty/pro-konani-odbornych-kurzu-k-ochrane/

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Fyzické osobě, která se dopustí přestupku tím, že při své profesní činnosti nakládá s přípravky bez osvědčení o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky potřebného podle zákona, lze uložit pokutu až do výše 40 000 Kč (§ 79c odst. 1 písm. e) a odst. 2 zákona).

Právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě, která se dopustí správního deliktu tím, že jako osoba, která při podnikatelské činnosti nakládá s přípravky, nezabezpečí výkon této činnosti držitelem osvědčení o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky potřebného podle zákona, lze uložit pokutu až do výše 1 000 000 Kč (§ 79g odst. 1 písm. h) a odst. 2 zákona).

Jestliže byla držiteli osvědčení uložena sankce zákazu činnosti spočívající v zákazu nakládání s přípravky, je tato osoba povinna odevzdat osvědčení pro nakládání s přípravky rostlinolékařské správě do 5 pracovních dnů ode dne, kdy nabylo právní moci rozhodnutí, jímž byla sankce zákazu činnosti uložena. Orgán, který o uložení sankce zákazu činnosti rozhodl, je povinen o jejím uložení bez zbytečného odkladu vyrozumět Ústav (§ 86 odst. 6 zákona).

Osoba, která byla držitelem osvědčení pro nakládání s přípravky a které byla uložena sankce zákazu činnosti spočívající v zákazu nakládání s přípravky, může po vykonání této sankce nebo upuštění od výkonu zbytku sankce požádat Ústavo vrácení tohoto osvědčení, pokud neuplynula doba jeho platnosti. Podmínkou vrácení osvědčení příslušného stupně je splnění podmínek pro jeho získání (§ 86 odst. 7 zákona).

Osoba, která byla držitelem osvědčení pro nakládání s přípravky a které byla uložena sankce zákazu činnosti spočívající v zákazu nakládání s přípravky, může po vykonání této sankce nebo upuštění od výkonu zbytku sankce zažádat rostlinolékařskou správu o vrácení tohoto osvědčení, pokud neuplynula doba jeho platnosti. Podmínkou vrácení osvědčení příslušného stupně je splnění podmínek pro jeho získání (§ 86 odst. 7 zákona).

Nejčastější dotazy

Pro zobrazení nejčastějších dotazů a odpovědí na ně klikněte zde.

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

20.3.2015

Popis byl naposledy aktualizován

20.3.2015

Datum konce platnosti popisu

Konec platnosti návodu není stanoven.

Předpisy, dle kterých se postupuje: