přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Trvalé kultury

Oddělení trvalých kultur Brno

 1. Metodicky řídí a zajišťuje uznávání množitelských porostů a rozmnožovacího materiálu chmele, révy a ovocných rodů a druhů ve smyslu příslušných zákonů, včetně vydávání uznávacího listu a rozhodnutí o neuznání.
 2. Kontroluje výrobu a oběh rozmnožovacího materiálu.
 3. Spolupracuje s odborem osiv a sadby při registraci osob vyrábějících a uvádějících do oběhu rozmnožovací materiál chmele, révy, ovocných rodů a druhů a okrasných druhů.
 4. Vede evidenci ovocných sadů a ovocnářských subjektů; spolupracuje na informacích o sklizni ovoce v ČR podle směrnice rady EU, každoročně podává výstupy o plochách sadů v ČR (EUROFEL), posuzuje záměry žadatelů o dotace na výsadby sadů a vinic.
 5. Kontroluje dodavatele konformního rozmnožovacího materiálu (C.A.C) a dodavatele rozmnožovacího materiálu okrasných druhů.
 6. Vede evidenci dodavatelů, kteří uvádějí do oběhu rozmnožovací materiál na ohlášení.
 7. Každoročně podává výstupy o množství množitelských porostů a certifikovaného rozmnožovacího materiálu chmele, révy a ovocných rodů a druhů.
 8. Udržuje kontakty s certifikačními úřady států EU a s certifikačními úřady ve třetích zemích.
 9. Zastupuje Českou republiku v Pracovní skupině pro speciální plodiny a textilní vlákna - Květinářství, Řídícím výboru pro živé rostliny a květinové produkty, ve Stálém výboru pro rozmnožovací materiál okrasných druhů a ve Stálém výboru pro rozmnožovací materiál a rostliny rodů a druhů ovoce. Spolupodílí se na tvorbě nařízení, rozhodnutí a směrnic pro daný rozmnožovací materiál a na tvorbě národní legislativy.

Oddělení registru vinic Znojmo - Oblekovice

 1. Vede registr vinic a eviduje viniční tratě podle příslušného zákona.
 2. Zpracovává prohlášení o sklizni hroznů, produkci a zásobách vína.
 3. Kontroluje registraci vinic v terénu.
 4. Vede statistické sledování produkčního potenciálu v oblasti vinohradnictví a vinařství v ČR, přičemž každoročně poskytuje statistické výstupy.
 5. Spravuje udělování práv na opětovnou výsadbu a udělování práv k nové výsadbě.
 6. Zastupuje Českou republiku v Řídícím výboru pro víno, podílí se na tvorbě nařízení pro vinohradnictví a vinařství a dále se též podílí na národní legislativě.

Oddělení vinohradnictví - Oblekovice

 1. Organizuje, zakládá a hodnotí pokusy s révou.
 2. Vypracovává podklady pro vydání rozhodnutí o registraci odrůd révy a udělení národních ochranných práv k odrůdě.
 3. Vede a rozšiřuje referenční kolekci odrůd révy.
 4. Provádí zkoušky odrůdové pravosti klonů révy.
 5. Na základě pověření Správní Rady Odrůdového úřadu Společenství (CPVO) provádí zkoušení odrůd révy pro udělení komunitárních odrůdových práv k odrůdě.
 6. Odebírá, ošetřuje a zpracovává vzorky čerstvých hroznů na víno pro Evropskou databanku izotopových hodnot vín.
 7. Uchovává vzorky vín Evropské databanky izotopových hodnot.
 8. Spolupracuje se subjekty v rámci Evropské databanky izotopových hodnot vín v ČR.
 9. Spravuje vinici: k.ú. Znojmo viniční trať Načeratický kopec.
 10. Spravuje sklepní hospodářství ÚKZÚZ

Oddělení chmele Žatec

 1. Vede evidenci a registraci chmelnic podle příslušného zákona a posuzuje návrhy na rušení chmelnic.
 2. Zajišťuje certifikaci chmele dle příslušného zákona. Vystavuje atesty shody a certifikáty.
 3. Zajišťuje zkoušení odrůd chmele pro registraci a právní ochranu včetně kontroly odrůd po registraci.
 4. Zajišťuje uznávání množitelských porostů a rozmnožovacího materiálu chmele ve smyslu příslušných zákonů, včetně vydávání uznávacího listu a rozhodnutí o neuznání.
 5. Zastupuje Českou republiku v Pracovní skupině pro speciální plodiny a textilní vlákna - Chmel a Řídícím výboru pro chmel, podílí se na tvorbě nařízení pro chmel a též se podílí na národní legislativě.

26.8.2020

Ohlédnutí za vinohradnickým rokem 2019/2020

Tisková zpráva – Z údajů registru vinic ÚKZÚZ vyplývá, že ve srovnání s loňským rokem došlo ke snížení ploch vinic o 77 hektarů. Na celkové ploše 18 111 hektarů vinic hospodaří také méně pěstitelů, ubývá malých podniků.